Charakterystyka statyczna silnika wyporowego
Praca statyczna (Pochanke 1996)Charakterystyka obciążeniowa wykorzystywana jest do takiego zaprogramowania parametrów silnika, aby zmniejszyć widoczne dymienie na czarno po mocnym wciśnięciu pedału przyspieszenia.. Nierównomierność pracy pomp wyporowych, podstawowe wielkości i zależności.. Jedną z kategorii pomp wirowych są Wzór opisujący to równanie: f S - maksymalna częstotliwość początkowa pracy silnika bez obciążenia, J LCharakterystyka L=f(δ) dla silnika uszkodzeniem w postaci przerwania pręta klatki.. Charakterystyki statyczne silników wyporowych.. Charakterystyki poszczególnych pomp publikowane są przez ich producentów i zamieszczane w katalogach technicznych i programach doborowych.silnika tubowego reluktancyjnego z dwoma przełączalnymi uzwojeniami oraz układ sterowania uzwojeń sil-nika.. Właściwości silnika skokowego w tym stanie pracy określa charakterystyka kątowa momentu statycznego.. Po sprawdzeniu otrzymasz punkty!. Określenia podstawowe Charakterystyka wentylatora jest obrazem graficznym zależności zachodzących pomiędzy takimi parametrami pracy wentylatorów jak: spiętrzenie p c, moc Nu, sprawność , a wydajnością V, przy niezmiennej prędkości obrotowej wirnika n oraz gęstości tłoczonego czynnika.. Wykazały one, Ŝe szcze-gólnie w przypadku silnika o ściętym kształcieZaznaczony obszar charakterystyki kolorem jasno szarym, pokazuje prace silnika jeśli zostanie zastosowany inteligentny sposób sterowania, tzn. zostanie zachowana tzw. rampa przyspieszenia oraz hamowania, czyli stopniowe przyspieszanie oraz hamowanie silnika..

charakterystyka skokowa,; charakterystyka impulsowa.

Przegląd rozwiązań.. pOrientacyjną charakterystykę zewnętrzną silnika można wykonać już w fazie jego projektowania przy użyciu „wzorów Leidemanna" umożliwiających szybkie, przybliżone określenie charakterystyki zewnętrznej silnika spalinowego i na jej podstawie elastyczności silnika.Pozostaje sprawą otwartą, na ile wzory te są słuszne dla .Charakterystyka prądowo - napięciowa obwodu bramki.. Należy określić interesującą nas wartość lub skorzystać z dostępnego wykresu.. Z takiej charakterystyki wyliczyć można także, kiedy spalanie jest najmniejsze, a następnie tak zaprojektować przełożenia skrzyni biegów, aby silnik .Charakterystyka czasowa - w teorii sterowania stanowi podstawowy opis działania układu regulacji.Wyróżnia się dwa typy charakterystyk czasowych: .. Dynamiczna zmiana szczeliny powietrznej powoduje zmianę amplitud charakterystyki indukcyjności podczas obrotu wirnika.. Charakterystyka pomp wyporowych: Zalety: .. Statyczna wysokość podnoszenia pompy - całkowita różnica wysokości poziomów cieczy w górnym i dolnym zbiorniku, powiększona o wpływ ciśnień .. (silnika elektrycznego, spalinowego, turbiny parowej itp.)Charakterystyka statyczna - w automatyce, zależność między sygnałem wyjściowym a sygnałem wejściowym w stanie ustalonym.. Zasada działania silników wyporowych i ich klasyfikacja..

Można w ten sposób zwiększyć możliwości silnika.

Ze względu na to, że pompa wyporowa ma sztywną charakterystykę (ciśnienie może rosnąć w nieskończoność, gdy płyn nie jest odbierany), w wielu zastosowaniach musi być zabezpieczona przed przeciążeniem, które mogłoby doprowadzić do awarii lub zniszczenia samej pompy, silnika .J.. Szantyr -Wykład 26bis -Podstawy działania pomp wirnikowych a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący Pompy dzielimy ogólnie na wyporowe i wirowe.. ; Zaliczają się one do charakterystyk dynamicznych.Charakterystyki czasowe podobnie jak charakterystyki częstotliwościowe można określać doświadczalnie (w przybliżeniu), a zatem .Porównanie obliczeń quasi-statycznych wyko-nywanych dla harmonicznych napięcia zasilają-cego oraz rozwiązania nieuwzględniającego ru-chu wirnika, ale przy rzeczywistym kształcie napięcia na zaciskach maszyny zostały przed-stawione w pracy [3].. Przedstawiono wyniki obliczeń siły statycznej rozwijanej przez silnik i indukcyjności cewek silnika, uzyskane metodą elementów skończonych.. Bardzo dziękujemy za zaproponowanie nowego tematu!. Indukcyjność poszczególnych faz zmienia się cyklicznie zgodnie z równaniem przedstawionym powyżej a same amplitudy dla poszczególnych faz .1 Charakterystyki pomp wirowych Przy eksploatacji pompy znajomość jej nominalnych parametrów pracy jest niewystarczająca, ponieważ pompa bardzo rzadko pracuje w układzie przy swoich nominalnych parametrach, podlegając regulacji narzucanej przez układ..

Podstawowe wielkości i zależności charakteryzujące własności i pracę silnika wyporowego.

W przypadku pomp wirowych dostosowanie się pompy do warunków układu pompowego następuje samoczynnie.Charakterystyka pompy wyporowej zależy od jej konstrukcji i w większości wypadków jest cykliczna.. Dzięki nim możliwa jest poprawa pracy, a także rozruch silnika poprzez eliminację przerywania zapłonu, występującego w skrajnych warunkach eksploatacyjnych, czyli przy bardzo wysokich oraz bardzo niskich obrotach, a także w niskich .Charakterystyka L = ƒ(δ) dla silnika uszkodzeniem w postaci przerwania pręta klatki W przypadku silników o małym wpływie klatki na uzwojenie stojana, bardzo przydatne stają się badania porównawcze w celu określenia progresu zmian.miejsce przecięcia charakterystyki pompy z charakterystyką rurociągu to punkt pracy.. Silniki wyporoweChłonność silnika wyporowego można wyznaczyć ze wzoru Q h ε q n η h h h = (3.1) vh gdzie Q h - chłonność silnika, podstawową jednostką miary w układzie SI jest [m 3 /s], w praktyce jest to jednostka zbyt duża i najczęściej stosuje się jednostkę mniejszą, na przykład [dm 3 /s], ε h - współczynnik nastawialności .CHARAKTERYSTYKA DYNAMICZNA CHARAKTERYSTYKA STATYCZNA Maksymalna częstotliwość początkowa jest uzależniona od obciążenia osi.. Jest to graficzne przedstawienie zależności pomiędzy wysokością podnoszenia pompy i wydajnością..

Wyniki symulacji porównano z wynikami badań wykonanych na prototypie silnika.Silniki wyporowe.

W odróżnieniu od wykresów charakterystyk dynamicznych (skokowej, impulsowej), wykres charakterystyki statycznej nie jest zależny od czasu, nie można na jej podstawie odczytać sposobu dojścia do stanu ustalonego (np. występowanie oscylacji).Pompy wyporowe.. Parametry statyczne dla stanu zaporowego: .. W przypadku silników o małym wpływie klatki na uzwojenie stojana, bardzo przydatne stają się badania porównawcze w celu określenia progresu zmian.Praca statyczna silnika skokowego ma miejsce wówczas, gdy prądy w uzwojeniach sterujących są ustalone, a wektor strumienia stojana jest nieruchomy w przestrzeni.. Energia hamowania, jaką pobiera silnik w formie energii mechanicznej, może być oddawana do sieci w postaci energii elektrycznej lub tracona w silniku i włączonych w obwód wirnika rezystorach.Porównując charakterystyki mechaniczne silników (Rys. 7a): bocznikowego (1) szeregowego (3) i szeregowo-bocznikowego (2) można stwierdzić, że silnik szeregowo-bocznikowy nie ma ujemnej cechy rozbiegania się w stanie jałowym, jaką miał silnik szeregowy, natomiast w porównaniu z charakterystyką silnika bocznikowego, silnik szeregowo .Podstawowym celem cwiczenia jest wyznaczenie charakterystyki hydraulicznej pompy wirowej (obiegowej) dla róznych predkosci obrotowych silnika napedowego pompy.. Zasada działania, klasyfikacja pomp wyporowych.. Wyznaczona zostanie równiez charakterystyka hydrauliczna rurociagu oraz wspólczynnikPodstawowym narzędziem doboru wielkości pompy jest charakterystyka pompy.. W przypad-Przegląd rozwiązań.. Uproszczona charakterystyka:Charakterystyka poboru mocy pompy - pobór mocy na wale lub sprzęgle danej pompy.. Prawidłowy dobór pompy polega na dokładnym obliczeniu i narysowaniu charakterystyki instalacji ( rurociągu ) a następnie na znalezieniu takiej pompy, której charakterystyka przetnie się z charakterystyką sieci w zakresie optymalnej sprawności ( 0,8Charakterystyka statyczna obiektow pracy - pomocy.. P = f(Q) Dla pomp wyporowych odpowiednio: P = f(H) lub P = f(Δp) Charakterystyka sprawności pompy - ŋ = f(Q) dla wyporowych: ŋ = f(H) lub ŋ = f(Δp) Przebieg danej krzywej otrzymuje się w sposób doświadczalny.- charakterystykę mechaniczną silnika i urządzenia hamowanego.. Nierównomierność pracy silników wyporowych.. Silniki wyporowe.. Zasada działania silników wyporowych i ich klasyfikacja.. Charakterystyki wentylatora 4.1.. Odwracalność pracy pomp i silników wyporowych.. Dodatkowo zbadana bedzie charakterystyka hydrauliczna pompy przy zadanej stalej wysokosci podnoszenia.. 2 ew t d M k R R k (1.7) Z zależności (1.4) i (1.6) wynika, że równania charakterystyki elektromechanicz-nej i charakterystyki mechanicznej silnika obcowzbudnego są pod względem matema-tycznym równaniami prostych o ujemnych współczynnikach nachylenia.. pawel164 25 Paź 2008 15:26 740 1 .Charakterystyka dla silnika z dynamicznie zmienną szczeliną powietrzną.. Odwracalność pracy pomp i silników wyporowych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt