Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego zorganizowania i przeprowadzenia dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska szkoleń z 4 (czterech) zakresów tematycznych, w podziale .SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego DM/04/2014 - na dostaw ę przeno śnego sprz ętu i wyposa żenia do Mi ędzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach.. Wykonawca, którySZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA) Dostawa mebli biurowych na potrzeby Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa budynku dydaktycznego „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej" Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy ul. Batorego 8 w Warszawie"SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiotem zamówienia jest promocja polskiej gospodarki poprzez organizację stoisk informacyjno-promocyjnych dla polskich przedsiębiorców na imprezach targowo-wystawienniczych w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży części samochodowych i lotniczych w latach 2018-2019,SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

wzór nr 2/I 3 Nota korygująca A5 samokopia 6 bl.. wzór nr 3/I 4 Wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej 210x szt wzór nr 4/I 5 Książka orzeczeń lekarskich A4 pozioma .OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia przed kradzieżą, włamaniem, rozbojem, wandalizmem, nieuprawnionym wstępem na teren obiektu.. Niepodległości 208.. Ochrona będzie realizowana poprzez pełnienie dyżurów przez pracownikówSZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) - zmieniony w dniu 9-11-2018.. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; dalej: upzp) oraz w drukach ZP-1 i ZP-2.. Zabezpieczenie przez dostawcę oprogramowania analizatora podstawowego rozszerzające jego możliwości diagnostyczne w ocenę stopnia niedokrwistości dla pacjentów dializowanych (He-RET) i parametry stanu zapalnego.. W charakterystyce ogłoszenia o zamówieniu (np. art. 48 ust.. ULC / Urząd / Zamawiający Urząd Lotnictwa ywilnego.. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych w terenie administracyjnym Miasta Brańsk PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli .SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I..

28.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej mienia, budynków i osób w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I druki wykonane na białym papierze i kartonie Lp Rodzaj druku Ilość 1 Wniosek o zaliczkę A6 17 bl.. Wymagania dot.. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, usług pocztowych polegających na przyjmowaniu nadawanych przez Zamawiającego przesyłek pocztowych, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom na obszarze całego kraju i za .NR 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA str. 3 _____ Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa propozycja celów i działań zostanie uzgodniona z przedstawicielami MRI, Grup Roboczych ds. is oraz Forum IOB i zaprezentowana podczas spotkań.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania: ''Prace remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń dla potrzeb kompleksu budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 '' w branży : a. ogólnobudowlanej b. elektrycznej c. sanitarnej Wspólny słownik CPVSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3 26. zamówienia publicznego pn.. Oznaczenie morfologii krwi noworodków jak i krwi dorosłych..

Opis przedmiotu zamówieniaW art. 29 ust.

Wyprodukowanie filmu informacyjno-promocyjnego o polskiej gospodarce w kontekście eksportowym ze szczególnym uwzględnieniem 12 branż priorytetowych, do których należą następujące branże: • sprzętu medycznegoNR 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA str. 3 _____ Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 1.1.21 Grupą docelową konferencji będą przedstawiciele jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu, administracji samorządowej, przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie .Przyjęło się, iż wszelkie wątpliwości i niejasności w opisie przedmiotu zamówienia tłumaczyć należy na korzyść wykonawcy.. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiejSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1.. Nazwa asortymentu Ilość / szt.. Przedmiotem zamówienia jest „Publikacja ogłoszeń, wkładek tematycznych i artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2020 roku".OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP..

Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1.1.

Urządzenie do badania przyczepności 2 Automatyczne urządzenie do pomiaru wytrzymałości warstw powierzchniowych na odrywanie metodą pull-off.. W ramach ochrony obiektów Wykonawca będzie postępował z należytą starannością, a w szczególności przyjmie na siebie obowiązki w zakresie: 1.1. ochrony i dozoru mienia znajdującego się w wyżej wymienionych obiektach celemV.. Pojęcie „opis przedmiotu zamówienia" występuje wyłącznie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust.. Wyposa żenie budynku administracyjno-socjalnego w meble biurowe.Spór dotyczył zatem tego, czy opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w przypadku zastosowania instytucji umowy ramowej dla robót budowlanych musi być opisem kompletnym, zgodnym z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót .Opis przedmiotu zamówienia wspólny dla CZĘŚCI I i CZĘŚCI II: 1.. Szczegółowy opis 1.. Umowa Umowa, która zostanie podpisana na realizację Zamówienia.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot.. Przedmiotem zamówienia s ą roboty budowlane, maj ące na celu realizacj ę przedsi ęwzi ęcia, polegającego na budowie wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów wraz z przebudow ą koliduj ącej infrastruktury a tak żeSzczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. urządzenia: Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr í do Umowy 6 Terminy i skróty ogólne Strony Zamawiający i Wykonawca.. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z materiałami przetargowymi dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy oraz dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny dokumentów przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego.. NIP: 521-297-04-96 II.Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - naZałącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1.. Urządzenie zgodne z normami: PN-EN 1542, PN-EN 1015-12, PN-EN 1348 oraz PN-EN ISO 4624.. ** wzór nr 1/I 2 Rozliczenie zaliczki A6 14 bl.. S. Konopki, ul. hocimska 22, 00-791 Warszawa Telefon: 22-849-78-51 do 53 Faks: 22-849-78-02 Adres strony BIP: Godziny urzędowania od 08:00 do 16:00.. Precyzyjność opisu przedmiotu zamówienia ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - pisze Paweł Wójcik w LEXZamówienia Publiczne.SOPZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt