Mitoza i mejoza liczba chromosomów w komórkach potomnych
- Profaza-formowanie chromosmów i podział chromosomów ma dwie chromatydy.Rodzaje podziałów komórek: Mitoza- jest podziałem jądra komórkowego, dzięki któremu powstające komórki potomne uzyskują jądra o takiej samej liczbie chromosomów, jaka była w macierzystym jądrze.Ponieważ jest procesem zachodzącym w komórkach somatycznych, umożliwia ona ich namnażanie, dochodzi do wzrostu lub regeneracji organizmu.W rezultacie powstają dwie potomne komórki.. (rozejście się chromatyd siostrzanych następuje w anafazie II) Rola: - mitoza: służy namnażaniu komórek, co prowadzi do rozrodu organizmu, regeneracji, umożliwia też rozmnażanie wegetatywne organizmów - mejoza: redukuje liczbę chromosomów w gametach lub zarodnikach co zapewnia stałość liczby chromosomów w kolejnych pokoleniachW końcowym efekcie w wyniku mejozy powstają 4 komórki potomne o zredukowanej (haploidalnej) liczbie chromosomów.. Mitoza składa się z 4 faz: profazy, metafazy, anafazy i telofazy.. Umożliwia m.in. regenerację tkanek i rozmnażanie bezpłciowe.. Mejoza prowadzi do powstania czterech komórek potomnych o zredukowanej o połowę liczbie chromosomów z jednej komórki macierzystej.2 MEJOZA Mejozę odkryto w 1883 roku, gdy zauważono, że zapłodnione jajo jednego z robaków zawiera cztery chromosomy, natomiast gamety tego robaka (plemniki u samców i jaja u samic) miały ich tylko dwa..

MITOZA - Proces zachodzi w komórkach sonatycznych.

Zachodzi w komórkach macierzystych zarodników (grzybów, roślina) i komórkach macierzystych gamet (zwierząt).. - To jeden podział składający sie z czterech faz.. Można więc powiedzieć, że celem tego podziału jest zwielokrotnienie liczby takich samych komórek.Mejoza, skrót: R!. MEJOZA Mejoza obejmuje kariokinezę, w wyniku której dochodzi do redukcji liczby chromosomów .W ANAFAZIE do biegunów przemieszczają się chromatydy, a w TELOFAZIE tworzą się cztery jądra komórkowe.. Mitoza przebiega w komórkach somatycznych organizmów żywych w tym komórkach ciała zwierząt i komórkach gametofitu roślin.. Budujące nasze ciało.. Połowa liczby chromosomów nazywana jest haploidalną liczbą chromosomów, w których chromosomy nie występują w postaci par.. Ogólny przebieg mejozy jest jednak podobny w komórkach roślin i zwierząt.Efektem drugiego, mejozy mejozy, jest powstanie komórek o zredukowanej o połowę, haploidalnej liczbie chromosomów.. Składa się z dwóch podziałów ( I i II podział .. Liczba chromosomów w komórkach potomnych jest taka sama jak w komórkach rodzicielskich.. Mejoza jest procesem znacznie dłuższym od mitozy, szczególnie długa jest profaza I u roślin, która może trwać od kilku do kilkudziesięciu dni.. - W wyniku podziału powstają dwie komórki potomne.. Podczas mitozy z jednej komórki macierzystej powstają dwie komórki potomne, identyczne pod względem genetycznym..

- Liczba chromosomów w komórkach potomnych nie ulega zmianie.

Ulegają jej komórki macierzyste gamet u zwierząt oraz u zarodników roślin i grzybów.. Mitoza: - proces zachodzi w komórkach somatycznych; - obejmuje 1 cykl podziałowy; - z jednej komórki macierzystej powstają dwie komórki potomne; - liczba chromosomów w komórkach potomnych jest taka sama jak w komórce macierzystej; - profaza krótka; - nie zachodzi zjawisko crossing-over;Znaczenie mejozy Mejoza zapewnia stałą liczbę chromosomów w kolejnych pokoleniach organizmów, które rozmnażają się płciowo.. Następuje przekazanie niezmienionej informacji genetycznej.. Przed podziałem każdy chromosom w komórce podwaja się w wyniku procesu replikacji DNA, dzięki czemu komórki potomne otrzymują własne kopie DNA.Zad1.. 6.Na podział komórki składają się dwa etapy: podział jądra, czyli kariokineza, i podział cytoplazmy - cytokineza.. Różnice mitozy i mejozy.. (R - od redukcji) - proces podziału redukcyjnego jądra komórkowego, z którego powstają 4 jądra o połowie chromosomów (po jednym z każdej pary) komórki wyjściowej.. Mejoza jest wykorzystywana w ludzkim ciele do produkcji gamet - komórek płciowych: plemników i komórek jajowych.MITOZA: MEJOZA • W komórkach somatycznych • W komórkach generatywnych • I podział • II podziały • Z jednej komórki macierzystej - dwie komórki potomne • Z jednej komórki macierzystej 4 komórki potomne • Komórki potomne identyczne jak komórka macierzysta • Komórki potomne różne genetycznie: Liczba chromosomów:Mitoza - podział jądra komórkowego, w wyniku którego powstają dwie komórki potomne o takiej samej liczbie chromosomów jak w jądrze komórki rodzicielskiej..

Zachodzi w komórkach somatycznych (komórkach ciała).

Mitoza prowadzi do wzrostu organizmu, powstają identyczne .W procesie mejozy następuje redukcja liczby chromosomów do połowy, zachodząca poprzez rozdział chromosomów homologicznych między jądra komórek potomnych.. należy podkreślić, że komórki potomne pomimo mniejszej o połowę ilości chromosomów zawierają kompletną informację genetyczną.. Jest to najważniejsza z różnic między mitozą a mejozą.Mitoza zachodzi w komórkach somatycznych zwierząt oraz w komórkach .Mitoza-podział jądra komórkowego w wyniku, którego powstają komórki potomne identyczne, jak komórka macierzysta.. Liczba chromosomów w komórkach potomnych jest taka sama jak w komórkach macierzystych.Wszystkie komórki powstają na drodze podziału.. Choć jej miejsce w cyklach życiowych różnych grup organizmów jest odmienne, zapobiega podwajaniu informacji genetycznej w czasie łączenia komórek biorących udział w procesie płciowym.Mitoza: Mejoza: Rodzaj komórek, w których zachodzi podział: komórki somatyczne (ciała) komórki macierzyste gamet (komórki jajowe, plemniki, zarodniki) Ilość podziałów komórki macierzystej: 1; 2; Liczba komórek potomnych: 2; 4; Liczba chromosomów w komórkach potomnych: Taka sama jak w komórce macierzystej (2n).Mitoza - proces podziału pośredniego jądra komórkowego, któremu towarzyszy precyzyjne rozdzielenie chromosomów do dwóch komórek potomnych..

Mejoza przebiega niejako dwufazowo.Mają podwójną liczbę chromosomów.

Podczas gdy chromosomy występują w postaci par, są one .WNIOSKI: Mitoza to podział komórkowy w wyniku którego powstają dwie komórki potomne o takiej samej liczbie chromosomów co komórka macierzysta.. Wtedy po raz pierwszy uświadomiono sobie, że gamety, komórki wyspecjalizowane w rozmnażaniu płciowym, są haploidalne, czyli zawierają tylko pojedynczy zestaw chromosomów.Liczba chromosomów pozostaje taka sama w komórkach potomnych w mitozie, podczas gdy liczba chromosomów w mejozie spada o połowę w komórkach potomnych.. Zachodzi w komórkach somatycznych, budujących ciało (soma = ciało).MITOZA - Proces zachodzi w komórkach sonatycznych.. W drugim podziale mejotycznym zachodzi proces cytokinezy.. - Liczba chromosomów w komórkach potomnych nie ulega zmianie.Jednak mejoza obejmuje dwa kolejne dywizje, w wyniku czego cztery komórki potomne z haploidalne liczba chromosomów (23 u ludzi); te komórki potomne są genetycznie odrębny z komórki macierzystej i od siebie nawzajem.. W telofazie zachodzi zwykle cytokineza (podział cytoplazmy), dzięki której tworzą się dwie oddzielne komórki.Mejoza nazywana jest procesem redukcyjnych, ponieważ liczba chromosomów zawartych w komórkach potomnych jest o 50% zredukowana w stosunku do komórek macierzystych.. Jest odpowiedzialna za wzrost i rozwój organizmu (mitoza roślin lądowych przyczynia się do powstawania zarodników).. Budujące nasze ciało.. Ostatecznie w wyniku obu podziałów mejotycznych z 1 komórki macierzystej powstają 4 komórki potomne o zredukowanej liczbie chromosomów.. Ten rodzaj kariokinezy nazywany jest podziałem redukcyjnym, ponieważ redukuje o połowę liczbę chromosomów w komórkach.. a na skutek mejozy powstają 4 komórki potomne o zredukowanej do połowy liczbie chromosomów.. Mitoza: podobieństwaMejoza to podział jądra komórkowego (kariokineza) zmieniający liczbę chromosomów w komórkach potomnych.. Mitoza jest niezbędna do rozwoju i rozmnażania bezpłciowego.. Mejoza prowadzi do powstania gamet u zwierząt oraz mejospor u roślin i grzybów.Mitoza, mejoza i apoptoza Mitoza i mejoza to dwa rodzaje podziałów komórkowych zachodzących w przyrodzie.. Każdy podział mejotyczny obejmuje 2 sprzężone ze sobą kolejne podziały jąder, podobne do mitozy; tylko 1. podział jest właściwym podziałem redukcyjnym i zawsze jest .. W jego wyniku powstają komórki, które dysponują materiałem genetycznie identycznym z komórką wyjściową.. Występuje jeden podział.. Na rysunku przedstawiono jedną z faz kariokinezy zachodzącą w komórce, która ma cztery chromosomy.Przydatność 85% Podział mitozy i mejozy.. W ten sposób są zastępowane zużyte struktury organizmu, realizowany jest wzrost organizmu, wytwarzane są gamety.. Mitoza powiązana jest z podwojeniem ilości komórek, ich namnażania, co w końcu zmierza do zwiększenia masy ciała i wzrost organizmu.. - To jeden podział składający sie z czterech faz.. No i jest takie ale: Mitoza zachodzi w każdej komórce ciała, ale mejozie podlegają komórki tylko rozrodcze.Mitoza Mejoza Zachodzi w komórkach somatycznych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt