Unidox charakterystyka produktu leczniczego
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VIAGRA 25 mg, tabletki powlekane VIAGRA 50 mg, tabletki powlekane VIAGRA 100 mg, tabletki powlekane 2.. Strona 2 z 12 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bleomedac 15000 IU/fiolkę 30 000 IU/fiolkę proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Braunol 7,5%, roztwór na skórę 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 kapsułka twarda zawiera limecyklinę (Lymecyclinum) w ilości odpowiadającej 300 mg tetracykliny.. Substancje pomocnicze: zawiera 0,05 mg/ml chlorku benzalkoniowego.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka zawiera 100 mg pemetreksedu (w postaci dwukwasu pemetreksedu).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tetralysal, 300 mg, kapsułki twarde 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 15000 j.m.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Rozszczepiony, inaktywowany wirus grypy pochodzący z następujących szczepów*:Charakterystyka Produktu Leczniczego, punkt 4.2).> <Produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania, zawierający środki określone w odrębnych przepisach (patrz aneks I: Charakterystyka Produktu Leczniczego, punkt 4.2).> <Oficjalne zwalnianie seriiwiększej niż 10 mg na dobę..

Należy zapoznać się z charakterystyką produktu leczniczego zawierającego trastuzumab.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pemetrexed Fresenius Kabi, 100 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 2.. Po rekonstytucji (patrz punkt 6.6), każda fiolka zawiera 25 mg/ml .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Plavix 75 mg tabletki powlekane Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci wodorosiarczanu).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Faxigen XL 37,5 mg, kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu, twarde Faxigen XL 75 mg, kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu, twarde Faxigen XL 150 mg, kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu, twarde 2.. Charakterystyka Produktu Leczniczego zatwierdzona przez MZ dn. 29.10.2008 r., sprostowana w drodze notyfikacji z dnia 27.11.2008 r. 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Unidox Solutab, 100 mg, tabletki 2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera doksycyklinę jednowodną w ilości odpowiadającej 100 mg1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Unidox Solutab, 100 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 100 mg doksycykliny (Doxycyclinum) w postaci doksycykliny jednowodnej.Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Unidox Solutab m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Unidox Solutab, 100 mg, tabletki 2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera doksycyklinę jednowodną w ilości odpowiadającej 100 mg doksycykliny (Doxycyclinum)..

Każda tabletka zawiera 13,20 mg glukozy.Zalecana dawka produktu Tyverb to 1000 mg (tj. cztery tabletki) raz na dobę, w leczeniu ciągłym.

ADACEL, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILO ŚCIOWYCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - 2 - 1.. Zalecana dawka trastuzumabu to 4 mg/kg podane w postaci dożylnej dawki nasycającej, a następnie 2 mg/kg dożylnie, raz na tydzień (patrz punkt 5.1).. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Infanrix hexa, Proszek i zawiesina do sporz ądzania zawiesiny do wstrzykiwa ń Szczepionka przeciwko błonicy (D), t ężcowi (T), krztu ścowi (komponenta acelularna) (Pa),CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Metronidazol Polpharma, 500 mg, tabletki 2.. (Patrz punkty 4.4 i 4.5).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glukoza.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Alphagan, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka zawiera imipenem jednowodny w ilości odpowiadającej 500 mg imipenemuCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

(wg Farmakopei Europejskiej) siarczanu bleomycyny.Tego produktu leczniczego nie wolno stosować u pacjentów z niewydolnością czynności wątroby (patrz punkty 4.3, 4.4 oraz 5.2).

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań .. Jedna tabletka zawiera 100 mg doksycykliny (Doxycyclinum) w postaci doksycykliny jednowodnej.Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Transtec 35 μg/h system transdermalny zawiera 20 mg buprenorfiny (Buprenorphinum) i uwalniaCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 25, 50 lub 100 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g roztworu zawiera 7,5 g powidonu jodowany (Povidonum iodinatum), z 10% zawartością jodu Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 fiolka z proszkiem do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań zawiera 600 j.m.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 104,1 mg doksycykliny jednowodzianu (Doxycyclini monohydrate), co odpowiada 100 mg doksycykliny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Jest to prawidłowe i nieCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Unidox Solutab, 100 mg, tabletki.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DOXYCYCLINUM FARMA-PROJEKT, 100 mg, kapsułki twarde 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Imipenem + Cilastatin AptaPharma, 500 mg + 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2..

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO INFANRIX-DTPa, zawiesina do wstrzykiwań ... 6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania W trakcie przechowywania powstaje biały osad i przezroczysty płyn powyżej.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: żółcień chinolinowa (E 104).Unidox Solutab - działanie, wskazania, dawkowanie, przeciwwskazania, interakcje, refundacja, dostępność i cena w najbliższej aptece.. ludzkiego IX czynnika krzepnięcia.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana,CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluarix Tetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana) 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Plavix 75 mg tabletki powlekane Plavix 300 mg tabletki powlekane 2.. Substancje pomocnicze biologicznie czynne: laktoza.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 500 mg metronidazolu (Metronidazolum).. Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku ≥ 65 lat) Ze względu na to, że metformina jest eliminowana częściowo przez nerki oraz ponieważ u pacjentów1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Aby dowiedzieć się, jakCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IMMUNINE 600 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2.. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt