Charakterystyka i zasoby wnioskodawcy projektu

charakterystyka i zasoby wnioskodawcy projektu.pdf

Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji X. II.1 Lokalizacja 3.. Oferta przedsiębiorstwa i przychody z działalności 4.. Rynek 4.. Jeżeli wnioskodawca w momencie składania wniosku nie przedstawia umowy partnerskiej (gdzie szczegółowo należy opisać podziała zadań między partnerami) a jedynie list intencyjny to szczegółowy podział zadań należy wskazać w Analizie Wykonalności.. Zakres rzeczowy, finansowy oraz harmonogram realizacji projektu (w PLN z dwoma miejscami po przecinku) 12.. Dane adresowe Wnioskodawcy 3.. Jeżeli wnioskodawca w momencie składanie wniosku nie posiada pełnych zasobów, możliwe jest pozyskanie ich w ramach projektu, wówczas przedstawia on wiarygodne analizy potwierdzające potencjał umożliwiający pozyskanie .1.. Partnerzy projektu B. WNIOSKODAWCA 1.. Doświadczenie i zasoby ludzkie.. Miejsce na rynku.. III Opis projektu.. 1500 znaków ze spacjami)• osobowe (kadrowe) - członkowie organizacji, grupa nieformalna - wnioskodawcy, grupa realizująca inicjatywę, współpracujące z wnioskodawcą inne osoby (realizatorzy, partnerzy, wolontariusze, osoby planowane do zatrud- nienia w oparciu o umowę, etc) - kwalifikacje, doświadczenia, wiedza .Uwaga: Realizacja projektu ma być odpowiedzią na zidentyfikowane przez Wnioskodawcę problemy.. Osoba do kontaktów roboczych V.. Ogólne informację o Wnioskodawcy 2..

Charakterystyka działalności wnioskodawcy VII.

Możliwość odzyskania VAT przez wnioskodawcę 1.. Identyfikacja Wnioskodawcy oraz ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa3.Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .. Charakterystyka działalności wnioskodawcy.. czy w ramach planowanego projektu Wnioskodawca zamierza wprowadzić .Należy określić, czy posiadane przez Wnioskodawcę zasoby ludzkie są wystarczające do wdrożenia projektu.. Miejsce realizacji projektu VI.. mobilizuje zasoby i generuje .Charakterystyka istotnych czynników kształtujących popyt na dostarczane produkty/towary oraz świadczone usługi.. Aktualne zasoby potrzebne do realizacji części badawczej projektu 16.. 2.7 Cele projektu W tym punkcie należy wskazać i opisać cele, które mają zostać osiągnięte dzięki realizacji projektu oraz jakie długoterminowe korzyści zostaną osiągnięte poprzez realizację projektu.Zarządzanie projektem, zarządzanie projektami jest procesem, w trakcie którego osoba kierująca projektem przeprowadza celowe planowanie i kontrolowanie zadań wchodzących w skład projektu oraz dokonuje odpowiedniej alokacji przydzielonych do realizacji projektu środków, posługując się przy tym odpowiednimi technikami i metodami, aby osiągnąć narzucone wymagania w określonym .Wnioskodawca musi opisać zasoby, które jego zdaniem są niezbędne dla realizacji projektu oraz podać uzasadnienie..

Charakterystyka działalności partnera n projektu 12.

Tytuł projektu III.. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi.. Zasoby techniczne i organizacyjne umożliwiające realizację projektu.. wykonalnoŚĆ ekonomiczna i organizacyjna projektu charakterystyka dziaŁalnoŚci wnioskodawcy przychody ze sprzedaŻy wszystkich produktÓw i usŁug oferowanych przez wnioskodawcĘ czy wnioskodawca posiada dziaŁ b+r w firmie?. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi.. Uwaga: Plan projektu stanowi integralną część Wniosku aplikacyjnego i jest konieczny w przypadku ubiegania się o wsparcie w ramach programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" Plan .Nazwa i adres konkurenta Charakterystyka podmiotu: 1. opis produktów/usług, obszar działania, renoma na rynku, klienci, ceny; 2. wskazanie, czym oferta Wnioskodawcy różni się od oferty konkurenta w odniesieniu do jakości, ceny, procesu, promocji itp. tel./fax.. Miejsce na rynku.. Zasoby partnera n projektu 12.. Działalność przedsiębiorstwa 3.. Opis realizacji usług door-to-door.. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa 2.2.. Oferta wnioskodawcy i przychody z .7..

Działalność wnioskodawcy 2.

Lokalizacja projektu 3.. Ogólne informację o Wnioskodawcy 2.. Nazwa i adres Wnioskodawcy) .. Tytuł projektu) Spis treści.. Zasoby techniczne i organizacyjne umożliwiające realizację projektu.. W punkcie tym opisuje się tylko tych pracowników, którzy będą zaangażowani we wdrażanie projektu.f.. Charakterystyka istotnych czynników kształtujących popyt na dostarczane produkty/towary oraz świadczone usługi 5.Charakterystyka istotnych czynników kształtujących popyt na dostarczane produkty/towary oraz świadczone usługi.. Informacje o projekcie IX.. Nazwa i adres Wnioskodawcy II.. Profil działalności przedsiębiorstwa3.. Zakres rzeczowo-finansowy oraz harmonogram realizacji projektu 14.. Budżet projektu Całkowita wartość projektu (w zł) 0,00 .. Klasyfikacja projektu 2.. CZĘŚĆ II.. dlaczego Wnioskodawca uważa, iż posiadane zasoby ludzkie są wystarczające do wdrożenia projektu oraz osiągnięcia celów w nim założonych?. z o.o. - Partnera projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.2.1.. Produkt / usługa 4. w ramach RPOWP 2014-2020.. Wpływ projektu na realizację zasad .Zasoby techniczne Wnioskodawcy.. Oferta przedsiębiorstwa i przychody z działalności 4.. Doświadczenie partnera n projektu 12..

Krótki opis projektu.

Ponadto Wnioskodawca jest świadom zasad regulujących przepływy finansowe w ramach RPO WP 2014-2020 i deklaruje zapewnienie pełnej płynności finansowej w trakcie realizacji inwestycji.Wnioskodawca - adres korespondencyjny IV.. Inne niezbędne zasoby techniczne do realizacji projektu (proszę wymienić).. Zasoby do realizacji projektu i ryzyko w projekcie XI.. (17) , Strona 9 z 18Wnioskodawca w prognozach finansowych oraz w części opisowej powinien uwzględnić zasadnicze elementy projektu takie jak: nabycie środków trwałych (zgodnie z harmonogramem) oraz innych elementów majątku, opisać przyjęte przez przedsiębiorstwo zasady opodatkowania, zasady amortyzowania majątku, źródła finansowania, rozliczenie .1.. Informacja o planowanej inwestycjiI.. Wnioskodawca dokonuje opisu projektu grantowego, wskaźników oraz konstruuje budżet w odniesieniu do jego całości z uwzględnieniem wszystkich Partnerów i działań zaplanowanych do realizacji zadania .. Dane wnioskodawcy 2.. W jakim zakresie zasoby ludzkie wnioskodawcy są wystarczające do wdrożenia projektu oraz osiągnięcia celów określonych w projekcie?. Działalność przedsiębiorstwa 3.. Partnerstwo w ramach projektu 11.. IV Oświadczenie Wnioskodawcy.. zasoby techniczne/ wnip waŻne z punktu widzenia realizacji projektu zasoby ludzkie niezbĘdne do realizacji projektudo Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu .. wskaż zasoby techniczne umożliwiające realizację projektu .Proszę opisać, w jakich programach pomocowych uczestniczył wnioskodawca w ciągu ostatnich 24 miesięcy (tytuł projektu, źródło finansowania, kwota dotacji, okres realizacji, krótka charakterystyka przedmiotu i rezultatów projektu).. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa 2. .. czy posiadane przez Wnioskodawcę zasoby ludzkie są wystarczające do .Wykonalność techniczna projektu - charakterystyka zasobów technicznych będących w dyspozycji Wnioskodawcy.. Charakterystyka istotnych czynników kształtujących popyt na dostarczane produkty/towary oraz świadczone usługi 5.Identyfikacja Wnioskodawcy oraz ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa3.. W jakim zakresie zasoby ludzkie wnioskodawcy są wystarczające do wdrożenia projektu oraz .Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa .. Klasyfikacja projektu 2.. Krótki opis projektu.. Działalność Przedsiębiorstwa .. 6.3 Proszę określić posiadane zasoby techniczne ważne z punktu widzenia .INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY 2.. Konkurencja na rynku 5.. A. Charakterystyka działalności Wnioskodawcy3.. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji działań, kwalifikowanych .Miejscowość, data podpis wnioskodawcy Szczegółowy opis operacji (w miejscu tym należy przedstawić zasoby i kwalifikacje wnioskodawcy, zasięg oddziaływania projektu, liczba partnerów w realizacji projektu, powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, status członka - partnera LGD, doświadczenieWnioskodawca w prognozach finansowych oraz w części opisowej powinien uwzględnić zasadnicze elementy projektu takie jak: nabycie środków trwałych (w odpowiednich okresach czasowych) oraz innych elementów majątku, opisać przyjęte przez przedsiębiorstwo zasady opodatkowania, zasady amortyzowania majątku, wskazać koszty operacyjne .CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 3.. Wpływ projektu na realizację zasad .W imieniu Wnioskodawcy oświadczam(y), iż posiadam(y) środki finansowe niezbędne do realizacji Projektu w wysokości określonej w sekcji C. Wnioskodawca musi wypełnić wszystkie pola w biznesplanie komputerowo.10.Zasoby realizatora wykorzystane do wdrożenia Inicjatywy (max.. Dystrybucja i promocja 5..Komentarze

Brak komentarzy.