Charakterystyka obiektu kosztorys

charakterystyka obiektu kosztorys.pdf

Instalacja gazu Instalacja zasilana gazem z istniejącego przyłącza n.c.. Pobocza na całym odcinku drogi są zawyżone i utrudniają swobodny odpływ wód opadowych i roztopowych.. opracowany na postawie Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. w sprawie okrelenia metod i podstaw sporzdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów pracKosztorys fotowoltaika KOSZTORYS INWESTORSKI Lp.. Wspólnego Słownika Zamówień .. Nazwa działu Od Do Droga gminna w miejscowości Grabowskie, gmina Grabowo 1DROGA POWIATOWA - SKRZYŻOWANIE 1 12 1.1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 3 1.2KORYTOWANIE, ROBOTY ZIEMNE 4 5 1.3JEZDNIA, POBOCZA, ZJAZD 6 12OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem niniejszego kosztorysu jest okre ślenie szacunkowej warto ści robot zwi ązanych z : Wymiana pokrycia dachu wraz z obrób- .. Kosztorys sporz ądzono w oparciu o projekt techniczny i uzgodnienia bran Ŝowe.. Przedmiot opracowania.. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.. Cennik i opis KURS KOSZTORYSOWANIA OD PODSTAW + SZKOLENIE NORMA PRO.. Działka uzbrojona.. Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys inwestorski dla robót związanych z wykonaniem układu wentylacji mechanicznej pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi zlokalizowanego w 42-300 Myszków przy ul. .Kosztorys zawiera takie elementy jak strona tytułowa, ogólna charakterystyka obiektu, przedmiar lub obmiar robót (w zależności od kosztorysu), kalkulacja sporządzona według jednej z dwóch metod (uproszczonej lub szczegółowej), tabela elementów scalonych, załączniki.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU CZ ĘŚĆ OPISOWA 1..

Nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji, 2.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Zakres robót instalacji kanalizacji sanitarnej obejuje: - ontaŝ rur kanalizacji sanitarnej z PCV w .Kosztorys zamienny stanowi kalkulację dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest przygotowywany przez wykonawcę po wykonaniu robót jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych.. Kosztorys inwestorski został opracowany na postawie Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów pracKategoria: Zlecenia na kosztorysowanie ekspertyzy Miejsce: Augustów - powiat augustowski, Podlaskie Szukana usługa: kosztorysowanie Usługa dotyczy: całego obiektu Powód: zakup Powierzchnia: 101-200m² Rodzaj budynku: dom jednorodzinny Dodatkowe informacje: Sporządzenie kosztorysu wykończenia domu parterowego z poddaszem użytkowym pow. użytk..

Kosztorys obejmuje budowe przył ącza kanalizacji deszczowej w ...Charakterystyka obiektu.

Imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu opracowującego kosztorys oraz jego podpis, 4.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostoj cego "SIELANKA A" Zało enia do kosztorysowania: - Roboty ziemne: przyj te roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez wyst powania wodu gruntowej, nadmiar urobku pozostawiony na terenie inwestora (bez wywozu) - Posadowienie fundametów na podkładzie betonowym .Kosztorys inwestorski musimy złożyć z 6 konkretnych elementów.. Obliguje nas do tego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 1).Charakterystyka obiektu do Kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji remontu budynku szkoły podstawowej (koło poczty) na działce nr 263/2 w Rychlikach, gmina Rychliki.. Podstawa Opis Jedn.obm.. Podst Opis i wyliczenia j.m.. Poszcz RazemogÓlna charakterystyka obiektu przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usŁugami na cele utwo-rzenia lokali komunalnych ul. wiosny ludÓw 29/ko Ścielna 14; dziaŁka nr 24; obr Ęb 0075; 63-400 ostrÓw wielkopolski 701 osprz ęt montowa ć o szczelno ści ipx4.d) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, e) wartość kosztorysową robót, f) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego..

z o.o. 64-920 Piła ul.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Zało enia wyj ciowe do kosztorysowania A .

około 150m2 od etapu surowego zamkniętego.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT 1.. Na prawidłowo sporządzony i kompletny kosztorys szczegółowy składają się: karta tytułowa kosztorysu ogólna charakterystyka obiektu lub robót objętych kosztorysemKOSZTORYS ELEKTRYCZNY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja elektryczna wewnętrzna oraz odgomowa - .. 2) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót;OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU .. Kosztorys Inwestorski POPRAWIONY DZIAŁY KOSZTORYSU Lp.. poprzez budow ę odcinka kolektora burzowego.". OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.5.. Opis techniczny stanu istniejącego Budynek szkoły podstawowej położony od strony północno - wschodniej miejscowościKlauzula o uzgodnieniu kosztorysu i ogólna charakterystyka obiektu Zmiana sposobu u Ŝytkowania cz ęści bud.. Razem 1 45420000-7 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 1 d.1 KSNR 3 0701-04 analogia Wykucie z muru okien drewnianych o ście żnicowych z wewn ętrznymi kratami iKurs kosztorysowania od podstaw + Szkolenie Norma PRO Szkolenia FIDIC, Kursy kosztorysowania..

Warto ść kosztorysowa została wyliczona w oparciu o ceny ...OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - 2 - ... ZNPstolarka1_kosztorys OBMIAR Lp.

Poszcz Razem Wymiana ogrodzenia wraz z poszerzeniem drogi wewn ętrznej 1 KNR 2-25 0307-03 analogia Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z k ątowników m2 260*1.50 m2 390.000 RAZEM 390.000Kosztorys posiada wymagany układ i zawartość, tj.: stronę tytułową, w której m.in. dokonano kwalifikacji robót wg Wspólnego Słownika Zamówień; ogólną charakterystykę obiektu, który zostanie zabezpieczony; książkę przedmiarów; kosztorys inwestorski; tabelę wartości elementów scalonych;KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381 .. Na całej długości występują liczne nierówności i zapadnięcia nawierzchni.. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp.. Dostarczamy najlepsze programy dla budownictwa.W kosztorysie zbiorczym, oprócz danych pobieranych z kosztorysu, są dwa dokumenty dodatkowe, które zamieściliśmy w postaci druków do uzupełnienia, są to: 'Ogólna charakterystyka obiektu lub robót' i 'Założenia wyjściowe do kosztorysowania'.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Ogolna charakterystyka obiektow lub robót Niniejszy kosztorys sporz ądzono na podstawie Projektu Budowlanego "Zapobieganie zalewaniu osiedla mieszkaniowego przy ul. T ęczowej w Tomaszowie Lu.. Poszcz.. biurowo-usługowego na " Pilski Inkubator Przedsi ębiorczo ści etap I - Budynek biurowo - usługowy - parter LOKALIZACJA : 64-920 Piła ul. D ąbrowskiego 8 dz .nr 21/20 Inwestor : INWEST - PARK Sp.. Kosztorys inwestorski sporz ądzono w oparciu o projekt techniczny pn."Przebudowa drogi gminnej polegaj ąca na budowie nawierzchni drogowej, odwodnienia, budowie przepustów na rowie na dz. nr 1426, 1289 oraz przepustu pod drog ą krajow ą nr 79 na dz. nr 1410/1 wKosztorys ma swoją ustaloną systematykę, która określa poprawną kolejność opracowania jego części składowych.. Kosztorys inwestorski zosta!. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - 2 - Norma 3.25 PDF created with pdfFactory Pro trial version Zjazd z drogi gminnej istniejący.. Plac porośnięty trawą istniejącą.. BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W RZUCHOWEJ Zadanie inwestycyjne obejmuje działkę nr 94/2 RZUCHOWA .. Ilość Cena jedn.. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres Wnioskodawcy oraz jego podpis, 3.. Szafka przyłączeniowa (SP) 600 x 600 x 250 mm z kurkiem głównym DN 50 mm umieszczona na zewnątrz budynku od strony ulicy Langiewicza..Komentarze

Brak komentarzy.