Interpretacja wskaźników dynamiki bilansu

interpretacja wskaźników dynamiki bilansu.pdf

Jednak zawsze należy pamiętać, że wskaźniki finansowe to bardzo nieskomplikowane miary.. W analizie dynamiki aktywów i pasywów wykorzystuje się różne wskaźniki dynamiki i są one obliczane zazwyczaj na podstawie danych na początek i na koniec roku obrotowego (np. na dzień 31 grudnia 2013 roku).Analiza następstwa szeregowego wskaźników .. Np. w roku 2010 przychody ze sprzedaży wynosiły 234 000 zł, z kolei w roku 2011 przychody wyniosły 289 000 zł.. długoterminowych w 2003 r. w stosunku do 2002 r. wzrosła o 233%.Jednak ocena samych wartości liczbowych przedstawionych w bilansie czy rachunku zysków i strat nie jest wystarczająca do poprawnej interpretacji informacji płynących ze sprawozdania.. W analizie wyniku finansowego rozróżnia się: - analiza wstępna - obejmuje ocenę struktury i dynamiki tego wyniku w różnych przekrojach; wnioski te mają charakter ogólny.. Świadczyć to może o dużej elastyczności przedsiębiorstwa.Dla zachowania optymalnej struktury majątku (aktywów) dynamika ich przyrostu winna być stale monitorowana i optymalizowana z punktu widzenia ich wydajności.. Wartość zob.. W toku oceny wskaźników dynamiki rozpatruje się zazwyczaj .Analiza finansowa - zbiór informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp.Jest to obok analizy techniczno-ekonomicznej główny element analizy ekonomicznej, będącej filarem analizy działalności .analizy dynamiki bilansu i rachunku zysków i strat..

BILANS - AKTYWA (dane w PLN) ... dynamiki zmian odrębnie w obszarze przychodów oraz kosztów.

Wskaźnik powinien przewyższać 1 - gdyż majątek produkcyjny powinien być większy niż majątek finansowy przedsiębiorstwa.. W pierwszym przypadku postępuje się w następujący sposób: 1. określa się globalną wielkość majątku prezentowanego w bilansie,Wstępna analiza sprawozdania finansowego utożsamiana jest z analizą jego dwóch podstawowych części: bilansu oraz rachunku zysków i strat.. Dlatego też wnioski z analizy nie powinny być bardzo jednoznaczne.LISTA I INTERPRETACJA WSKAŹNIKÓW.. Pozwala to ustalić zmiany w kwotach absolutnych zachodzących z okresu na okres w sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.. W przypadku bilansu analiza pionowa (struktury) polega na określeniu udziału poszczególnych składników bilansu w sumie bilansowej (por. tabela 6.1).. Dynamika 2014/2013.Załóżmy, że rozpatrujemy 2 okresy.. bilans sporz ądzony na dzie ń 31.12.2005 roku ze sum ą bilansow ą po stronie aktywów i pasywów 5.052.088,30 zł.. Analiza struktury i dynamiki bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: a) omówienie zasad dokonywania analizy pionowej i poziomej..

Struktura pasywów (kapitału) bilansu odzwierciedla pochodzenie aktywów, czyli źródła ich finansowania.

Zbyt wysokie zwiększenie kapitałów (kapitału własnego i kapitału obcego) może prowadzić do tzw. rozwodnienia kapitałów, co pociąga za sobą obniżenie stopnia ich .Interpretacja wskaźnika.. Wskaźnik ten przedstawia zmiany w wielkości badanego zjawiska w czasie.. Przy ocenie zmian wartości wskaźnika w czasie (w ciągu kilku okresów): wzrost wartości wskaźnika interpretujemy jako umocnienie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa, ale także jako spadek jego elastyczności (wynikający z umocnienia bazy aktywów trwałych) - spadek elastyczności może prowadzić do spadku rentowności (wzrost kosztów stałych) oraz .a) bilans, b) rachunek zysków i strat, c) rachunek przepływów pieniężnych.. Jednakże spadek majątku przedsiębiorstwa (poniżej 100%) nie zawsze traktowany jest negatywnie.. W podjętej tematyce badawczej wykorzystano jednostkowe sprawozdania finansowe Alma Market S.A. za lata 2014-1016, zaś studia literaturowe oparto na publikacjach z szerokoAnaliza bilansu w przekroju poziomym polega na porównywaniu pozycji aktywów i pasywów za dwa lub więcej kolejnych okresów obrachunkowych..

Poniżej przedstawiono grupę wskaźników wspomagających utrzymanie optymalnej relacji w strukturze majątkowej.

Niektóre wnioski można sformułować na etapie wstępnej analizy bilansu, która podobnie jak wstępna analiza rachunku zysków i strat, składa się z dwóch elementów: Analiza pozioma (inaczej dynamiki lub analiza horyzontalna) - polega na badaniu przyrostów wartości poszczególnych elementów bilansu w czasie.Analiza pozioma bilansu przedsiębiorstwa polega na badaniu dynamiki jego poszczególnych składników.. Podaj dynamikę sprzedaży towarów.2.. Wskaźnik udziału aktywów stałych w majątku całkowitym: aktywa .Analizę wielkości i zmian aktywów w danym okresie przeprowadza się na podstawie danych liczbowych w wielkościach bezwzględnych oraz za pomocą wskaźników dynamiki.. Pierwszy wykorzystanym wskaźnikiem dynamiki jest wskaźnik za 2006 r. (2005 = 100), a ostatnim - wskaźnik za 2010 r. (2009 = 100).Analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, będącą rozwinięciem analizy wstępnej sprawozdań finansowych.Zadaniem analizy wskaźnikowej jest dostarczenie informacji o operacjach gospodarczych, funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego kondycji finansowej.Informacje te są wykorzystywane przez kierownictwo w procesie zarządzania, a także przez otoczenie .Wstępna analiza bilansu, zwana czytaniem bilansu, składa się z kilku etapów: analiza pozioma, analiza pionowa, określenia źródeł finansowania aktywów jednostki, analiza struktury kapitałowo - majątkowej..

Analiza pozioma bilansu polega na ocenie zmienności w czasie poszczególnych składników majątku.Analiza wskaźnikowa bilansu.

2) Wskaźnik unieruchomienia - Zalecana wartość wskaźnika poniżej 1.. Wartość aktywów obrotowych w 2003 r. w stosunku do 2002 r. wzrosła o 29%.. Wyniki analizy wyświetli w formie raportu uwzględniając standing finansowy i dane branżowe.Interpretacja jest również bardzo prosta.. 1) Dynamika aktywów - zalecana wartość wskaźnika powyżej 100%.. Akt V GUp 5/05 .Roczne wskaźniki dynamiki wyrażone w procentach (patrz załączona tablica) należy zamienić na liczby (dzieląc je przez 100), a następnie przemnożyć przez siebie kolejne.. W tabelach 4-6 przedstawiono zmiany dynamiki przychodów łącznie oraz w rozbiciu na poszczególne kategorie przychodów w kolejnych trzech latach (2010-2012).. Dopiero analiza wskaźników wyliczonych na ich podstawie pozwala na uzyskanie pełniejszych danych o sytuacji majątkowej i kapitałowej.. Powszechnie jako analizę wstępną przeprowadza się analizę pionową (analizę struktury) i poziomą (analizę dynamiki) obu tych części.System eanaliza.pl obliczy wskaźniki finansowe ze sprawozdań finansowych - RZiS i bilansu - i zbada kondycję finansową firmy.. Analiza wskaźnikowa - najpopularniejsze wskaźniki finansowe:podstawie wartości obliczonych wskaźników dokonano oceny zmian poziomu płynności finansowej w badanym okresie.. Wartość kapitału własnego w 2003 r. w stosunku do 2002 r. wzrosła o 115%.. Dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe powodują, że rachunkowość oraz controlling zaczęły funkcjonować równocześnie w procesie zarządzania firmą w celu uzyskania przez zarząd dokładniejszego obrazu sytuacji gospodarczej jednostki i podejmowania działań z zakresu planowania strategicznego.Na prośbę przedstawiam wzór na dynamikę sprzedaży: wskaźnik dynamiki sprzedaży = przychody ze sprzedaży rozpatrywanego okresu x 100 / przychody ze sprzedaży poprzedniego okresu.. Okres A i B. Aby obliczyć dynamikę sprzedaży musisz podzielić wielkość sprzedaży (przychodów) z roku B na wielkość z roku A i pomnożyć x 100% .. Różnice w funkcjonalności programów polegają na zróżnicowaniu ilości prezentowanych i wyliczanych wskaźników finansowych, ilości i różnorodności wprowadzanych danych oraz szczegółowości okresów dla których dokonywane są analizy.. Wielkość badanego zjawiska w roku bazowym przyjmujemy za 100%.Zarówno cechy wskaźników finansowych i reguły ich interpretacji sprawiają, że łatwo jest wyciągnąć odpowiednie wnioski na podstawie rezultatów obliczeń..Komentarze

Brak komentarzy.