Opis przypadku pacjenta endoproteza

opis przypadku pacjenta endoproteza.pdf

Na przykład w przypadku endoprotezy całkowitej wymiana stawu biodrowego obejmuje zarówno panewkę, jak i głowę kości udowej pacjenta.. Jeśli Ty i Twój ortopeda zdecydujecie, że jesteś dobrym kandydatem do wszczepienia endoprotezy, nie jesteś jedyny; w 2011 roku w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono niemal 1 milion operacji wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego i biodrowego, czyniąc je jednymi z .OPIS PRZYPADKU.. 11 29 lipca 2009 08:31przypadku zabiegów rewizyjnych nie jest dostępne takie dopracowane pod względem kinematycznym rozwiąza-nie z ceramiki, konieczne jest rozważenie jako alternaty-wy lepszych powłok ceramicznych.. Stan zagrożenia życia w pediatrii - zaostrzenie astmy oskrzelowej -opis Reakcja anafilaktyczna jako stan zagrożenia życia - opis Istota pielęgnowania pacjenta po .SP ZOZ w Brzesku - Poradnik dla pacjenta -„Endoproteza stawu biodrowego " 12/15 Początkowo pacjent chodzi z pomocą dwóch kul, następnie, po ok. 6 tygodniach zaczyna posługiwać się tylko jedną.. Pacjentka cierpi na otyłość I stopnia.2.. Całkowite odrzucenie kul następuje po ok. 3 miesiącach.Endoproteza biodra dostępna jest w dwóch rodzajach.. Oceniono ryzyko wystąpienia odleżyn ( skala NORTONA) na 10 pkt.- stosunku pacjenta do w³asnego cia³a i aktualnej sytuacji ¿yciowej, - sposobu reagowania w okreœlonej sytuacji zdrowotnej, - osobowoœci pacjenta (aspiracje, d¹¿enia, egocentryzm, altruizm), - potrzeb duchowych..

Opis przypadku Chora M.

Specjalne typy stanowią między innymi implanty custom made ( wykonywane specjalnie dla pacjenta, stosowane w przypadku znacznych deformacji), rosnące ( dla dzieci) oraz rewizyjne ( zakładane po wcześniejszej alloplastyce).Endoproteza stawu biodrowego jest często wszczepiania osobom z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych, a także w przypadku skomplikowanych złamań kości udowych.. Wykonujący ją chirurg musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie, albowiem w czasie trwania zabiegu wykonuje nieodwracalne cięcia i plastyki kostne, ponadto zakłada na stałe elementy endoprotezy, które muszą spełniać w jak największym stopniu taką samą funkcję .endoprotezy cementowe - są mocowane za pomocą cementu kostnego, najczęściej są polecane pacjentom powyżej 60. roku życia, u których spoistość kości jest zmniejszona głównie ze względu na postępujący proces chorobowy (osteoporoza), zaletą tych protez jest mocne i zarazem pewne mocowanie w kości oraz mniejsze ryzyko złamań .Endoproteza (alloplastyka) stawu kolanowego (ang. knee arthroplasty, knee replacement) jest to operacja polegajaca na wymianie elementów składowych, bądź całego stawu kolanowego na sztuczny.. Pacjenci powinni tutaj pamiętać o zlikwidowaniu progów,Opieka nad pacjentem geriatrycznym z otyłością..

Używanie pampersów w przypadku nietrzymania stolca.

Dokumentowanie wyników oceny stanu skóry i stosowanych środków.. Przez wiele lat prowadziła wraz z mężem gospodarstwo rolne.. Olbrzymia większość tego typu zabiegów wykonywana jest z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów, zwanej w przypadku kolana gonartrozą.Opis przypadku Znieczulenie chorego po transplantacji narządów do endoprotezoplastyki stawu biodrowego.. Zaprezentowanie przygotowanych treści edukacyjnych.. W kolejnym rozdziale przedstawiono metodologię, cel pracy, opis stanu psychofi zycznego pacjentki oraz narzędzia i me-Pacjent został objęty opieką pielęgniarską po pobycie w oddziale internistycznym z powodu nadciśnienia tętniczego.. Pacjent przyjmował takrolimus - 3 mg/dobę, mykofenolan mofetylu - 750 mg/dobę, prednizon - 5 mg/dobę.. W pierwszej części omówiono: czym jest endopro-teza oraz jakie są wskazania do zabiegu.. Pacjentka G. St. lat 69, gospodyni domowa z wykształceniem średnim, rok po zabiegu endoprotezo-plastyki połowiczej stawu ramiennego została przyjęta na Oddział Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie celem poprawy ruchomości i siły mięśniowej stawu barkowego.. Czasem porowaty tytan pokryty jest dodatkowo warstwą hydroksyapatytu, mającym ułatwiać przerastanie kości.. Lęk przed zwichnięciem endoprotezy od-samotnej pacjentki po wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, u której wyst ępuje stan depresyjny b ędący następstwem operacji..

Opis przypadku 46-letniego mężczyzny chorego na stwardnienie rozsiane.

Wyróżnia się także .6.. Endoprotezy bezcementowe zakładane są w przypadku dobrej jakości tkanki kostnej.Plik proces endoproteza stawu biodrowego.odt na koncie użytkownika sabhan81 • folder -procesy pielęgnacyjne- • Data dodania: 4 sty 2013Ortopedia i traumatologia.. Nawiązanie rozmowy z pacjentką zdobycie zaufania.. Usprawnianie 99-letniej pacjentki z endoprotezą stawu biodrowego - opis przypadku i wstawania po nim).. Przypadek opisano ze względu na rzadkość występowania omawianego powikłania oraz niewielką ilość publika-cji na powyższy temat.. Po zabiegu zawsze wykonywana jest rehabilitacja, by zapobiec osłabieniu mięśni i usprawnić staw.Problemy w rehabilitacji po endoprotezoplastyce stawu ramiennego - opis przypadku Autor: Teresa Pop, Jan Pasierb, Ortopedia, Tramatologia, Rehabilitacja, 2009; 2(6); Vol.. U pacjentów, którzy przyznają się do łakomstwa zaproponowanie zdrowych przekąsek (marchewka pocięta w paski, pomidory, ziarna, popcorn) 7.. Spo³eczny zakres wiedzy o pacjencie to zbiór danych okreœlaj¹cych: - wiek, p³eæ, wykszta³cenie pacjenta,Elementy endoprotezy pokryte są warstwą porowatego tytanu, w którą przerasta kość, zapewniając stabilność połączenia implantu z kością..

Operacja stawu biodrowego wymaga od pacjenta wykonania odpowiednich badań laboratoryjnych.

Proces pielęgnowania cukrzyca, niedosłuch, otyłość, ból kręgosłupa.W pracy omówiono przypadek 80-letniej chorej leczonej operacyjnie z powodu izolowanego złamania trzpienia endoprotezy stawu biodrowego typu Wellera.. Po zbadaniu przez lekarza, diagnoza lekarska-zapalenie oskrzeli.. R., ur. 23.04.1931 r., nrPo cementowej implantacji endoprotezy, w mairę odzyskiwania sprawności operowanej kończyny, chory może wcześniej rozpocząć jej częściowe obciążanie, starając się jednak przy tym przenosić większy ciężar na kule.. Pacjenci wskazywali również na problemy związane z wszczepioną endoprotezą stawu biodrowego.. 3.Procesy pielęgnowania » Ortopedia i traumatologia » Proces pielęgnowania pacjenta z endoprotezą Proces pielęgnowania pacjenta z endoprotezą .. Niepokój chorej o stan zdrowia., Ograniczona wydolność w zakresie samoobsługi, samo pielęgnacji z powodu ograniczenia ruchomości w stawach biodrowych., Dyskomfort pacjentki z powodu zaparć., .Nie istnieje endoproteza idealna, każdy model i materiał ma swoje wady i zalety.. Ponad połowa badanych kobiet 30 osób (62%) oraz 16 męż-czyzn (75%) wskazało na odmienny wygląd kończyny i utykanie.. 2 razy 50 mg, insulinę Humalog i insulinę Humulin wg poziomu glikemii.. Taki pokryty powłoką ceramiczną komponent endoprotezy kolana doradzałbym również pacjentom, którzy wymagają wymiany endo-Pielęgnowanie pacjenta z cukrzycą - edukacja pacjenta oraz interwencje pielęgniarskie.. Schematy chodu o balkoniku są różne np.Proces pielęgnowania pacjenta po endoprotezoplastyce stwu biodrowego, endoproteza edukacja, endoproteza stawu biodrowego i kolanowego, endoproteza, zmiany zwyrodnieniowe w obrebie stawow konczyn dolnych, Budowa stawu biodrowego, Rehabilitacja po endoprotezoplastyce bezcementowej, Plan procesu pielęgnacji wg Virginii Henderson, Proces pielęgnowania RZS, OCENA PRZYKURCZY MIĘŚNI ZGINACZY .2 Opieka pielęgniarska nad pacjentem z dusznicą bolesną - studium Opis przypadku pacjenta w weiku 54 lat leczonego na nowotwór złośliwy odbytnicy.. edukacja pacjenta po endoprotezie stawu biodrowego Data Metody i środki dydaktyczne Plan edukacji Treść- realizacja planu Ocena efektów edukacji 04.03.12 Rozmowa z pacjentką 1.. Przed operacją stawu biodrowego pacjent zostanie poproszony o wykonanie morfologii krwi, badania krzepliwości krwi, jonogramu, grupy krwi i badania ogólnego moczu.Alloplastyka ( endoprotezoplastyka ) stawu biodrowego należy do jednej z największych operacji ortopedycznych.. Poinformowanie o konieczności wizyty u dietetyka w przypadku pojawienia się pytań bądź problemów z skonstruowaniem diety.. Endoprotezę bezcementową Corail Duraloc 54/15 .jako bierność i zrezygnowanie, a 4 pacjentów (5%) czuło osamotnienie.. Przygotowanie do operacji stawu biodrowego.. Pomoc tym osobom powinna być też nastawiona na edu-kowanie ich w zakresie przystosowania swojego mieszkania, aby zminimalizo-wać ryzyko upadku.. Proces pielęgnowania z rehabilitacji osób niepełnosprawnych Problemy pielęgnacyjne: 7.. 8.Wszczepienie endoprotezy może pomóc w uśmierzeniu bólu i umożliwić Ci prowadzenie bardziej aktywnego stylu życia.. Posiada podstawowe wykształcenie, z zawodu rolnik, obecnie na emeryturze..Komentarze

Brak komentarzy.