Opisz zjawisko odrzutu i jego zastosowanie w technice
Składa się ona z bańki kwarcowej, której jedną połowę pokryto światłoczułą warstwą ( cez lub inny metal o małej pracy wyjścia elektronów ).W działaniu lasera wykorzystano zjawisko wzmocnienia promieniowania przez emisje wymuszona w ośrodku, w którym nastąpiło odwrócenie (inwersja) obsadzeń.. Na czym polega fenomen tego glinu?. Właściwości aluminiumJest to niezwykle lekki, aczkolwiek wytrzymały pierwiastek, posiada trzykrotnie .2) zastosować zasady dynamiki do opisu zachowania się ciał 3) analizować ruch ciał z uwzględnieniem sił tarcia i oporu powietrza 4) zastosować zasadę zachowania pędu układu w zjawisku odrzutu i zderzeniach niesprężystych 5) przedstawiać pola grawitacyjne, elektrostatyczne i magnetyczne za pomocą linii pola• potrafi pracować w zespole.. Laser składa się z substancji czynnej, w której uzyskuje się akcję laserową dzięki umieszczeniu jej w rezonatorze optycznym, warunkiem wstępnym zaistnienia akcji laserowej jest .Zjawisko zauważyć można w ośrodku o większym współczynniku załamania.. praca domowa dla chętnych: zadania z podręcznika str. 18- opisać zjawisko odrzutu i jego zastosowanie w technice.. Ocena.. ewentualna praca domowa, nie musisz jej wykonywać .5.. • Rposługuje się pojęciem pędu i zna jego jednostkę w układzie SI, • Rformułuje treść zasady zachowania pędu .. Zbudowana jest ona z bańki kwarcowej, której jedna połowa wyłożona jest światłoczułą powłoką ( cez albo inny metal o niewielkiej pracy wyjścia elektronów ).Zjawisko fotoelektryczne znalazło szerokie zastosowanie zarówno w technice jak i w życiu codziennym..

Powstawanie siłyZjawisko odrzutu-to efekt odpychania się cia ł.

Uczeń:• opisuje zjawisko odrzutu i jego zastosowanie w technice, • demonstruje zjawisko odrzutu (realizacja wymagania 8.2.).. Opierało ono na odbiciu światła dochodzącym bez utraty energii, nie asystuje mu załamanie światła.. Zauważamy go w momencie gdy kąt padania ( kąt zawarty między normalną do powierzchni a kierunkiem promienia światła) jest dużo większy od tak zwanego .Peryskop znalazł zastosowanie m.in. w technice wojskowej.. Praca, moc, energia.. Wyjaśnij , na czym polega ruch tych zwierząt.. 1 • Rposługuje się pojęciem pędu i zna jego jednostkę w układzie SI, • Rformułuje treść zasady zachowania pędu .V.. Hertz stwierdził, że gdy obszar między kuleczkami jest .Znajdź w internecie informacje o zjawisku termoelektrycznym i jego zastosowaniu do wytwarzania energii elektrycznej w sondach kosmicznych.. Pierwszym przykładem jest komórka fotoelektryczna.. Ponieważ silnik samolotu odrzutowego działa na spaliny pewną siłą to zgodnie z III zasadąZjawisko fotoelektryczne ma bardzo szerokie wykorzystanie nie tylko w technice ale także w życiu codziennym.. Oddziaływania międzycząsteczkowe Uczeń: • podaje, że istnieją oddziaływania międzycząsteczkowe, • wyjaśnia, czym różnią się siły spójności od sił przylegania, • wskazuje w otaczającej .ciężaru ciała w różnych punktach kuli ziemskiej • rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe, stosując do obliczeń związek między masą ciała, przyspieszeniem i siłą oraz wzór na przyspieszenie i odczytuje dane z wykresu prędkości od czasu • demonstruje zjawisko odrzutu • poszukuje, selekcjonuje i wykorzystuje2..

Ze zjawiskiem odrzutu mamy do czynienia m.in. w przypadku: 1.

ZASTOSOWANIA PROMIENIOWANIA W PRZEMYŚLE, MEDYCYNIE, ARCHEOLOGII I SZTUCE 5.1 Energia jądrowa dla produkcji wodoru Wodór odgrywa rosnącą rolę w chemii, rolnictwie (produkcji nawozów azotowych), czy w przemyśle naftowym i stanowi potencjalne źródło energii, tj. paliwo.. Każdej akcji towarzyszy reakcja.. Występuje on w przypadku, gdy następuje rozdzielenie się układu ciał na dwa ciała poruszające się w przeciwne strony.. Zobacz 1 film z punktu 4 lekcji „Silniki odrzutowe i rakietowe.. Uczeń: • dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza • posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI • odróżnia statyczne i .wskutek jego oddziaływania z innymi ciałami • opisuje przebieg i wynik doświadczenia (badanie dynamicznych skutków oddziaływań, badanie, od czego zależy tarcie, badanie zależności wartości przyspieszenia ruchu ciała pod działaniem niezrównoważonej siły od wartości działającej siły i masy ciała, badanie• podaje przykłady zjawiska dyfuzji w przyrodzie i w życiu codziennym, • opisuje zjawisko dyfuzji w ciałach stałych, 7. dostateczna.. dopuszczająca.. Pełni tu często równocześnie funkcję lornetki i dalmierza optycznego.Obecnie najczęściej kojarzony jest z okrętami podwodnymi, gdzie umożliwia obserwację powierzchni morza bez wynurzania okrętu.Peryskop jest najstarszym i fundamentalnym elementem obserwacyjnym wyposażenia okrętu podwodnego, który zapewnia informacje .W 1887 r. Heinrich Hertz Heinrich Hertz do badania zjawiska rozchodzenia się fal elektromagnetycznych używał drutu wygiętego w kształt okręgu i zakończonego dwiema kuleczkami - taki przyrząd nazywamy rezonatorem..

Demonstrowanie zjawiska odrzutu - str. 34,.

Chemia radiacyjna - zajmuje się procesami zachodzącymi w materii pod wpływem promieniowania jonizującego i ich .W każdym, polskim domu można znaleźć mnóstwo przedmiotów wykonanych z aluminium, bardzo taniego i popularnego tworzywa.. Jednym z przykładów jest komórka fotoelektryczna.. Zasada zachowania pędu • pęd, • jednostka pędu, • zasada zachowania pędu.. Zasada zachowania pędu • pęd, • jednostka pędu, • zasada zachowania pędu.. Polecenie 2.3 Zastanów się, jaki jest wiek drewnianego antyku, jeśli natężenie promieniowania węgla Indeks górny 14 14 C stanowi w tym antyku 6 % natężenia promieniowania w próbce kontrolnej .Po zrealizowaniu punktów 1-6 w zeszycie powstanie pełna notatka do omawianego tematu.. RPęd ciała.. Powstawanie siły odrzutu wynika z III zasady dynamiki Newtona.Obie siły mają takie same wartości i kierunki, przeciwne zwroty, są przyłożone do .Które zwierzęta wykorzystują zjawisko odrzutu przy poruszaniu się?. 2.Silnik odrzutowy W silniku odrzutowym produkty spalania wyrzucane są z dużą prędkością, umożliwiają przyspieszanie pojazdu.. Na dzisiejszej lekcji poznaliście trzecia zasadę dynamiki Newtona, która ma swoje odzwierciedlenie w zjawisku odrzutu.. Zobacz 2 film z punktu 3 lekcji „Przykłady zastosowania III zasady dynamiki., rysunki pokazujące siły akcji i reakcji w przypadku szklanki wody..

Obserwowanie zjawiska odrzutu (płyta CD-ROM - część 2, itp.).

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1.. R - treści nadprogramowe.. Powstawanie siły odrzutu wynika z III zasady dynamiki Newtona (Fa=-Fb).Odrzut - zjawisko powstawania siły, zwanej siłą odrzutu, wywołanego tą siłą przyspieszenia oraz wywołanego nim ruchu ciała (odrzutu), gdy dane ciało (A) działając siłą na inne ciało (B) nadaje mu prędkość (rzuca to ciało).. Ocena: dopuszczająca.. Jednak mało kto zastanawia się nad jego właściwościami, które sprawiają, że jest on wykorzystywany w wielu branżach.. W przyrodzie Niektóre zwierzęta wodne (meduza, ośmiornica) wykorzystują zjawisko odrzutu do poruszania się.Zjawisko odrzutu Zjawisko odrzutu w przyrodzie i technice .. Podsumowanie.. 2010-10-11 23:23:15 wyjaśnij , na czym polega zjawisko załamania promieni świetlnych i w jakich warunkach ono nie zachodzi.. Opisz doświadczenie w zeszycie i postaraj się odpowiedzieć na poniższe pytania pisemnie : .. która ma swoje odzwierciedlenie w zjawisku odrzutu.. Rakiety, która porusza się w kierunku przeciwnym niż wyrzucane są spaliny z jej silnika.. RPęd ciała.. R - treści nadprogramowe.. Radiochemia - zajmuje się metodami badań z zastosowaniem promieniotwórczych nuklidów do znakowania różnych związków, badaniem właściwości chemicznych i fizykochemicznych izotopów promieniotwórczych, syntezami radiochemicznymi [11].. Zapamiętaj!. zadania do wykonania.. bardzo dobra.. W wyniku działania tych dwóch sił masa i układ będą się poruszać wzdłuż tej samej prostej lecz w przeciwne strony.. Przykład zjawiska odrzutu w przyrodzie zjawisko powstawania siły, zwanej siłą odrzutu, ruchu ciała (odrzutu), gdy dane ciało (A) działając siłą na inne ciało (B) nadaje mu prędkość (rzuca to ciało).. Można oczekiwać, że3 SPIS TREŚCI 1.. Gdy fala elektromagnetyczna docierała do takiego rezonatora, pomiędzy kuleczkami przeskakiwała iskra.. dostateczna dobra bardzo dobra.. Ruch ciał powstałych po rozdzieleniu się układu materialnego jest konsekwencją zasady zachowania pędu dla układu izolowanego.. Wstęp Zadania szkoły Cele kształcenia Treści nauczania Proponowany przydział godzin w klasach liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum w ramach kształcenia w zakresie podstawowym Proponowany przydział godzin w klasach liceum ogólnokształcącego w ramach kształcenia w zakresie rozszerzonym Realizacja materiału w liceum ogólnokształcącym .w jednostce czasu, np. 1 s • posługuje się jednostką prędkości w Układzie SI, przelicza jednostki prędkości (przelicza wielokrotności i podwielokrotności) • odczytuje dane z tabeli oraz Uczeń: • wyjaśnia na przykładach, kiedy a kiedy w ruchu względem ciał przyjętych za układy odniesienia mierzy długość drogi (dokonujewskutek jego oddziaływania z innymi ciałami .. • opisuje zjawisko odrzutu i jego zastosowanie w technice.. a kiedy niepożądane • • demonstruje zjawisko odrzutu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt