Karty charakterystyki domestos
Wzór chemiczny C2-H6-O:: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciecz.. KARTA CHARAKTERYSTYKI LAKIER BEZBARWNY UHS 4:1.. Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia: EUH031 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.. Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 .. 2 (H319) Aquatic Chronic 3 (H412) 3-10 pochodne 4-C10-13-sec .Created Date: 9/28/2017 9:28:00 AMMerck oferuje substancje chemiczne do zastosowań w laboratoriach i w przemyśle.. Strona 1/5.. Regulamin Programu Multisport dla.. Karta charakterystyki - Unia, Zakłady Chemiczne .IIS Windows ServerDomestos Ultra White & Sparkle Toiletrens Spar 14 kr (47%) på 750 ml Toiletrengøring.. Zamówienia, dział techniczny: 511-490-509. kopiowane w %)*% i bez zmian, chyba uzyskano uprzednio .Karta Charakterystyki Domestos Professional Toilet Limescale Remover 3.2 Mieszaniny Składnik(i)Numer WENumer CASNumer REACH KlasyfikacjaUwagiProcent wagowy kwas amidosiarkowy(VI) 226-218-85329-14-601-2119488633-28, 01-2119846728-23, 01-2119982121-44 Skin Irrit.. Pamiętaj, że klikaj.Data sporządzenia 05.12.2005. Wydanie: 3. .. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO..

Karta charakterystyki `BRUDPUR VC 242 Premium.

Biuro: 506-104-652.. Identyfikator produktu 1.. DOMESTOS 24H zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący.. Nowość skuteczny produkt do zamgławiania.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.. Zalecane środki gaśnicze: Preparat nie jest łatwo palny.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO DOMESTOS 24H zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh, Atlantic Fresh, Citrus Fresh, Pink Fresh, Red Power Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Strona 2 z 5 5.. Więcej w Polityce Plików Cookies.. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU.. Sklep otwarty: Pon-Pt 8:00-16:00.. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Zalecane środki gaśnicze: Preparat nie jest łatwo palny.Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2019, 3M Company Wszystkie prawa Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu )*% + i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone tylko pod warunkiem, informacje .. Zawiercie, 15 grudzień 2015r.. Zamówienia można .Karta Charakterystyki Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006/WE, artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu.. Nazwa handlowa: Domestos Professional Citrus Fresh Domestos jest zarejestrowanym znakiem towarowym Unilever, używanym przez firmę Diversey na podstawie .KARTA CHARAKTERYSTYKI Domestos(*) Professional Toilet Limescale Remover Składnik(i)Numer WENumer CASNumer REACH KlasyfikacjaKlasyfikacja zgodna z (WE) 1272/2008 UwagiProcent wagowy kwas amidosiarkowy(VI)226-218-85329-14-601-2119488633-28Xi; R36/38-52/53Skin Irrit..

ProduktKarta charakterystyki Domestos Zero Kamienia Lime.

Szukaj według jednej lub wszyskich poniższych kategorii w celu odnalezienia poszukiwanych przez Ciebie danych w Karcie Charakterystyki Substancji (MSDS).. Ludwik - 5-funkcyjny proszek do zmywarek SEKCJA 1.. H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.Created Date: 3/31/2011 2:37:07 PMDomestos Karta Charakterystyki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt