Podsumowanie pracy na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
- podsumowanie przebiegu zajęć z uczniami: przekazanie wskazówek do dalszej pracy oraz w razie potrzeby kontynuacja zajęć.. Do najważniejszych szczegółowych celów pracy korekcyjno kompensacyjnej zaliczamy: konieczne wszechstronne ćwiczenie zaburzonych funkcji .Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Agnieszka Pliszka Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Temat: „Na wiejskim podwórku" zabawy rozwijające percepcję wzrokową, […]; Deszcz głowy zrasza, do tańca nas zaprasza - scenariusz zajęć dla dzieci 5-letnich Prowadzący: Anna Lotka Cel ogólny: • Utrwalenie .-wykonać prace na wystawy z różnych działów matematycznych Uczniowie biorący udział w zajęciach lepiej radzą sobie z samodzielną nauką matematyki, aktywnej pracują na lekcji, są bardziej zmotywowani do nauki matematyki.. ), a opracowany jest w celu kształtowania dojrzałości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez stymulowanie i korygowanie funkcji percepcyjno- motorycznych oraz ich koordynacji przy współudziale kompensowania.prace dzieci, zeszyty, teczki z pracami.. Stała współpraca- dodaje i odejmuje w zakresie 25 na konkretach.. W KLASIE III.. PLANOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU Punktem wyjścia do przedstawionych oddziaływań, a zarazem właściwego opracowania programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz kryterium oceny ich skuteczności jest: Analiza objawów zaburzeń obserwowanych w codziennejNa zajęciach były mieszane formy pracy, dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego ucznia..

6.Dyplomy za wytrwałą pracę na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.

TEMAT: Ćwiczenia usprawniające koordynację słuchowo - wzrokowo - .. , * kartoniki z wyrazami z poprzedniego ćwiczenia, 5.. 2 Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno- kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwoju na miarę ich możliwości.. Karta pracy do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych "Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań'' .1 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.. Kierunek studiów podyplomowych: Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna.. Indywidualne zaj ęcia korekcyjno-kompensacyjne z dzieckiem ryzyka dysleksji.79 4.1.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Praca uczniów w czasie dodatkowych zajęć z matematyki nie podlega ocenie.. Program przeznaczony jest do realizowania na zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych w klasach IV-VI.. WYBRANE FORMY I METODY ZAJ ĘĆ KOREKCYJNO- -KOMPENSACYJNYCH W PLACÓWKACH O ŚWIATOWYCH - STANOWISKO PRAKTYKÓW El żbieta Romaszko 4.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.SPRAWOZDANIE Z PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO, ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH W GIMNAZJUM I SEMESTR 2013/2014 Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia logopedyczne i zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.. W pierwszym semestrze odbywały się w czwartki i piątki ..

Dla dziecka ma to być zachęta i motywacja do pracy.

Ewaluacja programu:PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO -KOMPENSACYJNYCH DLA KLAS IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.. Niniejszy plan pracy zgodny jest z Podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014r.. Wnioski do dalszej pracy: W dalszym ciągu ćwiczyć technikę czytania z uczniami, którzy słabo czytają,Prezentacja multimedialna na podsumowanie pracy z lekturą „Ania z Zielonego Wzgórza" (cykl 2 lekcji) .. 2.Temat zajęć:SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH .. Na zajęciach panowała przyjazna atmosfera.Wykonywane na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych ćwiczenia terapeutyczne będą dostosowywane do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów.. Zajęcia były prowadzone według zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej lub na podstawie własnej diagnozy.Podsumowanie stopnia opanowania przez dzieci treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego; Sprawozdanie z działań podjętych przez nauczycieli w celu realizacji treści podstawy programowej; Sprawozdanie z pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej w roku szkolnym 2015/2016; Sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnychOcena za I semestr 2010/2011 w oparciu o indywidualny program do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych na rok 2010/1011 w Przedszkolu Samorządowym nr ..

Na zajęciach nie ma żadnych sprawdzianów, testów.

tylko niekontrolowanie bazgrać.. mgr Anna Wysocka.. Zapraszam do zakładek.KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE • pliki użytkownika jolas_79 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • 16(1).jpg, 37 gier i zabaw nie tylko dla dzieci.pdfpracy na zajęciach.. Wykonała: Joanna Kowalska.. Jakub - Kuba to uczeń, który uczęszczał na zajęcia ze względu na wolne tempo pisania.. Nauczyciel obserwuje ucznia, jego postępy, trudności, gromadzi wytwory jego pracy .Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA „Bolka i Lolka" Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków).. Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.Frekwencja za I półrocze wynosi .Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna.…Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii, liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów,Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu realizowany w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zorganizowanych na terenie szkoły, opracowany pod kątem specyficznych potrzeb ucznia wynikających z badań, obserwacji i zaleceń terapeutycznych Metody pracy: "pogadanka, dyskusja, obserwacja, pokaz, demonstracja, doświadczenia, ćwiczenia .4 Cz ęść II..

Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, byli aktywni, pomagali sobie.

Praca z tekstem wyrazowo - obrazkowym * usprawnienie cichego czytania, .. „Ortografia śpiewająco" 7.. Prowadząca: mgr Joanna Kowalska - pedagog szkolny.. Kurzawska Aneta nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Plan pracy terapeutycznej na rok szkolny 2018/2019 Przykładowe ćwiczenia wykorzystywane na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych 1.. * Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mogą uczęszczać dzieci nie zdiagnozowane, (gdy rodzic nie wyraża zgody na badanie w poradni) , a nauczyciel widzi taką potrzebę.Plan pracy terapeutycznej na rok szkolny 2018/2019 Przykładowe ćwiczenia wykorzystywane na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych.. W naszej placówce, w roku szkolnym 2019/2020, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są prowadzone dla dwóch oddziałów klasowych tj. dla klasy I SP oraz klasy III SP.W chwili obecnej, Gabrysia chętnie uczestniczy w zajęciach, opracowuje w domu samodzielnie wyznaczone ćwiczenia, znikło napięcie emocjonalne występujące na zajęciach szkolnych, Gabrysia odpowiada na pytania, w trakcie pracy opowiada o sobie i o swojej rodzinie, czy też o sytuacjach z jej życia szkolnego.Zakładka dotyczy ćwiczeń wykorzystywanych na zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych realizowanych w ramach Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, terapii pedagogicznej i terapii wycinkowej zajęć edukacji wczesnoszkolnej i dalszej (indywidualnej i grupowej).. W pracy z dzieckiem leworęcznym należy uwzględniać następujące elementy: 1.ćwiczenia ukierunkowane na utrzymaniu poziomu koncentracji niezbędnego do wykonania zadania: dyktanda graficzne, odliczanie dodając lub odejmując określoną liczbę elementów, gra „Kosmici", praca z wykorzystaniem program komputerowego „Porusz umysł" Procedury osiągania celów: systematyczne uczęszczanie na zajęcia;Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych.- uzyskanie zgody rodziców na udział ich dzieci w zajęciach, - ustalenie terminów spotkań oraz zapoznanie z nimi dzieci i rodziców, - zawarcie kontraktu pomiędzy terapeutą a uczniami.. 7.Poprzez nagradzanie nawet nieznacznych postępów Kinga chętnie przychodziła na zajęcia, .W ćwiczeniach należy mieć na uwadze nie tylko stopień i rodzaj zaburzonych funkcji, ale również ogólny poziom rozwoju każdego dziecka, jego sferę emocjonalno- uczuciową, motywację, a także poziom zdobytych przez nie umiejętności.. Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020 .. Objawy ryzyka dysleksji.Zajęcia z dzieckiem dyslektycznym - trening z „ó" wymiennym i niewymiennym.. Podsumowaniem całorocznej pracy będzie indywidualny arkusz postępów ucznia.Opublikowano: 6 sierpnia 2017 roku.. Często nie nadążał on z wykonaniem zadań w czasie lekcji i musiał nadrabiać zaległości..Komentarze

Brak komentarzy.