Szczegółowy opis osi priorytetowych po ir
Jest to dokument, który uzupełnia zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Zawiera między innymi informacje o tym, na jakie projekty będzie można otrzymać dofinansowanie, kto może starać się o środki .Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO - Lubuskie 2020 jest jednym z podstawowych dokumentów umożliwiających ubieganie się o środki pochodzące z EFRR i EFS w województwie lubuskim, a w konsekwencji .. ­ szczegółowej analizy wykorzystania dostępnych dla regionu środków LRPO i PO KL.interwencji oraz podstawowych zasad realizacji PO przedstawianych w formie opisowej, oraz szczegółowego opisu poszczególnych osi priorytetowych i działań/poddziałań, jak również z załączników stanowiących integralną część SZOOP.. Zgodnie z Uchwałą Nr 132/1601/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR (wersja z września 2019) Załacznik nr 2 Wskaźniki Załacznik nr 3 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Załacznik nr 4 Kryteria wyboru projektów Załacznik nr 5 Wykaz kategorii wydatków kwalifikowalnych w ramach PO IRSzczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP POIR) stanowi rozwinięcie zapisów programu i zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu w podziale na priorytety, działania i poddziałania.4) Zmiany w szczegółowym opisie są dokonywane zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020..

Uszczegółowienie programu zawiera informacje dotyczące ogólnych zasad i reguł realizacji programu, osi priorytetowych oraz poszczególnych działań.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 14.08.2020.. Ogólny opis RPO WL 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji I.1.. 5) Szczegółowy opis obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. 2 Ogólny opis PO oraz głównych warunków realizacjiSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2014 - 2020 5 / 621 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XCII/1914/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 listopada 2019 r. I.. PO IR w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IR 2014-2020.. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.. Dokument ten został przygotowany na podstawie „Wytycznych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020", które w dniu 30 stycznia .Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (dalej: SZOOP) stanowi rozwinięcie zapisów Programu i zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu w podziale na osie priorytetowe, działania i poddziałania.Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.. Wersje archiwalne (11) Wersja obowiązująca od 06.09.2019 do 31.03.2020 .Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP POIR) stanowi rozwinięcie zapisów programu i zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu w podziale na priorytety, działania i poddziałania.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 DOCX 3,14 MB Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania.MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i 1.2) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27 marca 2015Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (dalej: SZOOP) stanowi rozwinięcie zapisów Programu i zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu w podziale na osie priorytetowe, działania i poddziałania.25 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020..

Dokument składa się z dwóch części: ogólnej, opisującej zasady ...MINISTERSTWO ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.5 Warszawa, 31 maja 2016 r.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych.

Wersja obowiązująca od 01.04.2020 .. 2017 r.PO IR - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PT - Pomoc techniczna PUP - powiatowy urząd pracy RPO WiM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 SZOOP - szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnegoSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych (wersja 1.17) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (plik docx) 745 KB (Wersja obowiązująca od 2016-12-20 do: 2017-01-15 )szczegÓŁowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego polska wschodnia 2014-2020 warszawa, 30 lipca 2020 r.PO IR i opisem działania w szczegółowym opisie osi priorytetowych.. Oznacza to, że poszczególne projekty konsumują alokacje z obu kopert, tzn. że każdy z projektów - bez względu na obszar realizacji - w 86,41% finansowany jest z koperty .Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.23 z dnia 18 listopada 2016 r Wersja obowiązująca od 18.11.2016 do 19.01.2017 (PDF, 5648 kb) Załączniki (10) Tabela zmian (PDF, 634 kb) Zał.. Program Inteligentny Rozwój realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoSzczegółowy opis osi priorytetowych Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 DOC 2,7 MB Dokument zawiera informacje o rezultatach planowanej interwencji wyrażonych wskaźnikami, typach projektów i beneficjentów, planie finansowym i formach wsparcia oraz poziomach dofinansowania, a także kwestiach dotyczących pomocy publicznej.Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP POIR) stanowi rozwinięcie zapisów programu i zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu w podziale na priorytety, działania i poddziałania.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020..

Zapisy SZOOP RPO WL 2014-2020 obowiązują od dnia przyjęcia, tj. od 25 sierpnia 2020 r.. SZOOP RPO WL 2014-2020 wraz z rejestrem zmian oraz załącznikami znajdą Państwo również klikając >>TU<<.Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 18 grudnia 2017 r. 2 Spis treści I. ÓY AZ ... I.

Ogólny opis PO oraz głównych warunków realizacji I.1 Status dokumentu Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) przygotowany został na .OPIS POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH PO ORAZ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/ PODDZIAŁA .. że wszystkie osie priorytetowe w PO WER są „osiami pro rata".. Załącznik nr 5: Wykaz kategorii wydatków kwalifikowalnych w ramach PO IR.. zm.Więcej informacji nt..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt