Charakterystyka klasy wnioski do dalszej pracy
Będzie zachowywała normy panujące w szkole.Wnioski do dalszej pracy: wspieranie samodzielnych działań dziecka wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie tworzenie okazji do wspólnego podejmowanie i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.. Wnioski do dalszej pracy: Należy stosować ćwiczenia usprawniające poprawną pisownie; znajomość części mowy; Usprawniać znajomość tabliczki mnożenia.. Title: ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) Author: user Last modified by: user Created Date: 6/15/2010 11:02:00 AM Other titles:Wykaz uczniów mających trudności dydaktyczne (imię i nazwisko, średnia ocen, motywacja ocen niedostatecznych z ich podaniem oraz krótka charakterystyka pracy ucznia - podanie metod i form pracy, jakie efekty przyniosły, wnioski do dalszej pracy)1 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im.. Jedynie bardzo opuściła się w nauce .5.. Opis wyników i ich interpretacja Klasy 0 - III W klasach młodszych, w grupach fokusowych, został przeprowadzony wywiad zogniskowany.. Jeżeli ten obszar będziemy rozwijać to myślę, że dziewczynka poczuje wewnętrzny spokój i chętniej będzie brała udział w zajęciach grupowych, a nie tylko indywidualnych.. Zrealizowano 63/96 godzin.. Opublikowano: 26 kwietnia 2016 roku..

Wnioski do dalszej pracy.

Renata ZemłoWnioski do dalszej pracy Motywować uczniów do samodzielnego powtarzania materiału z przedmiotów: chemia, biologia, fizyka, geografia z zakresu klasy I i II oraz rozwiązywnia testów gimnazjalnych w domu Praca z uczniem słabym- zwiększyć wymagania o podstawowe definicje i wzory.Formułuje się wnioski do dalszej pracy.. O nauce na odległość mówią wszyscy: ministrowie, dzieci, rodzice.. Coraz częściej pojawiają się nauczyciele, którzy wprowadzają je w życie, stwarzając dla zdolnych dzieci dogodne warunki do wszechstronnego rozwoju.. z rodzicami (w tym zestawienie frekwencji z zebrań z rodzicami, podejmowane tematy, uzyskane formy wsparcia oraz wnioski do pracy wychowawczej w zakresie współpracy z rodzicami) .. - Tworzenie warunków do osiągnięcia dojrzałości szkolnej poprzez realizację zadań wWnioski do dalszej pracy: Przygotowując uczniów do matury z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym należy większy nacisk położyd szczególnie na umiejętnośd tworzenia wypowiedzi pisemnej i znajomośd środków językowych, zwiększyd ilośd działao doskonalących umiejętnośd oddzielania faktów od opinii.Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr I roku szkolnego 2012/2013.. Grupa liczy 10 osób.. i klasy na godzinach wychowawczych Opis .- Charakterystyka wymagania - Pytania kluczowe - Kryteria ..

Wnioski wychowawcy do dalszej pracy.

Zakres diagnozowania: .. Zaleceniach do dalszej pracy z dzieckiem w domu Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nieWnioski do dalszej pracy: - Realizacja programów do pracy indywidualnej - Kontynuacja programu własnego „ Zanim zaczniemy pisać" - Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, gratulowanie wygranej koledze.. Pobierz (docx, 15,5 KB) Komentarze.. Rodzaj sytuacji Realizacja tematyki wynikającej z Planu Pracy Wychowawczej szkoły .. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZEJ I OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH NAUCZANIA W ZET W stosunku do kolegów z klasy jest koleżeński chętnie pożycza przybory szkolne.. Wychowawca: Klasa: Rok szkolny: .. Charakterystyka próby badawczej Badaniem objęto: 7.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Obowiązkowe zdalne nauczanie wprowadzono od 25 marca.. Występuje u 15-ga dzieci na 10 000 urodzeń, zdecydowanie częściej u chłopców niż u dziewczynek.Praca z uczniem zdolnym.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Współpraca układała się dobrze i przebiegała w sposób systematyczny, wynikający z bieżących potrzeb szkoły.Dążąc dalej do osiągnięcia powyższych celów, wychowawca współpracował z pedagogiem szkolnym, który udzielał na bieżąco dzieciom wiele cennych wskazówek, jednak nie wszystkie dzieci skorzystały z nich..

Ogólna charakterystyka osiągnięć edukacyjnych uczniów: ... wnioski do dalszej pracy.

W wywiadzie wzięły udział po dwie klasy z każdego rocznika klas 0 - III.Autyzm - charakterystyka i wskazania do pracy Charakterystyka autyzmu : Autyzm to zaburzenie rozwojowe, które pojawia się we wczesnym dzieciństwie, zwykle przed upływem 3 roku życia.. 2.rok szkolny: klasa: wychowawca: .. Co mają do powiedzenia ci, których głosu powinno się wysłuchać z największą uwagą?. W klasach I-III jeden uczeń nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej.WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: „Sercem na świat" - przeprowadzenie cyklu zajęć (raz w miesiącu) kształtujących postawę empatii i solidarności z krajami, które dotykają kryzysy humanitarne (wojny i katastrofy naturalne) oraz zaangażowanie do działań na rzecz lepszego świata.Wnioski do dalszej pracy Podsumowując pracę zespołu wychowawców klasy IV i V stwierdza się, iż zamierzone cele zostały zrealizowane i osiągnięto odpowiednie efekty.. Uczniowie chętnie pracują na zajęciach lekcyjnych, biorą aktywny udział w lekcjach.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015..

... Ma on problem z nauką i z pozostałymi rówieśnikami z klasy.

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracy - umożliwienie uczniom wykorzystania zdobytej wiedzy do porozumiewania się na miarę możliwości ucznia .. Zapytaliśmy nauczycieli, jak podsumowują miesiąc pracy online.Do klasy IIIc uczęszcza dziesięcioro dzieci z roku 2005 i ośmioro z roku 2006.. Program rewalidacji został opracowany na podstawie Orzeczenia nr - o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez PPP w - oraz „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych .Ankieta skierowana do nauczycieli Analiza dokumentacji pracy szkoły 6.. Każdy za coś jest pochwalony, bo przecież w każdym potrafimy znaleźć pozytywne cechy i każdego możemy za coś pochwalić.Wnioski do dalszej pracy Ewaluacja wyniku (które cele zostały osiągnięte?). Ogólna charakterystyka klasy: informacja o zespole klasowym: .. zorganizowane wycieczki i imprezy klasowe: współpraca z rodzicami: Wnioski do dalszej pracy (z uwzględnieniem realizacji wniosków z I semestru): .Projekt charakterystyki klasy 6 na koniec roku.. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy - Rok szkolny 2014/2015 Wnioski z ewaluacji wewnętrznej - rekomendacje: Kierunkować działania na indywidualne podejście do ucznia;Program rewalidacji uczennicy klasy IV z upośledzeniem w stopniu lekkim Rewalidacja.. W klasach I - III uczniowie mają możliwość wyrównywać braki w wiadomościach i umiejętnościach na zajęciach wyrównawczych oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.. W porównaniu z pierwszym semestrze klasa wzięła się do pracy i większość z uczniów podniosły swoje średnie ocen z poszczególnych przedmiotów.. • większą opieką otoczeni są uczniowie mający trudności, należy więc poszerzyć ofertę dla uczniów zdolnych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, • wzmocnić motywację uczniów do pełnego wykorzystania swoich możliwości, •włączyć rodziców do planowania rozwoju dziecka,CHARAKTERYSTYKA KLASY.. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach realizowana jest głównie w formie pracy indywidualnej.oraz wykorzystują wnioski do dalszej pracy.. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W roku szkolnym 2016/2017 do klas I-VI uczęszczało 328 uczniów zgrupowanych w 17 oddziałach: 9 oddziałach klas I-III i 8 oddziałach klas IV-VI.. Wielu uczniów zapisało się na zajęcia taneczne, prowadzone w GOK-u, kilku chłopców uczestniczy w zajęciach sportowych (piłka nożna).PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ .. Dwóch chłopców ma obniżoną oceną zachowania w tej klasie do nieodpowiedniej.Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.. Zajęcia kół dokumentowane są w dziennikach pozalekcyjnych.Ocena opisowa motywuje dzieci do dalszej pracy, ponieważ zawsze dziecko znaleźć w niej może taki element swojej działalności - aktywności, który uzyskał u nauczyciela aprobatę.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt