Notatka z zajęć u opiekuna stażu
Zwrócenie uwagi na warsztat nauczyciela (metody, formy, środki dydaktyczne).. 2014 oraz cały okres trwania stażu • Scenariusze, konspekty zajęć.. zawarcie kontraktu IX 2007 kontrakt hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu raz w miesiącu arkusze obserwacji prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu raz w miesiącu konspekty zajęć.. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli -konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć .. Na początku współpracy zawarłyśmy kontrakt określający jej warunki oraz ustaliłyśmy harmonogram spotkań.. Korzystając z pomocy opiekuna sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela§3 ust.2 pkt.3 umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć.. Obserwowałam sześć zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i siedemnaście zajęć u innych nauczycieli.. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem niezwykle przydatnym.3.. .Nie ma wytycznych, jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji.. Po przeprowadzonych zajęciach analizowała je z opiekunem stażu , redagowała .Na koniec stażu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Nowe zadania i obowiązki opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Omówienie z opiekunem stażu obserwowanych zajęć..

• Potwierdzenie opiekuna stażu.

zawarty pomiędzy.. c) c) Przeprowadziła zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu i dyrekcji szkoły( załącznik nr 46).. 18 lutego 2012 31 października 2018 sylwia bacewicz .. opiekuna stażu mgr Małgorzaty Kuduk.. Opiekun stażu - zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem współpracy.. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.. Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9c.. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z zastrzeżeniem że:Biblioteka Uniwersytetu OpolskiegoOpiekun stażu; Zadania opiekuna stażu wynikające z rozporządzenia: Rozporządzenie MENIS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) § 5.Należy pamiętać, że skoro opiekun stażu jest przydzielany zarówno nauczycielowi stażyście, jak i kontraktowemu (w dalszej części dla uproszczenia będę ich określał mianem podopiecznych), a każdy z nich znajduje się przecież na innym etapie rozwoju zawodowego, to i rola, jaką ma odgrywać taki opiekun stażu wobec każdego z nich, będzie odmienna.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Sylwia Klimczak Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Ewa Adamska Imię i nazwisko dyrektora placówki: mgr Małgorzata Krupińska Miejsce pracy: Przedszkole nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim Czas trwania stażu: od 1 września 2010r .5..

... zajęć opiekuna .

Scenariusze Zajęć Przedszkolnych.. z 1991 r. nr 120 poz. 526, z 2000 r. nr 2z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć prowadzonych i obserwowanych.. Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego .3)prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone; 4)uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.Harmonogram współpracy z opiekunem stażu.. ü Sporządzać notatki ze spotkań z opiekunem.. scenariusze.. Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Podwodny Bal Karnawałowy u Króla Neptuna -pomysłyZ osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust.. Jeśli w ramach własnego rozwoju zawodowego podjęłaś się funkcji opiekuna stażu, to materiał który przedstawiamy może być Ci bardzo pomocny w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji.Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010. nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu..

Współpraca z opiekunem stażu.

W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów.. wrzesień - maj Samodzielnie sporządzony protokół z hospitowanych zajęć.. Ocena, analiza zajęć, zadawanie pytań, uwagi .. VIII.W przypadku zajęć, na których prezentowane są osiągnięcia uczniów, na obserwację mogąKRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA STAŻYSTY 1) poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2) dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki 3) znajomość praw dziecka, w tym określonych w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U.. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust.7.. współpracy w roku szkolnym 2011/2012.. Łącznie byłam na 23 lekcjach różnego typu: - zajęcia zintegrowaneObserwacja w portalu Edux.pl.. Nie powinien on być zatem wypłacany po zakończeniu stażu np. do czasu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, czy egzaminu, albo do dnia nadania wyższego stopnia awansu.Kontrakt z opiekunem stażu KONTRAKT..

Własne notatki ...przez opiekuna stażu.

Harmonogram współpracy i zajęć.. Opublikowano: 17 stycznia 2017 roku .. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Zadania dla stażysty i opiekuna :·opracowanie planu rozwoju zawodowego (data-początek stażu: wrzesień),·wdrażanie planu podczas okresu stażu,·uczestnictwo raz w miesiącu w hospitacji dowolnych zajęć lekcyjnych u nauczycieli, wypełnianie arkuszy pohospitacyjnych,·przeprowadzanie raz w miesiącu zajęć w obecności opiekuna lub .Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji.. Potrafię omówić zarówno własne jak i obserwowane u innych nauczycieli zajęcia.. analiza, wnioski spotkania, konsultacje, rozmowy z opiekunem stażuDodatek funkcyjny z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu przysługuje w okresie faktycznego sprawowania tej funkcji, czyli w okresie stażu.. 1.Wniosek o rozpoczęcie stażu.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju przedszkola.Zadania opiekuna stażu wynikające z Karty Nauczyciela: .. Takie kwestie ustala się z opiekunem stażu lub dyrektorem.. • Stworzenie harmonogramu z terminami zajęć.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Awans zawodowy, Warsztat pracy.. W okresie odbywania stażu również ma on swojego opiekuna.. Nauczyciel stażysta ma szansę ubiegać się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. W załącznikach daję propozycję przykładowego arkusza obserwacji, gdzie wpisuje się elementy, jakie będą podlegały obserwacji oraz spostrzeżenia nauczyciela kontraktowego w trakcie lekcji.Imię i nazwisko nauczyciela: Imię i nazwisko opiekuna stażu: Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Czas trwania stażu: Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2000r.. Nauczyciel kontraktowy.. Własne notatki z wnioskami, na podstawie rozmów z opiekunem stażu.. VII.Obserwacja (poza kontrolną i oceniającą) jest zapowiadana, a jej przebieg jest uzgadniany z nauczycielem podczas rozmowy przed obserwacją..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt