Scharakteryzuj proces integracji krajów zachodnioeuropejskich i państw komunistycznych

scharakteryzuj proces integracji krajów zachodnioeuropejskich i państw komunistycznych.pdf

E - tzw. socjalistyczny podział pracyProces integracji europejskiej przebiegał w następujących etapach, które możemy nakreślić następująco: .. Coraz większego znaczenia nabierała więc idea konsolidacji europejskiej.Inaczej mówiąc, integracja polega na procesie łączenia, scalania, syntezy mniejszych jednostek (struktur) w większe.. 1980 1950 Belgia, Francja, Holandia,Integracja europejska po II wojnie światowej Po II wojnie światowej (1939 -1945 r.) państwa zachodniej Europy czuły się zagrożone ekspansją komunistycznego Związku Radzieckiego i rosnącą przewagą Stanów Zjednoczonych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Proces kolejnej integracji był związany z powołanym przez konfederacje komitet ekspertów, na którego czele stanął belgijski minister spraw zagranicznych, Paul Henri Spaak, który opracował raport zlecający utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom).. Stworzono w związku z tym programy pomocy dla biedniejszych krajów członkowskich (ustanowiono Fundusz Spójności (ang.Komunizm chrześcijański jest formą ustroju i ideologią panującą w niektórych wspólnotach chrześcijańskich.. Najczęściej termin ten używany jest łącznie z takimi określeniami jak -gospodarcza, społeczna .Proces integracji krajów zachodnioeuropejskich po Il wojnie światowej W 1947 r. zostat ogłoszony plan Marshalla, który zakładał pomoc Stanów Zjednoczonych dla mieszkańców zniszczonej wojną Europy w postaci kredytów oraz żywności.Od początku lat 20..

1.Porównaj, w jaki spobób przebiegały procesy integracji krajów zachodnioeuropejskich i państw komunistycznych.

.Jednak dzięki współuczestniczeniu RFN w integracji gospodarczej Europy (Europejska Wspólnota Węgla i Stali) doszło do zbliżenia obydwu krajów.. Tragiczne wydarzenia II wojny światowej miały bezpośredni wpływ na stosunki miedzy państwami zachodnioeuropejskimi oraz na ideę integracji europejskiej, która weszła na zupełnie nowe tory.. W Europie termin „blok wschodni" obejmował ZSRR i jego państwa .Gospodarka krajów zachodnioeuropejskich: B - integracja gospodarcza z zachowaniem suwerenności państw.. Kiedy jednak sukcesem zakończyły się negocjacje z RFN i podpisano dwustronny układ, uznała, że dalsze integrowanie nie jest jej potrzebne.Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (ros.. Notatka: 1.. Jednymi z pierwszych państw, które do końca 1923 roku uznały istnienie ZSRR były: Finlandia, Łotwa, Niemcy, Polska, Turcja, Iran, Afganistan i Mongolia.5.. Po II wojnie światowej na kontynencie europejskim pojawiły się organizacje, które integrowały państwa pod względem politycznym, militarnym i gospodarczym.Przesłanki integracji europejskiej po II wojnie światowej.. Uważał on, że w wyniku II wojny światowej znaczenie poszczególnych państw znacznie się zmniejszyło, a podstawowe problemy krajów europejskich są wspólne.Proces integracji krajów zachodnioeuropejskich po II wojnie światowej- W 1947 r. został ogłoszony plan Marshalla, który zakładał pomoc Stanów Zjednoczonych dla mieszkańców zniszczonej wojną Europy w postaci kredytów oraz żywności.Łączna kwota oferowanej pomocy wynosiła 14 mld dolarów.Proces integracji europejskiej..

Proces integracji nie był pozbawiony problemów.

Przemiany w skali globalnej, które wystąpiły w latach 1850 - 1950 były niekorzystne dla krajów zachodnioeuropejskich i zepchnęły je w rezultacie na pozycje drugorzędne.Pierwszym procesem jest ewolucja strukturalna i zmiany instytucjonalne w kierunku utworzenia ściślejszego bloku z większą ilością kompetencji na poziomie ponadnarodowym, co można nazwać pogłębianiem Unii.. Termin integracja pochodzi od łacińskiego słowa integrare oznaczającego scalanie lub łączenie.Integracja może odbywać się między osobami, grupami społecznymi, mniejszościami narodowymi, państwami.. Do integracji państw Europy Zachodniej w niemałym stopniu przyczyniły się Stany Zjednoczone, które w okresie zimnej wojny dążyły do zjednoczenia tej części Europy i przeciwstawienia jej Europie Wschodniej.. Zapewnienie postępu gospodarczego i społecznego państw poprzez usunięcie barier dzielących Europę.. Gospodarka państw komunistycznych: A - realizacja gospodarki planowej.. Raport ten stał się .Procesy integracji politycznej i gospodarczej w Europie 3620-MGR1-PIP Omawiane są trzy aspekty historyczne integracji: integracja krajów Europy Zachodniej (EWG) po II wojny światowej, próby integracji krajów komunistycznych (RWPG), procesy integracji ogólnoeuropejskiej po 1990 roku (UE).A zachodnie partie komunistyczne nie ukrywały swoich sympatii i planów..

Mimo trudności i zagrożeń, proces integracji europejskiej stale się posuwa naprzód.

Taka sytuacja była niebezpieczna dla Amerykanów i dla ich bezpieczeństwa .. W 1957 roku Zagłębie Saary powróciło do Niemiec, a w 1963 roku udało się doprowadzić do podpisania tzw. traktatu elizejskiego, normującego wzajemne kontakty i zapowiadającego .Podczas szczytu Unii Europejskiej w Madrycie w połowie grudnia 1995 r. ustalono, że w 1999 r. wprowadzona zostanie jednolita waluta europejska o nazwie "euro".. Dynamika rozwoju gospodarczego głównych krajów Europy Zachodniej w drugiej połowie lat .1970 Trzy Wspólnoty: Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Euratom oraz Europejska Wspólnota Gospodarcza funkcjonują nadal równolegle z Unią Europejską na podstawie statutów, które zostały uzupełnione i zmodyfikowane przez Traktat z Maastricht.. Integracja obejmować może różnorodne sfery życia społecznego.. Tak też się stało.. w Europie jest najbardziej widoczna w sferze gospodarczej.. POJĘCIE ORAZ MODELE INTEGRACJI Termin „integracja" pochodzi od łać.. Drugim procesem jest rozszerzanie wspólnot (i potem Unii) z 6 do 28 państw członkowskich, co określamy mianem poszerzania Unii.Blok wschodni (blok komunistyczny, blok sowiecki, blok socjalistyczny, państwa socjalistyczne, kraje komunistyczne, Ostblok, demoludy) - potoczne określenie grupy komunistycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej, Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej pod dominacją ZSRR w okresie zimnej wojny (1947-1991)..

Francja obawiała się zrównania w prawach Niemiec z pozostałymi państwami.

Według członków tych wspólnot, Biblia i życie 12 apostołów nakazywały życie w powszechnej równości i zniesienie indywidualnej własności.. Sposób kształtowania się komunistycznego systemu władzy w krajach Europy Środkowej i Południowej po II wojnie światowej: inkorporacja (Litwa, Łotwa, Estonia) - ponowne wkroczenie Armii czerwonej na terytorium danego państwa umożliwiało przywrócenie komunizmu, który wprowadzony został po raz pierwszy w 1940 r.: kraje te zostają ponownie włączone do ZSRR jako socjalistyczne .Proces integracji krajów zachodnioeuropejskich po II wojnie światowej- W 1947 r. został ogłoszony plan Marshalla, który zakładał pomoc Stanów Zjednoczonych dla mieszkańców zniszczonej wojną Europy w postaci kredytów oraz żywności.Łączna kwota oferowanej pomocy wynosiła 14 mld dolarów.Integracja z problemami .. 2.Wymień i oceń znaczenie kolejnych etapów kształtowania się zjednoczonej EuropyKoncepcję wypracowaną przez Monneta przedstawił publicznie minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman (1886-1963).. Najczęściej dotyczy areny międzynarodowej i sprowadza się do scalania państw, gdzie elementem wspólnym jest interes ekonomiczny lub polityczny.Integracja gosp.. przesłanki społeczne i kulturowe 6.Proces integracji europejskiej a globalizacja.. Liderzy partii komunistycznych z Francji i Włoch w 1949 roku otwarcie przyznali, że powitaliby jako wyzwolicieli armię sowiecką w przypadku jej inwazji na kraje zachodnioeuropejskie.. СЭВ) - organizacja powołana w Moskwie w 1949 w celu koordynowania współpracy gospodarczej bloku państw podporządkowanych ZSRR.Załamanie systemu komunistycznego w europejskich krajach satelickich ZSRR po 1989 (zob.. Wspólnoty takie były zwykle niewielkie, traktowane jako radykalne i często zwalczane przez główny nurt chrześcijaństwa.HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 1. słowa integratio, -onis, które oznacza odnowienie, scalenie, uzupełnienie.. Po 1945 r. Europę podzielono na dwa wrogie politycznie obozy.Próbując charakteryzować proces integracji gospodarczej, można go podzielić zasadniczo na pięć kolejnych etapów: Tworzenie strefy wolnego handlu, w obrębie której znosi się cła i umożliwia w przyszłości pełniejszą współpracę gospodarczą krajów - swobodny przepływ towarów i usług.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Integracja polega więc na budowaniu w miarę jednolitej nowej całości z istniejących już elementów..Komentarze

Brak komentarzy.