Interpretacja przepisów ustawy o rachunkowości
Przepisy ogólne,Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,Dz.U.2019.0.351 t.j.Świadczy o tym zarówno praktyka, jak i doktryna, tak np. w Komentarzu do ustawy o rachunkowości (2006r.. 1 w związku z art. 16 ust.. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rezerw utworzonych na pokrycie wymagalnych, a nie ściągalnych kredytów (pożyczek) o ile wystąpią okoliczności przesądzające o uprawdopodobnieniu ich nieściągalności w rozumieniu przepisów tej ustawy?Warszawa, dnia 3 kwietnia 2018 r. Poz. 32 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DCT.8201.6.2018 MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dzięki przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą też uzyskać interpretacje innych przepisów niż podatkowe.Ustawa o rachunkowości (uor) jest podstawowym aktem prawnym z zakresu prawa bilansowego w polskim systemie gospodarczym.. (uchylony) 3.. Zgodnie z art. 9a ust.. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, których przychody (lub koszty) w rozumieniu przepisów o .przepisów ustawy o rachunkowości MSR/MSSF 2017 BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Katarzyna Trzpioła Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu pu-blikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSFCzy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w trybie art. 15 ust..

66 Ustawa o rachunkowości (o rach.)

Zgodnie z art. 1 uor przedmiotem jej regulacji są zasady rachunkowości .Kary za niewykonanie obowiązków wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa grożą zarówno firmom objętym legislacją, jak i osobom zajmującym kierownicze stanowiska.. Z dniem 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz o rezygnacji z tego sposobu, które to zawiadomienia warunkowałyZgodnie z najnowszym stanowiskiem organów podatkowych, jedynie podmioty, które tworzą grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości są zobowiązane do przygotowania informacji o grupie podmiotów powiązanych (master file).. 5d ustawy o pdof i art. 15 ust.. Wyszukiwarka.. 1 pkt 1, inne osoby prawne, jednostki, o których mowa w Art. 2 ust.. Opis działania formularza.. Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe .Podatnik z uwagi na dokonywanie w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust.. Mianowicie, w przypadku tegoż podatku, podatnik może ustalać różnice kursowe wpływające na jego wysokość, według swego wyboru, albo zgodnie z zapisami ustawy oJeżeli przedmiotem indywidualnej interpretacji jest regulacja prawa podatkowego, która odwołuje się do przepisów o rachunkowości, ocena możliwości stosowania i wykładnia interpretowanej normy podatkowej przepisy te powinna uwzględniać i obejmować..

Ustawa o rachunkowości,o rachunkowości,Rozdział 1.

Przedmiotem interpretacji przepisów prawa podatkowego może być ratyfikowana przez Rzeczypospolitą Polską umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego opodatkowania czy inna umowa .INTERPRETACJA INDYWIDUALNA.. 1 i 4 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym w 2018 r., mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), oraz uzyskiwanie przychodów lub kosztów, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, ustalone na podstawie .W ostatnich latach ogromną karierę zrobiły interpretacje przepisów podatkowych wydawane przez Ministra Finansów.. Nowe regulacje przewidziane niniejszą nowelizacją wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 r.Przedłużony termin do wydania interpretacji indywidualnej.. Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych.. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U.. 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.Ustawa o rachunkowości (dalej: uor) nie reguluje wysokości wartości początkowej składnika majątku, od której obligatoryjnie należy go ująć w rejestrze środków trwałych, a jedynie .14b interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna) § 5a, doręcza się odpowiednio spółce, podatkowej grupie kapitałowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oddziałowi lub przedstawicielstwu, wskazanym przez wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej..

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Powołane regulacje nie wskazują natomiast .Portal Podatkowo-Księgowy - Portal GOFIN zawiera wyjaśnienia i porady ekspertów, oferuje także praktyczne narzędzia dla księgowych: akty prawne, wskaźniki, wzory druków, kalkulatory.. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w .wyboru ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości.. Ustawodawca uzależnia moment, w którym wydatek kwalifikowany jako koszt pośredni staje się kosztem podatkowym, od momentu ujęcia go w księgach zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości (art. 22 ust.. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe.Powyższe statuuje obowiązek złożenia sprawozdania finansowego spółki komandytowej do właściwego rejestru sądowego - rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego.. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 30 listopada 2012 r.Na podstawie art. 69 ust.. Fraza: Sygnatura interpretacji: Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura .1) spółki, o których mowa w Art. 2 ust.. Poruszana problematyka: podatek dochodowy, podatek VAT, rachunkowość, prawo pracy, składki ZUS, zasiłki, emerytury(data wpływu 11.02.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości wyboru kursów walut do ustalania różnic kursowych w związku z obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. nowelizacją przepisów ustawy o rachunkowości - jest nieprawidłowe.przepisów o rachunkowości..

§ 3.Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych.

2 Lexis Nexis) T. Kiziukiewicz stwierdza wprost cyt.. „(.). porównując określenie roku obrotowego według przepisów ustawy o rachunkowości z rokiem podatkowym według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można .Ustawa o rachunkowości,o rachunkowości,Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,Dz.U.2019.0.351 t.j.Wyjaśnienie zasad interpretacji przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przedmiocie zasad określania (i zmiany) roku obrotowego i podatkowego, w tym warunków koniecznych skuteczności takiej zmiany.Stosownie do tej definicji, unormowania ustawy o rachunkowości nie stanowią przepisów prawa podatkowego, tym samym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie ma uprawnienia do interpretowania tych przepisów w trybie wydawania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.Ministerstwo Finansów udzieliło wyjaśnień redakcji Infor.pl dotyczących zmian (uproszczeń) w ustawie o rachunkowości, które zawiera ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.. 1 pkt 2, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium .Drukuj Dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o rachunkowości oraz podatku dochodowym od osób prawnych w kwestii dotyczącej zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych oraz przyjęcia okresów rozliczeniowych w podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji uchylenia postanowienia o upadłości i ponownym ogłoszeniu upadłości ale w innym terminie.Art..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt