Wyznaczenie charakterystyki diody półprzewodnikowej
Zmontować układ przedstawiony na rysunku 2.. Ta cecha stanowi podstawowy powód licznych zastosowań diod półprzewodnikowych w technice jako niezbędnego elementu układu prostowniczego .Charakterystyka diody półprzewodnikowej Na rysunku 4 przedstawiono charakterystyk ę diody I D = ID(U AK).. Schemat połączenia diody w kierunku zaporowym.. Wyznaczanie ładunku elektronu na podstawie charakterystyki złącza p-n (diody półprzewodnikowej) CEL Celem ćwiczenia <dioda> jest pomiar charakterystyki prądowo napięciowej I(U) dla diody półprzewodnikowej w wybranym zakresie napięć i wyznaczenie na tej podstawie wartości bezwzględnej ładunku elektronu q e, czyli tzw. ładunku elementarnego.Rys.. Symbol elektryczny diody półprzewodnikowej oraz jej charakterystykę wyjściową przedstawia poniższy rysunek.DIODA - PARAMETRY, CHARAKTERYSTYKI I JEJ ZASTOSOWANIE Spis treści 1 Cel ćwiczenia 1 .. 2.1 Podstawowe rodzaje diod półprzewodnikowych 2.1.1 Dioda prostownicza (ogólnego zastosowania) Dioda prostownicza (ogólnego zastosowania) stosowna jest w układach prostownikowych, w ob- .. DZ Dioda Zenera; 0,5W 3.1 Wyznaczenie charakterystyk statycznychDiody półprzewodnikowe - wprowadzenie .. Podłączyć diodę germanową w kierunku zaporowym .BADANIE CHARAKTERYSTYK DIODY I TRANZYSTORA METODĄ OSCYLOSKOPOWĄ I.. Wprowadzenie teoretyczne Dioda półprzewodnikowa to rzeczywiste złącze p-n.- Charakterystyka I-U oraz wzór Shockleya - interpretacja..

Wyznaczenie charakterystyki diody lampowej.

Diody te mają silnie domieszkowane złącze p-n. Dysocjacja i stopień dysocjacji.. Przewodność elektrolityczna i ruchliwość jonów.DIODA PÓŁPRZEWODNIKOWA Cel: Wyznaczenie charakterystyki prądowo-napięciowej diody półprzewodnikowej.. Wyznaczenie charakterystyki diody lampowej.. Przyrządy Diody (germanowa, LED, krzemowa, Zenera) Zasilacz napięcia stałego TRI-OUTPUT, DF 1731SB3A -Historycznie pierwszymi diodami były detektory kryształkowe i diody próżniowe.Obecnie najczęściej spotykanym rodzajem są diody półprzewodnikowe, zbudowane z dwóch warstw odmiennie domieszkowanego półprzewodnika, tworzących razem złącze p-n.. Wpływ temperatury na charakterystykę diody w kierunku przewodzenia 1N4001 .. W kierunku zaporowym (odwrotna polaryzacja) przez diodę płynie tzw. prąd wsteczny .DIODA PÓŁPRZEWODNIKOWA Cel: Wyznaczenie charakterystyki prądowo-napięciowej diody półprzewodnikowej.. W takich złączach warstwa zaporowa jest bardzo cienka (ok. 10 nm); natężenie pola elektrycznego w niej jest bardzo duże.Diody germanowe mają niższe napięcie progowe (0,2÷0,3 V) niż diody krzemowe (0,6÷0,7 V).. Przy wykonywaniu połączeń wykorzystać układ pomiarowy z naniesionym schematem połączeń..

Wyznaczenie charakterystyki prądowo napięciowej .

Funkcje diody półprzewodnikowej Własności złącza p-n spowodowały, że diody półprzewodnikowe przejęły wszystkie funkcje spełnione poprzednio przez diody lampowe.1 COACH 10 Dioda półprzewodnikowa Program: Coach 6 Projekt: na MN060c CMA Coach Projects\PTSN Coach 6\ Elektronika\dioda_2.cma Przykład wyników: dioda2_2.cmr Cel ćwiczenia - Pokazanie działania diody - Wyznaczenie charakterystyki diody półprzewodnikowej Układ pomiarowy Amperomierz dioda opornik Woltomierz Dioda prostownicza połączona szeregowo z opornikiem zabezpieczającym (np. 100 .Charakterystyka napięciowo-prądowa diody półprzewodnikowej w układzie półlogarytmicznym.. Podstawiając za U spadek napięcia .. Charakterystyka napięciowo-prądowa diody półprzewodnikowej w układzie półlogarytmicznym Na podstawie przedstawionej na rysunku 1.3. charakterystyki można wyznaczyć .. Tak jak ka żdy element, dioda ma parametry graniczne, których nieRys.4.. Dlatego w zakresie polaryzacji w kierunku przewodzenia charakterystyka diody germanowej jest bardziej zbliżona do charakterystyki diody idealnej.Charakterystykę diody D opisuje zależność (2).. Zagadnienia: Stała Plancka, prawa promieniowania ciała doskonale czarnego, efekt fotoelektryczny, widmo fal elektromagnetycznych, półprzewodniki samoistneDyskusja błędów.. Po wykonaniu takiego wykresu można obliczyć z części liniowej wartość I' s oraz n, a z części nieliniowej R s. Dla ułatwienia analizy wykresu w części liniowej pomijamy rezystancję szeregową, R s. 1.3 Diody stabilizacyjne.2 1 Ćwiczenie 241..

Wyznaczenie charakterystyki diody - schematy układów pomiarowych.

Marciniak Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone, WNT, Warszawa 1984.. Charakterystyka prądowo-napięciowa diody uzyskana ze wzoru (3).. Prąd przewodzenia I .. Prąd elektryczny w cieczach i gazach.. - Zjawiska w rzeczywistym złączu p-n, model rzeczywistego złącza p-n. II.. Istotą działania większości diod jest przewodzenie prądu w jednym kierunku (zwanym kierunkiem przewodzenia) i znaczne blokowanie jego .Diody tunelowe są to diody, których charakterystyka prądowo-napięciowa przy polaryzacji w kierunku przewodzenia ma odcinek o ujemnej rezystancji dynamicznej (rys. 4.9).. Natężenie prądu i jego jednostki.. Wyznaczenie charakterystyk w kierunku przewodzeniaBadanie diod półprzewodnikowych.. Przyrządy: woltomierz, miliamperomierz, mikroamperomierz, opornik, źródło stałej SEM.. Napięcie to wynosi około \(0.6 V\) dla diod krzemowych.. Cel zadania : wyznaczenie charakterystyki diody lamopowej , określenie charakterystyki i oporu wewnętrzego diody lampowej.. Wahadło fizyczne., OpenOffice - Wykres charakterystyki diody - zmienna skala lub dwie osie XBADANIE CHARAKTERYSTYK DIODY I TRANZYSTORA METODĄ OSCYLOSKOPOWĄ I.. Graficzna analiza punktu pracy diody w obwodzie elektrycznym: a) dla modelu liniowego, b) dla rzeczywistej charakterystyki I(U)..

Przykładowa charakterystyka prądowo- napięciowa diody półprzewodnikowej.

II.Użyte przyrządy pomiarowe: - Oscyloskop Schlumberger (Sefram) 2558, 3x250MHz charakterystyki I=f(U) dla diody połączonej w kierunku zaporowym.. Przykładowy schemat układu elektrycznego, w którym pracuje dioda LED.. Ponieważ każde złącze p-n przepuszcza prąd praktycznie w jednym kierunku, jest ono nazy-wane też złączem prostującym.. Można to zrobić ekstrapolując prostoliniową częśćKrótka charakterystyka diody półprzewodnikowej.. Przyrządy: woltomierz, miliamperomierz, mikroamperomierz, opornik, źródło stałej SEM.. Program zajęć - Pomiar charakterystyk I-U diod półprzewodnikowych - Wyznaczenie charakterystycznych parametrów diody półprzewodnikowej: rezystancji szeregowej - Rs, prądu nasycenia złącza - Is.1 ĆWICZENIE 48 WYZNACZENIE STAŁEJ PLANCKA NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYKI DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNEJ Cel ćwiczenia: Wyznaczenie stałej Plancka na podstawie pomiaru charakterystyki prądowo- napięciowej diody elektroluminescencyjnej.. Cel ćwiczenia: wyznaczenie charakterystyki diody Zenera, charakterystyk tranzystora p-n-p oraz n-p-n w układzie wspólnego emitera (WE), zapoznanie się z podsta-wowymi właściwościami tranzystora i oscyloskopową metodą badania cha-rakterystyk prądowo-napięciowych.. Dioda półprzewodnikowa jest elementem elektronicznym, wyposażonym w dwie elektrody, który posiada nieliniową charakterystykę prądu wyściowego w funkcji napięcia wejściowego.. W przypadku starych klasycznych żarówek nie było problemu, ponieważ w ich przypadku jedynym podawanym parametrem była moc - moc pobierana ze źródła energii elektrycznej.Wyznaczenie charakterystyki prądowo-napięciowej diody półprzewodnikowej Cel ćwiczenia Poznanie budowy, zasady działania i właściwości elementów półprzewodnikowych prostowniczych stosowanych w układach elektronicznych.. Pomiar charakterystyki prądowo - napięciowej złącza p-n umożliwia wyznaczenie bariery potencjału V 0 w tym złączu.. Dioda prostownicze Dioda Zenera Podstawowymi parametrami diody prostowniczej są: maksymalny średni prąd przewodzenia - I0 szczytowe wsteczne napięcie pracy -URWM.. Wyznaczenie zmian napięcia na diodzie w funkcji temperatury 23 I D U I D DC q C K J k K T C U K mV m I K A D R 19 0 0 9 1.6 10 1.38 10COACH 10 Dioda półprzewodnikowa Program: Coach 6 Projekt: na ZMN060c CMA Coach Projects\PTSN Coach 6\ Elektronika\dioda_2.cma Przykład wyników: dioda2_2.cmr Cel ćwiczenia - Pokazanie działania diody - Wyznaczenie charakterystyki diody półprzewodnikowej Układ pomiarowy Amperomierz dioda opornik Woltomierz Dioda prostownicza połączona szeregowo z opornikiem zabezpieczającym (np. 100 .Charakterystyka U-I diody półprzewodnikowej.. Wprowadzenie teoretyczne Dioda półprzewodnikowa to rzeczywiste złącze p-n.Tematy o http charakterystyka diod, Charakterystyki diod półprzewodnikowych, charakterystyka diody ir i fototranzystora, Dyskusja błędów.. Diody półprzewodnikowe - parametry 1.. W ramach uproszczonego modelu, dioda przewodzi prąd gdy potencjał anody względem katody przekracza pewną wartość zwaną napięciem przewodzenia diody..Komentarze

Brak komentarzy.