Scharakteryzuj krótko ruch płyt litosfery na granicach rozbieżnych
Zjawisko to nosi nazwę dryfu kontynentów.zad.1 trzy rodzaje granic płyt: rozbieżne (gdzie powstaje nowa litosfera), zbieżne (gdzie litosfera jest wciągana w głąb Ziemi) oraz przesuwcze (gdzie dwie płyty przesuwają się względem siebie).. Rozpadł się on, na skutek ruchu płyt litosfery, na kilka mniejszych lądów, które wędrując po kuli ziemskiej, utworzyły kontynenty o znanych nam dziś kształtach.. Zostały one wyznaczone na podstawie aktywności sejsmicznej.. Wraz z rozbieżnym ruchem w procesie separacji pojawiają się błędy, które przekładają się na dziury w ziemi lub pojawienie się górskiego okrętu podwodnego.Ruchy płyt litosfery.. Na kuli ziemskiej można wyróżnić 11 płyt litosferycznych:• granice przesuwcze - gdy ruch 2 płyt zachodzi równolegle do granicy między nimi.. Jak zbudowana jest skorupa ziemska?. Ustalono, iż mają tam miejsce rozrosty dna w wyniku dopływu lawy, wydobywającej się z dolin ryftowych, co wymusza odsuwanie się dna od grzbietu śródoceanicznego.2.. Litosfera podzielona jest głębokimi, sięgającymi płaszcza, pęknięciami (rozłamami) na bloki zwane krami lub płytami litosfery.. Płyta litosferyczna to największa jednostka podziału litosfery, zachowująca się jak mniej lub bardziej sztywna całość.. Masy gorące są unoszone do góry, natomiast masy chłodne opadają, co powoduje .Scharakteryzuj krótko ruch płyt litosfery..

2011-04-13 12:46:20; Ile płyt litosfery występuje obecnie na Ziemi.?

Do obliczania prędkości ruchu płyt wykorzystuje się na ogół badania paleomagnetyzmu dna oceanicznego (Pole magnetyczne Ziemi.Płytowa budowa litosfery i ruchy górotwórcze Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał się odnosi 4.2 Płytowa budowa litosfery.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .Litosfera podzielona jest na płyty podlegające stałym powolnym ruchom pod wpływem konwekcyjnych prądów materii w płaszczu Ziemi.. Dochodzi wówczas do powstawania między nimi nowej litosfery oceanicznej w ryftach na grzbietach śródoceanicznych.Klasycznym tego przykładem jest Grzbiet Środkowoatlantycki, który rzeczywiście przebiega prawie dokładnie środkiem tego oceanu.2.. zad.2 a)Grzbiet śródoceaniczny - silnie wydłużona wypukła forma dna oceanicznego, o stromych stokach, położona zazwyczaj pośrodku oceanów, oddzielająca od siebie dwa baseny oceaniczne.Tektonika płyt (lub teoria wędrówki płyt tektonicznych, ang. plate tectonics; z gr.. Granicami płyt litosfery są rowy oceaniczne oraz, znajdujące się w obrębie grzbietów oceanicznych, doliny ryfowe.. granice płyt litosfery - charakterystyka procesów i zjawisk tam zachodzących a. granice rozbieżne - strefy spredingu b. granice zbieżne - strefy subdukcji c. granice transformujące 3. wykonaj zadania 2, 3 z podręcznika str. 198 „Ruchy górotwórcze" 1. na czym polegają ruchy górotwórcze?.

Czy ruch płyt litosfery wpływa na powierzchnię naszej planety?

Rozbieżna (dywergentna) - występuje w miejscu oddalania się od siebie dwóch płyt oceanicznych lub .Tektonika płyt litosfery opisuje ruch płyt litosfery i związane z nimi kolizje i rozpady.. Zadanie premium.. 2 Zadanie.. Na granicach rozbieżnych płyty litosfery oddalają się od siebie - pokaż więcej.. Takimi granicami są uskoki transformacyjne przecinające grzbiety śródoceaniczne.. Na styku płyt litosfery mogą wytworzyć się 3 rodzaje granicy: Zbieżna (konwergentna) - występuje gdy płyta oceaniczna naciera na płytę kontynentalną lub oceaniczną, albo gdy dwie płyty kontynentalne zderzają się ze sobą.. Czasami sięgają one na obszar litosfery kontynentalnej, jak np. uskok San Andreas w Kalifornii.Grawitacyjne ruchy masowe Na powierzchni Ziemi często dochodzi do ruchu w skutek grawitacji, kiedy grawitacja przewyższa siły tarcia i spoistości materiału..

2012-06-30 20:17:06; Jaka jest przyczyna ruchu płyt litosfery?

Czasami sięgają one na obszar litosfery kontynentalnej, jak np. uskok San Andreas w Kalifornii.Podaj przyczynę ruchu płyt litosfery.. Na granicy astenosfery około 350 km pod ziemią - w strefie nieciągłości Golicyna temperatura wzrasta do około 700°C, a ciśnienie jest ponad milion-krotnie wyższe, niż na powierzchni Ziemi.Litosfera - pozornie jednolita powierzchnia naszej planety - podzielona jest na fragmenty zwane tektonicznymi płytami litosfery.. Zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy, materiał skalny budujący Ziemię zachowuje się jak .. w zależności od warunków panujących w przypowierzchniowej warstwie litosfery.. 10. POdaj nazwę typu trzęsień ziemi, który dominuje na granicy płyty amerykańskiej i afrykańskiej.. JAK KTOŚ COŚ WIE TO PROSZE O ODP.Płyty litosfery Teoria płyt litosfery wyjaśnia przyczyny ruchów górotwórczych oraz tłumaczy jednocześnie zmiany w rozkładzie kontynentów i oceanów na Ziemi.. Czy ruch płyt litosfery wpływa na powierzchnię naszej planety?. Takimi granicami są uskoki transformacyjne przecinające grzbiety śródoceaniczne..

Krótko scharakteryzuj takie procesy wewnętrzne jak: - plutonizm, -wulkanizm, - trzęsienia Ziemi.

Wymień dwa rejony lub dwie miejscowości w Polsce w których występują intruzje magmowe.. 3 Zadanie.. W skład płyt kontynentalnych wchodzą tzw. platformy, które zbudowane są z krystalicznego, prekambryjskiego podłoża i zalegającej na nim pokrywy skał osadowych.Na czym polegają ruchy epejrogeniczne?. Przedmiot Geografia Etap edukacyjny szkoła ponadpodstawowa, klasa 1, zakres podstawowyRozróżniamy 3 typy zbieżności (zależnie od tego, z jakiego typu litosfery zbudowane są granice płyt, które w niej uczestniczą): litosfera oceaniczna z kontynentalną - gdy oceaniczna litosfera zanurza się pod kontynentalną, a po roztopieniu w górnym płaszczu dostarcza materiału dla wulkanizmu na brzegu kontynentu, na którym powstaje tzw.Tektonika płyt (od późnej łaciny: tectonicus, od starogreckiego: τεκτονικός, dosł „odnoszące się do budynku") jest teorią naukową opisującą ruch na szeroką skalę siedmiu dużych płyt i ruchy większej liczby mniejszych płyt Ziemia „s litosfery, gdyż procesy tektoniczne zaczęły na Ziemi między 3,3 a 3,5 mld lat temu.. Model ten opiera się na koncepcji dryfu .Ze względu na swój lepki i plastyczny charakter, umożliwia ruch płyt tektonicznych, które "ślizgają" się po jej powierzchni.. Dochodzi wtedy do powstania uskoków transformujących-czyli widocznych pęknięć powierzchni Ziemi, na granicy stycznych płyt.. τέκτων tekton - "budujący") - dominująca współcześnie teoria tłumacząca wielkoskalowe ruchy ziemskiej litosfery, w szczególności przejawiające się w obserwowanym zjawisku dryfu kontynentalnego.. Są to miejsca, w których następuje nasuwanie, bądź rozsuwanie się płyt.Naukowcy twierdzą, że około 225 milionów lat temu na Ziemi istniał jeden kontynent o nazwie Pangea.. Unoszące się z wnętrza Ziemi masy rozgrzanej materii po dotarciu do sztywnych płyt litosfery rozpływają się na boki, rozrywając i rozsuwając sąsiadujące płyty.Tektonika płyt (teoria wędrówki płyt tektonicznych, z stgr.. 2. góry na świecie powstałe w .Płyty litosfery dzieli się na płyty kontynentalne i oceaniczne.. W tym przypadku litosfera nie jest ani tworzona, ani pochłaniana.. Zgodnie z teorią płyt litosfery górna warstwa globu ziemskiego jest podzielona na sztywne bloki, wykonujące względem siebie ruchy, zwane krami lub płytami litosfery.Największe z nich to:Występują wtedy, gdy ruch płyt odbywa się w kierunku przeciwnym do ich wspólnej granicy.. Powierzchnia Ziemi jest podzielona na płyty, które się po niej przemieszczają.Leżą one bezpośrednio na płynnej astenosferze.Ruch jest możliwy dzięki prądom konwekcyjnym i jest on ściśle określony.. Ruch sąsiadujących ze sobą płyt może być rozbieżny: towarzyszy mu wówczas ekspansja litosfery (zwłaszcza oceanicznej) w wyniku wylewów law bazaltowych w ryftach rozciągających się w osiowych partiach grzbietów śródoceanicznych i stopniowy .Płyty litosfery mogą także przemieszczaćsię równolegle względem siebie wzdłuż linii uskoków.. 2010-05-23 13:50:44; wskaż zależności pomiędzy występowaniem wulkanów a rozmieszczeniem płyt litosfery 2010 .1.. Wskaż związek między obszarami występowania trzęsień ziemi a granicami wielkich płyt litosfery.. Najbardziej znanym na świecie przykładem takiego ruchu jest Uskok San Andreas na granicy płyt: pacyficznej iGranice płyt litosfery znajdują się w obrębie dna oceanicznego.. τέκτων tekton „budujący") - dominująca współcześnie teoria tłumacząca wielkoskalowe ruchy ziemskiej litosfery, w szczególności przejawiające się w obserwowanym zjawisku dryfu kontynentalnego, powstawania gór, rozmieszczeniu stref sejsmicznych i inne.. 2011-05-07 18:23:37; Gdzie obecnie występuje Carlito?. W tym przypadku litosfera nie jest ani tworzona, ani pochłaniana.. 4 Zadanie.. Zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy, materiał skalny .granice przesuwcze - gdy ruch 2 płyt zachodzi równolegle do granicy między nimi..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt