Karty charakterystyki merida
I.Karty Charakterystyki (SDS) zawierają informacje o substancji lub mieszaninie do zastosowania w zarządzaniu chemicznym w miejscu pracy.. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, zdalaKarty charakterystyki produktu; .. z o.o. ul. Jordana 90 41-813 Zabrze - Slaskie - Polska Tel.. w sprawie realizacji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.Po otwarciu karty charakterystyki przechodzimy do SEKCJI 8 karty, gdzie w pkt.. 8.2 Kontrola narażenia znajdziemy odpowiednie informacje .. Adres: ul. Opolska 114, 31-323 Kraków Telefon/fax: +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01 Informacje w sprawach dotyczących jakości: +48 13 43 84 415 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: [email protected] W niektórych przypadkach potrzebne będą1.3.. z o.o .Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy „SEPTOMA" 05-091 Ząbki ul. Reymonta 28 Tel.. Otherwise you will be prompted again when opening a new browser window or new a tab.KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu ROKO CLASIK WC TRIO PŁYN DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Numer WE : 1.4 Numer telefonu alarmowego PCC Consumer Products Kosmet Sp..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dr.

H336 - może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31 Nazwa produktu : SOLVENT 50 Data sporządzenia: 20.12.11 Version : 1.0 nr.ref.. Wpisany na listę VAH Wpisany na listę RKI (A/B) Dezynfekcja powierzchni wyrobów medycznych 0297.. Oferujemy szeroki asortyment profesjonalnych urządzeń do wyposażenia toalet ogólnodostępnych w obiektach użyteczności publicznej.. z o.o. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel.. Numer telefonu alarmowego 81 535 22 22 w godz. 8.00 - 16.00Karta charakterystyki sporządzono zgodnie z następującymi danymi źródłowymi: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006r.. Informujemy o zmianie numerów alarmowych w Europie, ważnych od 1 lipca 2017.Karty Charakterystyki dostępne są na 4/12.. Suszarki do rąk i włosów, dozowniki do mydła, podajniki na ręczniki papierowe i papier toaletowy, sprzęt do sprzątania, środki czystości oraz wiele innych produktów znajdą Państwo na .KARTA CHARAKTERYSTYKI (wg Rozporządzenia WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r REACH z późniejszymi zmianami) Data wydania karty: 25.07.2012 r Aktualizacja: 27.05.2017r (III) strona 1/13 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: ORLEN OIL Sp..

Dodatkowe informacje podano na etykiecie oraz w karcie charakterystyki produktu.

Np. Merida Balnexin Plus wymaga stosowania rękawic ochronnych Kat.. Przed użyciem należy zapoznać się z .Wykaz zwrotów R oraz H występujących w sekcji 2 karty charakterystyki: R11 produkt wysoce łatwopalny R36 działa drażniąco na oczyszczając R67 pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy H225 - wysoce łatwopalna ciecz i pary H319 - działa drażniąco na oczy.. Telefony alarmowe: 032/ 43 30 456 w godzinach 8:00 - 16:00, 998 lub 112 w całej PolsceHygio - rozwiązania higieniczne dla przestrzeni publicznych.. (+81) 503 23 77 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: [email protected] 1.4.. +48(0) 501 097 905 ;Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA +48 600 031 204; +48 32 272 25 73 (poniedzałek - piątek 7:30 - 15:30) 1.4 Numer telefonu alarmowego: PPUH VOIGT Sp.. Formaldehyd 36-38% CZDA /Formalina/, stab.metanolem Należy przechowywać w następującym zakresie temperatur: 15 do 25°C (59 do 77°F).. Pąs ksylidynowy BM Kontrola narażenia środowiska:Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska..

Nie wszystkie karty charakterystyki Ecolab, Nalco Champion i Nalco Water są dostępne w Internecie.

BDS001046_18_20111220 (PL) Zastępuje: AB28100 CRC Industries Europe bvba Touwslagerstraat 1, 9240 Zele - BelgiumStany magazynowe są aktualizowane na bieżąco.. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO1.3.. : +48 322722573 / +48 .Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Józef Kruszyński, e-mail: [email protected] 1.4.. Zasada przeszukiwania zbioru jest bardzo prosta: w poniższych polach należy wpisać kryteria wyszukiwania, nacisnąć "Szukaj" i z otrzymanej listy wybrać dla żądanej pozycji odpowiednią wersję karty poprzez "kliknięcie" na link z dostępną wersją .. : (22) 781 62 85, (22) 781 51 47 Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: [email protected] CHARAKTERYSTYKI Preparat usuwający etykiety Label Remover ActiveJet Wersja 3.00 Data sporządzenia karty: 26.04.2005 Data aktualizacji: 05.07.2012 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Preparat usuwający etykiety Label Remover ActiveJetDANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Polin" Spółka z o.o. ul. Nowomiejska 2; 63-130 Książ Wlkp., e-mail: [email protected] tel/fax: (061) 28 22 011, -526, -938 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: [email protected] 1.4..

Produkujemy akcesoria łazienkowe, mydła w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy.Karty charakterystyki zgodne z REACH.

Produkty z opcją 'Dodaj do koszyka' są dostępne.. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 .Karty Charakterystyki dostępne są na 4/9.. Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami.. Merida - wyposażenie łazienek, środki czystości, sprzęt do sprzątania.. +48 (0)77 487 38 10 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7°°-15°°) fax: +48 (0) 77 487 38 11 ; tel.. Od prawie 30 lat jesteśmy liderem rynku wyposażenia toalet publicznych oraz produkcji i dystrybucji środków czystości i sprzętu do sprzątania.. Schumacher GmbH Postfach 11 62 D-34201 Melsungen Telefon: +49 (0) 5664/9496- Telefaks: +49 (0) 5664/8444 Międzynarodowy telefon alarmowy: +49 (0) 6132 / 84463 GBK Gefahrgut Büro GmbH, Ingelheim Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: [email protected] SEKCJA 2: Identyfikacja .główna / karty charakterystyki: Prezentujemy nowy zbiór Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych zgodnych z aktualnymi Ustawami..Komentarze

Brak komentarzy.