Plan rozwoju logopedy na nauczyciela dyplomowanego
Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. mgr Izabella Binkowska/ Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego mgr Paulina Lasota/ Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowegoStaż na nauczyciela dyplomowanego mogłam rozpocząć po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, który otrzymałam 21 grudnia 2006 r. Przez cały ten czas realizowałam opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego biorąc pod uwagę wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY .. Nazwa placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS.. Wrzesień 2019.. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.Plan jest rodzajem umowy między dyrektorem szkoły a nauczycielem, w której uwzględnia się zarówno indywidualny rozwój nauczyciela jak i dobro placówki, w której nauczyciel odbywa staż..

o stopień nauczyciela dyplomowanego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Ewa Poprawa Jakobiszyn nauczyciel mianowany Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 im.kazimierza Wielkiego w Białym Dunajcu Czas trwania staŝu: Bardziej szczegółowoSformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli DZ.U.. Na początku każdego roku, okresu, trzeba przeglądać plan rozwoju i wpisywać do kalendarza zaplanowane na dany czas działania.. Żaklina Bartosińska-Strzelecka.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r., poz.191), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwraca go nauczycielowi do poprawy wraz z pisemnym zaleceniem .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. mgr Katarzyna Rachuna.. Zawiera przykładowe, najczęściej podejmowane działania, adekwatne dla stopnia nauczyciela dyplomowanego, przypisane do aktualnych wymagań (11 stron)..

poz.393.Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Plan .Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego za I semestr roku szkolnego 2013/2014Plan rozwoju zawodowego.. Okres stażu: 01.09.2019-31.05.2022.Realizując plan rozwoju zawodowego wzbogaciłam się o nową wiedzę merytoryczną, pedagogiczną, a także o nowe doświadczenia.. Wniosek o rozpoczęcie stażu.. Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia z 2013.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: ANNA PIOTROWSKA.. Korzystanie z tablicy interaktywnej, autorskich prezentacji multimedialnych, filmów o tematyce religijnej na katechezie, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby katechezy.Osobisty rozwój.. Data rozpoczęcia stażu - 01.09.2013 r. Data zakończenia stażu - 31.05.2016 r. WSTĘPGrupa A. Łódźprezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2020 materiał pomocniczy do planu rozwoju - Dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu.Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: KATARZYNA KACPRZAK MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: CZAS TRWANIA STAŻU: 2 LATA I 9 MIESIĘCY DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 01.06.2017 R. Jestem nauczycielem mianowanym, wykonującym pracę nauczyciela logopedy zarówno w szkole, jak i w .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ..

nauczyciela mianowanego.

Konsultacje dla rodziców.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr Marzeny Gębusia LOGOPEDY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR4 W BARLINKU CZAS TRWANIA STAŻU: 01. nauczyciel matematyki i informatyki.. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego, przedłożony w roku szkolnym 2019/20 w warszawskiej szkole podstawowej przez nauczyciela, mgr Nauczania Początkowego z Wychowaniem Przedszkolnym, pracującego .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany.. Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz wniosku w celu postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego..

Realizacja zajęć logopedycznych z uczniami.

poprzedziłam dokładną analizą prawa oświatowego w/w zakresie.. Zdarza się, że odbywający staż nauczyciel przypomina sobie o jakimś działaniu tuż przed zakończeniem stażu i wtedy jego realizacja jest zazwyczaj niemożliwa.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego opracowała : Magdalena Kowalczyk.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Anna Grudziecka.. Cały okres stażu.. Plan rozwoju zawodowego .Plan rozwoju zawodowego powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Współpraca z logopedą, Udział w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem" pod patronatem Pierwszej .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, STARAJACEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Stanowisko: nauczyciel.. Okres stażu związanego z ubieganiem się przeze mnie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego podjęłam w 2002 roku i początkowo w wyniku obowiązujących przepisów przejściowych wynosił on 9 miesięcy.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. ubiegającego się .. Realizacja zadań i czynności związanych z pracą logopedy, zgodnie z planem pracy logopedy na rok szkolny 2019/2020 odpowiednio do potrzeb szkoły.. Literka.pl Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego Data dodania: 2011-09-22 17:26:03 Autor: Anna Marszałek Plan został napisany po rozpoczęciu stażu na nauczyciela mianowanego, aby pomóc innym nauczycielą, Bardziej szczegółowoPlan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego 2020.. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.4.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Wrzesień 2019.. Podstawą prawną osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego stanowi:Na bieżąco Wzbogacanie i wykorzystywanie wideoteki, płyt CD i DVD na zajęciach lekcyjnych.. Żywiec..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt