Charakterystyka pompy wyporowej simr
koncentraty z mi ą szem, moszcze, syro-py (Fristan Polska, 2013).. W przypadku pompy wyporowej dochodzi do wypierania określonej ilości cieczy z obszaru ssawnego - na skutek przesunięcia, obrotu lub ruchu złożonego (przesunięcia i obrotu) elementu roboczego, takiego jak np. tłok, skrzydełko czy wirnik - do obszaru tłocznego.Podstawowy podział dzieli pompy na wirowe (przepływowe) oraz wyporowe, takie jak np. pompy tłokowe.. Pompa ma najczęściej charakterystykę o przebiegu parabolicznym.. Dokładnie pa-raboliczna jest charakterystyka sieci, gdyż ciśnienie dynamiczne i opory przepływu są proporcjonalne do kwadratu objętościowego natężenia przepływu.1 Charakterystyki pomp wirowych Przy eksploatacji pompy znajomość jej nominalnych parametrów pracy jest niewystarczająca, ponieważ pompa bardzo rzadko pracuje w układzie przy swoich nominalnych parametrach, podlegając regulacji narzucanej przez układ.. Odbywa się to za pośrednictwem tłoka (wykonującego ruch posuwisto-zwrotny lub wahadłowy), kół zębatych, śruby, membrany, elastycznych ścian pompy lub .Plik Charakterystyka pompy wyporowej.doc na koncie użytkownika kaczor5533 • folder HiP Lab • Data dodania: 12 cze 2014Charakterystyka poboru mocy pompy - pobór mocy na wale lub sprzęgle danej pompy.. Określone medium musi być tłoczone przy zapewnieniu odpowiedniego ciśnienia celem zagwarantowania określonej wysokości ciśnienia a więc dostarczenia .W pompie wyporowej ciecz jest przenoszona z przestrzeni ssawnej do tłocznej przez ruchomy element roboczy (przylegający szczelnie do osłony np. cylindra), zasysający i następnie tłoczący kolejne dawki cieczy; element roboczy pompy wykonuje ruch posuwisto-zwrotny (w pompach tłokowych i przeponowych), obrotowy (w pompach rotacyjnych) lub .Troskolański A.T..

Podczas pracy pompy, zmieniając ...Pompy wyporowe .

Pompy wyporowe - podział Pompy wyporowe dzielą się na: pompy o ruchu posuwisto-zwrotnym .W kręgu pomp wyporowych i wirowych.. Silniki wyporowe.. nr 11) - dr inż. Lech Knap, dr inż. Michał Makowski.. W pompach o najwyższej jakości luzy te osiągają od 0.1 mm do 0.3 w zależności od miejsca luzu i wielkości pompy.Pompa o obrotach 1450 lub 2800 obr./min naruszy strukturę medium.. Przegląd rozwiązań.. Łazarkiewicz Sz.: „Pompy wirowe", WNT Warszawa 1973.. Pompy typu wirowego są oparte o działanie elementu wirującego wewnątrz pompy, otrzymującego energię z silnika na ogół za pomocą szybko wirującego wałka, który tworzy podciśnienie po stronie ssawnej za pomocą narzędzia typu wirnik .Pompy wyporowe, to pompy których działanie polega na przetłaczaniu cieczy z przestrzeni ssawnej do przestrzeni tłocznej za pomocą organu roboczego ( tłoka, nurnika, przepony).. Wydajność podawany jest zazwyczaj w m3/h lub l/s.. nr 9) - dr inż. Lech Knap .Sprawność ogólną pompy oblicza się ze wzoru: η = 100 N N s u ⋅ % (1.7) gdzie: η - sprawność ogólna pompy w %, Nu - moc użyteczna pompy w W, Ns - moc silnika napędowego pompy w W.. Zasada działania silników wyporowych i ich klasyfikacja.. Zasada działania, klasyfikacja pomp wyporowych..

Stanowi podstawę doboru pompy do instalacji.

Krzywa dławienia może być stateczna i niestateczna.Charakterystyka pompy to zależność jednego z parametrów jej pracy, np. wysokości podnoszenia, mocy, sprawności od parametru podstawowego jakim w maszynach przepływowych jest wydajność.. Pompa wyporowa, pompa objętościowa - pompa, w której przekazywanie energii mechanicznej w hydrauliczną odbywa się poprzez zmianę rozmiarów (objętości) lub przesunięcie przestrzeni pompy, w której znajduje się ciecz.. W przypadku pomp wirowych dostosowanie się pompy do warunków układu pompowego następuje samoczynnie.POMPY ŚRUBOWE - Ogólna charakterystyka Pompy Bellin zostały wykonany w prosty sposób, aby obsługa pompy jak i serwis nie wymagał specjalnych umiejętności personelu.. W pompie wyporowej praca organu roboczego jest w całości zamieniana na energię ciśnienia.. Nawet konsystencja i smak ketchupu mogą się zmienić.. Działanie pompy wyporowej polega na wypieraniu określonej dawki cieczy z obszaru ssawnego (dopływowego) w wyniku odpowiedniego ruchu organu roboczego (tłoka, .. Jest to główna charakterystyka pracy pompy.. Schemat układu pompowego (obja śnienia oznacze ń podano poni żej)..

Dlatego lepiej stosować pompy krzywkowe (wyporowe).

Literatura uzupełniająca: PN-65/M-44002 Pompy wirowe i wyporowe.. Charakterystyki poszczególnych pomp publikowane są przez ich producentów i zamieszczane w katalogach technicznych i programach doborowych.Ćwiczenie HP5 - Charakterystyka pompy wyporowej (skrypt: ćw.. Rozróżniamy trzy podstawowe charakterystyki pracy pompy; - charakterystyka przepływu = ( ) , przedstawia zmianę użytecznej wysokościCharakterystyka pracy pompy pokazuje powiązanie pomiędzy wydajnością (Q) a różnicą ciśnienia lub wysokością podnoszenia (H) wytwarzaną przez pompę.. Stało si ę to powodem do podj ęcia w Politechnice Pozna ńskiej pracPompa membranowa to pompa wyporowa ze względu na to, że pompa wyporowa ma sztywną charakterystykę (ciśnienie może rosnąć w nieskończoność, gdy płyn nie jest odbierany), zamknięcie zaworu (pistoletu) może doprowadzić do awarii lub zniszczenia samej pompy, silnika ją napędzającego lub rurociągu.Można powiedzieć, że dokładność wykonania pompy krzywkowej wyporowej (z rotującymi tłokami) determinuje kolejene, a chodzi o tak zwane luzy pomiedzy rotorami a korpusem pompy i pokrywą przednią.. Ćwiczenie HP6 - Charakterystyka bezwymiarowa przekładni hydrokinetycznej - dr inż. Lech Knap, dr inż. Michał Makowski.. Symbole u żyte do opisu schematu na rys. 2. oznaczaj ą: Zg, Z d - zbiornik górny, dolny Pg, P d - ci śnienie panuj ące w zbiorniku górnym, dolnym Rs, R t - przewód ssawny, tłoczny P - pompa Ms, M t - manometry na przewodach: ss ącym, tłocz ącym Hg - geometryczna wysoko ść podnoszeniapompy od środkowe mog ące transportowa ć m. in..

Charakterystyka zespołu sieć-pompa: 1-charakterystyka sieci, 2-charakterystyka pompy, P-punkt pracy.

Wytyczne pomiarów wielkości charakterystycznych, PN-85/M-44005 Pompy wirowe.. Opracowuj ąc charakterystyki pomp producenci nie wykorzystuj ą zazwyczaj do bada ń cieczy spo ywczych.. Pompy odśrodkowe najlepiej stosować do:Pompy wyporowe to rodzaj pomp, które działają na zasadzie przetłaczania cieczy z przestrzeni ssawnej do tłoczonej przy użyciu organu roboczego, którym może być tłok, nurnik lub przepona.. Nierównomierność pracy silników wyporowych.Charakterystyką przepływu lub charakterystyką podnoszenia pompy H = f (Q) nazywa się obraz geometryczny zależności między wydajnością pompy Q a jej całkowitą wysokością podnoszenia H przy stałej szybkości obrotowej n. W praktyce posługujemy się rzeczywistą charakterystyką przepływu pompy, która odbiega od teoretycznej charakterystyki uzyskiwanej na drodze teoretycznych .Rys.1.. Wymuszenie tego ruchu pozwala na użycie mniejszych średnic przewodów i swobodniejsze ich rozprowadzenTematy o charakterystyka pompy, Dobór pompy obiegowej - kotłownia poza domem., Przenośny generator prądu - jaka powinna być charakterystyka dla RCBO, Pompa WILO 3kW - Błąd E65.. Pompy wirowe.. Organem roboczym są dwa przeciwbieżne, synchronizowane, gumowe, trzy-ramienne rotory.. Ćwiczenie HP7 - Charakterystyka przekładni hydrostatycznej (skrypt: ćw.. P = f(Q) Dla pomp wyporowych odpowiednio: P = f(H) lub P = f(Δp) Charakterystyka sprawności pompy - ŋ = f(Q) dla wyporowych: ŋ = f(H) lub ŋ = f(Δp) Przebieg danej krzywej otrzymuje się w sposób doświadczalny.. Różnica ciśnienia lub wysokość podnoszenia w kPa lub m sw.. Pomiary wielkości charakterystycznych,Pompy krzywkowe Bellin serii "PL" należą do grupy pomp wyporowych.. Zostaną uszkodzone drobinki pomidorów, zmieni się charakter produktu - nastąpi jego zniszczenie.. Pompy śrubowe lub inaczej pompy ślimakowe są używane w bardzo trudnych warunkach pracy od emulsji, olejów, lepkich płynów aż do ściernych zawiesin.4 Rys. 2.. Pompa powinna być ściśle dobrana z uwzględnieniem konkretnych potrzeb instalacji.. Podział pomp wyporowych.. Nierównomierność pracy pomp wyporowych, podstawowe wielkości i zależności.. Porównanie.. Produkt jest przenoszony ze strony ssawnej na tłoczną gdzie jest wypierany w korpusu pompy.Pompy obiegowe - pytania i odpowiedzi - Głównym zadaniem pompy obiegowej jest wywołanie przepływu cieczy w obiegu instalacji grzewczych.. W tego rodzaju pompach, praca organu roboczego jest w całości zamieniana na energię ciśnienia..Komentarze

Brak komentarzy.