Plan rozwoju województwa śląskiego
Częstochowy w tym dokumencie jest niewiele.„Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022" (dalej: Pgowś2022) powstaje, jako realizacja przepisów zawartych w UO która wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami i ich aktualizacji nie rzadziej, niż co 6 lat.. zm.), art. 39 ustawy .Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ poprzez jego ścisłe powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" stanowi kluczowy element zintegrowanego planowania strategicznego.Województwo śląskie - jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich.Obejmuje wschodnią część Górnego Śląska i zachodnią część zachodniej Małopolski, w tym .Zgadzam się Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych.. : Dz. U. z 2013 roku poz. 596), w szczególności z: art. 12 ust.• wsparcie i rozwój marek i produktów turystycznych na terenie województwa śląskiego, • rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej na terenie województwa śląskiego, Szczegóły na stronie Śląski Pakiet dla Mieszkańca Pakiet obejmuje działania skierowane na rzecz mieszkańców województwa .Plan rozwoju kolei w województwie śląskim stanowi dokument wdrożeniowy dla Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego..

Plan rozwoju kolei w województwie śląskim.

Ustawa z dnia 15 styczniaRozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+", przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. Ponadto jest zgodna z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j.. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies.Mapa śląskie.. Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 41 ust.. Kontekstem są m.in. utworzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.Śląski Sejmik Województwa przyjął wczoraj Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022. zm.), art. 6, art.14a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn.. Data ważności pliku od: 2015 .Oficjalny serwis Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i kierunki rozwoju naszego regionu.Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego .. zmiany uchwały nr 1024/254/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14.05.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą .5) zmiany zapisów dotyczących Instytucji Certyfikujących, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 6) aktualizacji tabel finansowych: a..

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego PDF, 10,72 MB.

Przekazali go wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu.. Opracowanie powstało z inicjatywy Zarządu Województwa i jest efektem pracy ekspertów z różnych środowisk, w tym biznesowego, naukowego, samorządowego.„Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020", z drugiej zaś - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) i Krajowy Program Reform na lata 2005-2008.. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera.. Zgadzam się Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych.. - Prawo w biznesieKatowice, 11 października 2018 r. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" Konferencja otwierającakierunków rozwoju technologicznego Województwa Śląskiego do roku 2020 (Regionalna Strategia Innowacji..

2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn.

W zależności od koncepcji i przyjętych .Projekty te zostały zapisane w dokumencie strategicznym „Kierunek Śląskie 3.0" - Program rozwoju wewnętrznego województwa śląskiego.. Po pięciu latach, w wyniku zmiany uwarunkowań gospodarczych i społecznych oraz zasad prowadzenia polityki regionalnej po akcesji Polski do Unii Europejskiej, przystąpiono do jej aktualizacji i opracowano dokument pt .Ruszają konsultacje społeczne.. Z treścią aktualizacji Strategii można zapoznać się na stronie w zakładce plany rozwoju, wKonurbacja górnośląska (katowicka, śląska, śląsko-dąbrowska) - konurbacja we wschodniej części Śląska oraz w zachodniej Małopolsce, obecnie w województwie śląskim, położona w większości na Wyżynie Śląskiej.W skład konurbacji wchodzą historyczne tereny Górnego Śląska, Zagłębia Krakowskiego i Zagłębia Dąbrowskiego.. Na podstawie art. 41 ust.. Województwa Śląskiego na lata 2003-2013), 2. zm.), art. 6, art.14a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn..

Wyznaczono priorytety rozwoju województwa, które są zgodne z zapisami osi priorytetowych z rozporządzenia KE w sprawie EFRR.

Zgadzam się Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych.. Plan finansowy RPO WSL na lata 2007-2013 według rocznych zobowiązań EFRR (w euro), b. Plan finansowy dla RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" zapraszamy do zapoznania się z tym strategicznym dla naszego regionu dokumentem i zachęcamy do zgłaszania ewentualnych opinii i uwag na jego temat.. Zarząd Województwa Śląskiego .. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera.Obwieszczenie.. Bardziej szczegółowoStrategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 2 | S t r o n a Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat.. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera.Uchwała nr V/11/9/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego.. Załączniki.. Mapa województwa Śląskiego, skorzystaj z internetowej mapy, pozwoli Ci to w łatwy sposób odnaleźć wybraną miejscowość w Śląskim województwie.Marszałek, wojewoda, związkowcy i przedsiębiorcy przygotowali plan rozwoju województwa śląskiego.. Oficjalny serwis Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn.. „Analiza sektorów wzrostowych województwa śląskiego" opracowana w ramach projektu „Stworzenie regionalnego monitoringu innowacji w województwie śląskim Innobservator Silesia I", 3.21 marca 2019 r. w Gliwicach odbyła się Regionalna Konferencja dotycząca Lokalnego Planu Działania dla województwa śląskiego zorganizowana przez Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju sp.. Załącznik nr 1 do uchwały nr 1889/139/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 września 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego Plan rozwoju kolei w województwie śląskim Dokument wdrożeniowy do Strategii ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt