Charakterystyka produktu leczniczego eylea

charakterystyka produktu leczniczego eylea.pdf

Pacjenci w podeszłym wieku.. Każda fiolka o objętości 4 ml zawiera 100 mg bewacyzumabu, co odpowiada stężeniu 1,4 mg/ml,Lek Eylea jest roztworem wstrzykiwanym do oka stosowanym w celu leczenia choroby oczu zwanej neowaskularnym (wysiękowym) zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem (ang. Age-related Macular Degeneration, AMD) u dorosłych, powszechnie nazywanej wysiękową postacią AMD.. Aflibercept jako .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Aby dowiedzieć się, jak SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Możliwe działania niepożądane.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Eylea 40 mg/ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DESFERAL, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2.. Większość kobiet stosowało oktreotyd w pierwszym trymestrze ciąży, w dawkach od 100 do 1200 mikrogramów na dobę produktu leczniczego Sandostatin, podawanego podskórnie lub 10 do 40 mg na miesiąc produktu leczniczego Sandostatin LAR.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluarix Tetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana) 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tdap Szczepionka SSI, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce..

Dostępne dane nie wskazują na konieczność dostosowywania dawki produktu Eylea w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2).

POSTAĆ FARMACEUTYCZNAEylea (aflibercept) w DME OT.4351.41.2016 Analiza weryfikacyjna Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 2/95 .. ChPL Charakterystyka Produktu Leczniczego CI przedział ufności (confidence interval) ciDME cukrzycowy obrzęk plamki z zajęciem centrum plamki (center-involved diabetic macular edema) .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IMMUNINE 600 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2.. Jedna ampułkostrzykawka zawiera 90 mikrolitrów, co odpowiada 3,6 mg afliberceptu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Każdy mililitr koncentratu zawiera 25 mg bewacyzumabu*.. Sodu diwodorofosforan jednowodny (do ustalenia pH) Disodu wodorofosforan siedmiowodny (do ustalenia pH) Sodu chlorek .większej niż 10 mg na dobę.. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem .Produktu leczniczego Fluenz Tetra nie należy stosować u niemowląt i małych dzieci w wieku do 24 miesięcy ze względu na bezpieczeństwo stosowania — zwiększoną liczbę hospitalizacji oraz częstość występowania świszczącego oddechu w tej populacji (patrz punkt 4.8).Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane..

Po rekonstytucji (patrz punkt 6.6), każda fiolka zawiera 25 mg/ml ...działanie produktu leczniczego było pacjentkami z akromegalią.

Brak specjalnych wymagań.. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. Jak przyjmować lek Eylea.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 40 mg afliberceptu*.. ludzkiego IX czynnika krzepnięcia.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILO ŚCIOWYCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tegretol, 20 mg/ml, zawiesina doustna 2.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Gaz medyczny 4.. .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancje pomocnicze: Polisorbat 20.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Zawiesina doustna 4.. Strona 2 z 12 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1.. ADACEL, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 fiolka z proszkiem do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań zawiera 600 j.m.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pemetrexed Fresenius Kabi, 100 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 2.. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana,Wskazania do stosowania zawarte są w pkt.. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Eylea u dzieci i młodzieży.Produktu leczniczego Eylea nie badano u pacjentów z aktywnymi zakażeniami ogólnoustrojowymi ani u pacjentów ze współistniejącymi chorobami oczu, takimi jak odwarstwienie siatkówki czy obecność otworu plamki..

Aflibercept - S01LA05 - Bayer AG - Ulotka dla pacjentaW dniu 22 listopada 2012 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Eylea do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

(wg Farmakopei Europejskiej) siarczanu bleomycyny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Panadol, 500 mg, tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 25, 50 lub 100 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 140 mg bizmutu potasu cytrynianu zasadowego (co odpowiada 40 mg bizmutu tlenku), 125 mg metronidazolu oraz 125 mg chlorowodorku tetracykliny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Avastin 25 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.. Każda fiolka o objętości 4 ml zawiera 100 mg bewacyzumabu.pl-Pylera-ChPL_clean_ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowaniaCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Oxygenium 99,5% Tlen medyczny nie mniej niż 99,5% (gaz medyczny) 3.. Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka zawiera 100 mg pemetreksedu (w postaci dwukwasu pemetreksedu)..

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Eylea znajduje się na stronie internetowej Agencji pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bleomedac 15000 IU/fiolkę 30 000 IU/fiolkę proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2.. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 15000 j.m.. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH.. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.. (Patrz punkty 4.4 i 4.5).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO TLEN MEDYCZNY Linde gaz 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml zawiesiny doustnej zawiera 20 mg karbamazepiny (Carbamazepinum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy mililitr koncentratu zawiera 25 mg bewacyzumabu*.. Tdap Szczepionka SSI może zawierać śladowe ilości formaldehydu, który jest stosowany podczas procesu wytwarzania (patrz punkt 4.3).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE1.3.1 SmPC proposed day xx CHARAKTERYSTYKA PRODUKTULECZNICZEGO 1.. Avastin 25 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.. Nie ma także doświadczenia ze stosowaniem produktu Eylea w leczeniu chorych naCharakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Eylea m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Eylea 40 mg/ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 2.. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Eylea 40 mg/ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Rozszczepiony, inaktywowany wirus grypy pochodzący z następujących szczepów*:Co to jest lek Eylea i w jakim celu się go stosuje.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pylera 140 mg +125 mg + 125 mg kapsułki, twarde 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY..Komentarze

Brak komentarzy.