Podsumowanie planu pracy szkoły
Spróbujmy zastanowić się nad tym, jakie obszary pracy szkoły należy podsumować, na które szczególnie powinni zwrócić uwagę dyrektor i nauczyciele, jakie wnioski bądź rekomendacje .4.. Szanowni Państwo!. Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły realizowałam w okresie od 01.09.2013 do 31.05.2016r w Szkole Podstawowej w.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KĘTRZYNIE II półrocze 2014/ BAZA SZKOŁY: Zakupiono 10 komputerów do pracowni informatycznej.. Wyremontowano salę nr 24.kontrakt klasowy semestralne podsumowanie wycieczka i imprezy klasowe : 2.. Zakupiono rolety do sali nr 18.. Efekty:2.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.. Decyzje o dofinansowaniu podejmuje Dyrektor szkoły stosując gradacje uŜyteczności szkoleń w podnoszeniu jakości pracy szkoły i nauczyciela zgodnie z regulaminem Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.. Praca zdalna w szkole.. Informacje o działalności placówki powinny z kolei korespondować z planem pracy szkoły (placówki), o którym mowa w art. 70 ust.. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji.. 10 września 2019 r. Zatwierdzanie planu pracy placówki, zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego.. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy: gromadzenie i przygotowywanie środków dydaktycznych, kart pracy, krzyżówek, rebusów, rozsypanek, przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera i Internetu, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły, wicedyrektora (zgodnie z harmonogramem).2..

Rada szkoleniowa zgodnie z potrzebami szkoły.

Wola Wierzbowska 27. [email protected] prawidłowo podsumować nadzór pedagogiczny, należy odwołać się do planu nadzoru pedagogicznego przyjętego na dany rok szkolny, czyli uwzględnić wszystkie formy nadzoru.. na rok szkolny 2016/2017 .. 22 czerwca 2020 r. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów za II półrocze Rada Plenarna - zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej, podsumowanie semestralnej pracy dydaktycznejSprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Urlopy szkoleniowe i zwolnienia z zajęć:· Program Profilaktyki Szkoły · Plan Pracy Szkoły · Aktualizacja Statutu Szkoły w tym Wewnątrzszkolny System Oceniania z zachowania.. dyrektor 18.01.2018 4.. Zmiany w prawie oświatowym.. Priorytety w pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018 i sposoby ich realizacji Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 6 lipca 2017 roku wskazało najważniejsze kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018.. Wyremontowano aulę.. Pozostało jeszcze 97 % treści.. Były to: Wdrażanie nowej podstawy programowej.Przedstawienie planu finansowego szkoły rok 2020.. Starałem się, by uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i jeszcze bardziej skutecznego oddziaływania na uczniów.Co ważne, w ocenie efektów półrocznej pracy należy również uwzględnić stopień realizacji zadań wynikających z priorytetów MEN..

Ogólne informacje o pracy szkoły w roku szk.

21 stycznia 2020 r. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów za I półrocze roku szkolnego.. 5 Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.. Stajemy się członkami społeczności szkolnej * Organizacja zespołu klasowego: - wybór samorządu klasowego, - przydział dodatkowych obowiązków, - opieka nad pracownią nr 1, - opracowanie planu pracy, - organizacja imprez klasowych, - pomoc koleżeńska w nauce.w szkole, b. częściowo dofinansowane są formy doskonalenia zewnętrznego.. Roczny program WSDZ, Program wychowawczo-profilaktyczny, plan pracy wychowawców klas, plany pracy zespołów nauczycielskich, plany pracy nauczycieli specjalistów, czy plany pracy organizacji.. Świadectwa z wyróżnieniem (średnia ocen min.. Wraz z podejmowanymi działaniami pracy w zespołach opracowywałam i wdrożyłam plan pracy pedagoga w każdym roku stażu oraz program kółka literacko - teatralnego w roku szkolnym 2009/2010.. Klasyfikacja śródroczna uczniów.. Przekazujemy sprawozdanie z pracy Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi za I semestr roku szkolnego 2015/16.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej..

4 luty 2020 r. Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze 5.

Podpowiadamy, jakie obszary funkcjonowania szkoły należy podsumować i w jaki sposób.. M. Kopernika w Łękińsku oraz na podstawie dokonanego przez radę pedagogiczną podsumowania pracy szkoły za rok szkolny 2014/2015, w którym uwzględniono: rocznąSzkoła Podstawowa nr 1 ul. Powstańców Śląskich 3 43 - 230 Goczałkowice Zdrój woj. śląskie Tel: 32-212-71-89 - sekretariat Tel./Fax: 32-210-72-12szkoła podstawowa podstawówka Jaworzno.. Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego, planu pracy, planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.. Niewielkie zaburzenia wynikają z przyczynSzkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej Jesteś tutaj: Strona główna » Dokumenty » Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".podsumowanie pracy szkoły w I okresie 2017/18 8.02.. 1 ustawy Prawo oświatowe.1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z .2.. Każdy dyrektor doskonale wie, że zawsze należy dokonywać podsumowania pracy za jakiś okres, tym bardziej po upływie roku szkolnego..

Arkusz organizacji pracy szkoły na rok 2020/2021.Sprawozdanie - termin §4 ust.

Nie za wiele wiem o systemach e-dokumentacji funkcjonującej w szkole.działania w dokumentach planistycznych szkoły , takich jak: Plan pracy szkoły (roczny).. To rodzi potrzebę udokumentowania naszych działań i stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia.. Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' .Otrzymujemy wynagrodzenie za naszą pracę, choć została ona całościowo ukryta w czterech ścianach naszego mieszkania.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Stefania Misiarek ODN Poznań Podsumowanie stażu 2020 5Szkoły, Planu Pracy Szkoły i Planu Wychowawczego, a także biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników.. (Dz. U. z 2017 r., poz.356)Stanowią one podstawę do modyfikacji planu pracy szkoły oraz planu nadzoru pedagogicznego dyrektora placówki na drugie półrocze roku szkolnego.. A tymczasem pod koniec każdego roku szkolnego nauczyciele jak mantrę powtarzają, że czeka ich jeszcze „nudne" i nie do końca potrzebne podsumowanie pracy szkoły przez dyrektora.pracy szkoły.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju zawodowego celów i zadań.. Odnowienie okien w salach nr 5, 7.. Rada podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2019/2020, przedstawienie wyników nadzoru pedagogicznego.. Sprawozdanie z I semestru 2015_16.. 2018 r. dyrektor, wicedyrektor, rada szkoleniowa marzec/ kwiecień dyrektor, wicedyrektor projekt organizacji roku szkolnego 2018/2019 marzec/ kwiecień dyrektor, wicedyrektor omówienie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2018/2019 doSzkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej.. bardzo dobre) - w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 otrzymało 24% uczniów klas IV-VI (37 uczniów na 154).Jest to wynik wyższy niż w zeszłym roku 2015/2016 - 19,44%.Najwięcej uczniów zasłużyło na świadectwo „z paskiem" w klasach: IVb i VIa (po 8 osób w każdej z .Plan pracy Szkoły Podstawowej w Boguszynie na rok szkolny 2017/2018 .. Opracowanie rocznego planu pracy szkoły rada pedagogiczna do końca sierpnia Opracowanie programu wychowawczo - .. podsumowanie 16.00 18 czerwca 2018 r. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady PedagogicznejPlan pracy Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie..Komentarze

Brak komentarzy.