Charakterystyka zespołu klasowego klasa 7
Stąd też wychowawca zobowiązany jest do ciągłych poszukiwań.. Klasa Wychowawca: Stan klasy na początku roku szkolnego.. Coraz częściej zauważam problem z integracją zespołów klasowych.Organizowanie pracy wychowawczej z klasą - w założeniu - ma polegać na stworzeniu warunków w których wychowanie młodzieży wyrażać się będzie w jej udziale w pracy zespołu klasowego - w fazie planowania, realizacji, kontroli i oceny wyników.. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. Dobra znajomość uczniów i całego zespołu klasowego, poznanie warunków ich życia, potrzeb i zainteresowań, pozwoli wychowawcy na wytyczenie słusznego kierunku i stosowanie właściwych metod pracy.. Wymaga to od wychowawcy pracochłonnych zabiegów przygotowawczych.uwagi o klasie: 1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole .- klasa: 3 gimnazju m - charakterystyka zespołu klasowego: obecnych było 4 uczniów, troje z 3gminazjum, jeden z 1gimnajzum .. Analiza problemu Klasa III b należy do zespołów klasowych, który widać na terenie szkoły.. ü Wyciszanie..

Integracja zespołu Edukacja ekologiczna.

Uczniowie tworzą dość zgrany i energiczny zespół klasowy.. sciaga.pl menu.. Przestaje by ć on wył ącznie osob ą przekazuj ącą wiedz ę i posiadaj ącą w klasie władz ę niemal że absolutn ą. ubyli: przybyli: Klasyfikowanych: Uczniowie niesklasyfikowani: Nazwisko i imię: Przyczyny: Charakterystyka zespołu klasowego: Statystyka wyników nauczania: FrekwencjaPraca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracujące5 Ogólna charakterystyka zespołu klasowego: poziom możliwości uczniów, motywacja do nauki, problemy dydaktyczne i wychowawcze 6 Na podstawie czego oceni Pani/Pan, że dobór metod pracy był właściwy?. Charakterystyka zbiorowa - klasowa.Klasa 6 jako całość jest dość zżyta ze sobą co bardzo było widać w czasie zorganizowanej wycieczki do Warszawy.. Staje si ęProblem wychowawczy - integracja zespołu klasowego Szkoła jest specyficznym środowiskiem, gdzie zderzają się różne osobowości i charaktery .. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.. Są w klasie również uczniowie reprezentujący wysoki poziom intelektualny,Klasa IIb.. Celem moich oddziaływań było podniesienie motywacji do nauki u moich .Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek..

Ogólna charakterystyka klasy pod względem wychowawczym.

Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.Sprawozdanie z pracy opiekuńczo-wychowawczej klasa 1b wych.. w dniu klasyfikacji.. Aktywno ść taka stawia nauczyciela w nieco innej roli ni ż ta, do której przyzwyczajeni s ą uczniowie.. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno .Klasa jak każda inna tak można określić naszą wspaniałą gromadkę czyli klasę b składa się ona z uczniów a konkretnie z dziewcząt i chłopców.. Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Napisz krótko ilu ucz.. W związku z tym, że 1/3 klasy to uczniowie, którzy są bardzo energiczni i nadpobudliwi psychoruchowo, należy stosować różnorodne formy pracy na za jęciach.Następnie czekało naszą klasę wzięcie udziału w szkolnych eliminacjach a później występ podczas święta przed publicznością.. Wstęp.. To są osoby, które trzymają trzon klasy.3.. Język polski.. Były bardzo odpowiedzialne za siebie i pomocne.. Uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w klasie VI (śr. 27, 8 punktu), co uplasowało ich na siódmym stopniu staninowej skali dziewięciopunktowej, a to odpowiada poziomowi wysokiemu.zintegrowania zespołu klasowego i równocze śnie w nim uczestniczył..

Od wielu lat pełnię funkcję wychowawcy klasowego.

4.Klasa-grupa Temat lekcji-zajęć Zamierzone cele lekcji-zajęć Data obserwacji Imię i nazwisko obserwującego 2.. Cele zajęć: ü Usprawnianie rąk.. Efekty oddziaływań.. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. Wychowawca często od progu witany jest przez pedagoga szkolnego lub wice -dyrektora, którzy niosą nie miłe .Charakterystyka klasy VI„a" Uczniowie klasy VI„a" tworzą zgrany zespół składający się z sześciu dziewczynek i jedenastu chłopców.. Lp.Analiza pracy klasy ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III „b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców.. Realizuje treści wychowawcze dotyczące integracji klasy, poznania .Szkoły Podstawowej kształcenie wczesnoszkolne klasy I-III.. Stan klasy.. Karola Miarki w Pielgrzymowicach rok szkolny 2016/2017 Wychowawca: Łukasz Skrzyński 1.. Efekty podjętych działań Zbadanie relacji uczniowskich w klasie pozwoliło mi podjąć odpowiednie działania zmierzające do rozwiązania problemów wychowawczych wywołanych brakiem integracji zespołu klasowego.Plan pracy wychowawcy Klasa IV B Szkoła Podstawowa im..

EdukacjaPlik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012.

Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.Charakterystyka klasy V integracyjnej.. Zespół klasowy sześcioosobowy, o rożnych stopniach niepełnosprawności intelektualnej - umiarkowanej 3 osoby i znacznej 3 osoby.zlecanie zadań specjalnych dla zespołu klasowego, np. przygotowanie Dnia Europejczyka - prezentacja wylosowanego państwa, wdrażanie do podejmowania samodzielnych prac na rzecz klasy, szkoły, zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych.. Rozmowa przed obserwacją: Krótka charakterystyka zagadnienia, główne trudności, stosowane techniki nauczania, stosowane pomoce dydaktyczne, organizacja pracy na lekcjach, uzyskane efektyg) współpraca z pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w klasie 7.. Jest grono uczniów na których pomoc zawsze można liczyć np. Marysia a, Natalka, Wiktoria czy Emilka.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. Charakterystyka zbiorowa - klasowa.. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4 oddziały klas integracyjnych.. 7 W jaki sposób sprawdzi Pani/Pan, czy cele lekcji zostały osiągnięte?. Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.. Kiedy objąłem wychowawstwo w klasie I gimnazjum, stanąłem wobec problemu integracji 26 - osobowego zespołu uczniów pochodzących z różnych środowisk.Metody poznawania uczniów i zespołu klasowego - diagnoza potrzeb i problemów klasy IDENTYFIKACJA PROBLEMU Niezbędnym warunkiem skutecznego oddziaływania wychowawczego w zespole klasowym jest jak najlepsze poznanie wychowanków, zrozumienie ich potrzeb i problemów, wzajemnych relacji z rówieśnikami.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców.. Niniejszy program dotyczy prowadzenia lekcji wychowawczych w pierwszej klasie gimnazjum.. Temat zajęć: Święta Wielkanocne.. Bliższe poznanie uczniów przez wychowawcę i utrzymanie z nimi stałego kontaktu.. Oczekiwane rezultaty lekcji i ich realizacja.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Beata Szymańska I CZĘŚĆ - OPIS PROGRAMU.. Dalej w skrócie , ale po imieniu nazwij sprawy, które budzą Twój niepokój i na końcu wymień to, co jest w tej klasie najlepsze.Praca wychowawcy klasowego należy do najciekawszych ale i najtrudniejszych wyzwań, jakie stawia nauczycielowi szkoła.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.. Klasa liczy siedemnastu uczniów; - czterech uczniów z niedorozwojem umysłowym i jeden uczeń z elementami autyzmu.. Obejmuje 6 jednostek lekcyjnych.. ü Kultywowanie tradycji-robienie ozdób wielkanocnychZESPOŁU KLASOWEGO..Komentarze

Brak komentarzy.