Charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych załącznik 7
aktualizacja 22.10.2018 Poradnie specjalistyczne .. skierowanie na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń w poradni specjalistycznej.. Na podstawie art. 102 ust.. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany rozliczenia świadczeń specjalistycznych w przypadku zmian w rozliczeniach z NFZ oraz w przypadku innych .Świadczenie specjalistyczne z grupy o kodzie „W" rozliczone będą według załącznika do wzoru umowy.. Dotyczy to również lekarza specjalisty, do którego pacjent ma prawo zgłosić się bez skierowania.. * * * * Wśród świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej ustawodawca wyodrębnia świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanychRozliczeniu tych świadczeń służy Załącznik Nr 5a „Katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych - grupy zabiegowe" do Zarządzenia Nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju .Świadczenia specjalistyczne z grupy z kodem „Z" (zabiegowe) rozliczane będą według wartości punktowej z katalogu ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych..

2 pkt 1-3 i 5, stosuje się do świadczeń określonych w ust.

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych, o których mowa w ust.

2) charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych — zbiór parametrów służących do wyznaczenia ambulatoryjnej grupy świadczeń specjalistycznych, określonych w załączniku nr 7 do zarządzenia;Charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych załącznik nr 7 ICD-9 Ranga* ICD-9 20.391 Posturografia 2 21.293 Rinoskopia tylna 2 31.42 Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy 2 87.123 Rtg kanału korzenia zęba 2 87.164 Rtg zatok nosa 2 87.165 Rtg nosa 2 87.433 Rtg obojczyków 2 88.25 Pelwimetria 2 88.331 Rtg łopatek 2Charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych załącznik nr 7 do zarządzenia nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. ICD-9 Ranga* ICD-9 18.111 Otoskopia 2 18.112 Videootoskopia 2 20.391 Posturografia 2 21.291 Rinoskopia przednia 2 21.292 Rinoskopia środkowa 2 21.293 Rinoskopia tylna 2Charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych załącznik nr 7 do zarządzenia nr 71/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 listopada 2012 r. ICD-9 Ranga* ICD-9 20.391 Posturografia 2 21.293 Rinoskopia tylna 2 31.42 Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy 2 87.123 Rtg kanału korzenia zęba 2 87.164 Rtg .3) charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych - zbiór parametrów służących do wyznaczenia ambulatoryjnej grupy świadczeń specjalistycznych, określonych w załączniku nr 7 do zarządzenia; 4) decyzja diagnostyczna - ustalenie rozpoznania na podstawieKatalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych Zakresy świadczeń w poradniach specjalistycznych uwagi Kod grupy Kod produktu Nazwa ambulatoryjnej grupy świadczeń specjalistycznych / pakietu świadczeń / dedykowanego pakietu świadczeń W24 5.30.00.0000024 W24 Świadczenie kompleksowe 4-go typu X X Dla każdej zrealizowanej .7. zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tj. Dz.U..

Do świadczeń AOS można zaliczyć wszelkie porady lekarzy specjalistów np. alergologa, kardiologa, pulmonologa.

1 pkt 6.. W20 5.30.00.0000020 W20 Świadczenie specjalistyczne 10-go typu 47,0 X Dla każdej zrealizowanej procedury konieczne spełnienie warunków realizacji świadczenia określonych w Rozporządzeniu AOS 25.. W zarządzeniu dodano zapisy przede wszystkim dotyczące świadczenia kontrolnego pohospitalizacyjnego.- Katalog specjalistycznych świadczeń odrębnych; 6 - Schemat zaświadczenia lekarskiego „Informacja dla lekarza kierującego/POZ"; 7 - Charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych..

7. dodaniu, w załączniku nr 7 stanowiącym charakterystykę grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, grupy W03 Świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne Zmiana przedstawiona na Rys. 8.

4.Ambulatoryjna opieka specjalistyczna.. Świadczeniodawca obowiązany jest do wskazania w raporcie statystycznym zakresu świadczeń, świadczeń z Katalogu ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych, stanowiącego załącznik nr 5a do zarządzenia, lub świadczeń z Katalogu specjalistycznych świadczeń odrębnych, stanowiącego załącznik nr 5b część 1 do .2 2) charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych - zbiór parametrów służących do wyznaczenia ambulatoryjnej grupy świadczeń specjalistycznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia; 3) decyzja diagnostyczna - ustalenie rozpoznania na podstawie przeprowadzonego postępowania diagnostycznego;Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U.. z 2016 r. poz. 1146 z późn..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt