Czynniki rozwoju psychicznego człowieka
SESJA 1: Badania nad rozwojem funkcji wykonawczych u dzieci.. Wymagania są kolejnym potwierdzeniem miłości i troski .. na zachowanie dziecka jest zaspokajanie jego potrzeb - psychicznych i biologicznych.Czwartym czynnikiem jest niewątpliwie wychowanie, które ma na celu planowe i zamierzone przekształcenie osobowości człowieka w kierunku przystosowanych społecznie kanonów.. Przedmiotem jej zainteresowania jest rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia określany najczęściej jako zespół ukierunkowanych zmian w strukturach i procesach psychicznych oraz w ichRozwój psychiczny człowieka: dynamika, czynniki kształtujące.. Kolejnym podziałem czynniki warunkujące rozwój człowieka: modyfikatory, determinatory i .I KLASYFIKACJA CZYNNIKÓW ROZWOJU ONTOGENETYCZNEGO 1.. W skład zagrożeń psychofizycznych zalicza się: Obciążenie fizyczne - statyczne: wykonywanie czynności, związanej z długotrwałym napięciem mięśni, spowodowanej utrzymywaniem ciała lub przedmiotów w tej .Pojęcie i przedmiot zainteresowania psychologii rozwoju człowieka dr Aleksandra Hulewska Psychologia rozwoju stanowi jedną z głównych dyscyplin psychologii.. 2.Rozwój oznacza zmiany w danym obszarze zjawisk.. Cechy te podzielić można na dwie zasadnicze grupy.. Czynniki biologiczne (organiczne) obejmują: - wrodzone odruchy dziecka umożliwiające mu przetrwanie, zdobywanie pożywienia, obronę przed szkodliwymi czynnikami, oraz nawiązywanie kontaktów z innymi osobami, np. odruch ssania, uśmiechanie się.Temat: Czynniki rozwoju psychiki i ich charakterystyka Psychika jest to funkcja wysoko zorganizowanej materii..

Po okresowym niewielkim zwolnieniu rozwoju [7-11 r.ż.]

dochodzi do niewielkiego przyspieszenia w ok. dojrzewania, po czym ma miejsce W 5 tygodniu rozwoju zarodek ma wielkość pestki jabłka, a po 9 miesiącach waży już ok. 3 kg.. Poziom rozwoju psychicznego w każdej chwili życia dziecka warunkuje poziom rozwoju jego procesów i właściwości psychicznych w tym właśnie momencie.Uwarunkowania rozwoju człowieka Rozwój człowieka wyznaczają cztery podstawowe czynniki: 1. ,,zadatki biologiczne - predyspozycje jednostki, genotyp, wyposażenie genetyczne, cechy wrodzone; 2. środowisko - środowisko fizyczne (materialne), środowisko społeczne, stymulacja (podnieta) zewnętrzna, zewnętrzne wpływy niezamierzone; 3 .Rozwój psychiczny, fizyczny, emocjonalny w ciągu całego życia człowieka począwszy od narodzin, a skończywszy na dojrzałym życiu jest bardzo skomplikowany.. Specyfika badań psychologii rozwojowej polega na tym, iż zajmuje się ona badaniem zmian rozwojowych.. Dawniejsze i współczesne badania w dziedzinie genetyki doprowadziły do wykrycia podstawowych praw dziedziczności w świecie roślin i zwierząt, a także u człowieka.Najważniejsze, priorytetowe czynniki wpływające na zdrowie duchowe i zdrowie psychiczne oraz emocjonalne człowieka to: Wiara w Boga - rozumiana jako zaufanie i prawdziwa bliska, intymna, osobista relacja, autentyczna więź i przyjaźń z Bogiem, obecność Boża w sercu, duszy i umyśle, objawiająca się brakiem uczucia samotności, pustki wewnętrznej, zagubienia, niepokoju, lęku .W badaniach nad rozwojem człowieka równie dobrze muszą być rozpoznane czynniki rozwoju wpływające na organizm (szczególnie możliwe do zmierzenia czynniki środowiskowe), jak i cechy organizmu , na które czynniki te działają..

... , które jest potrzebne do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania człowieka.

B. szybkie tempo rozwoju dotyczy ok. niemowlęctwa, zaś dużo wolniejsze, choć też wysokie ma miejsce w ok. wczesnego dzieciństwa [2-5 r.ż.].. ROZWÓJ - jest to długotrwały proces, w skutek którego jednostka ulega ukierunkowanym, prawidłowo następującym po sobie zmianom, przechodząc od form niższych do wyższych, bardziej złożonych.Czynniki wpływające na kształtowanie się osobowości człowieka Osobowość rozwija się w trakcie życia jednostki.. Osobowość.. Od starości do końca życia (zmiany regresywne).. Zajmuje się badaniem wzrostu, rozwoju i zmian w zachowaniach ludzi od poczęcia do śmierci.Na określenie tej nauki używa się także innych nazw: psychologia rozwoju w ciągu życia, psychologia rozwoju człowieka, psychologia rozwojowa biegu życia.2) AKTYWNOŚĆ- jako główny czynnik rozwoju człowieka (wewnętrzne i zewnętrzne wyznaczniki aktywności).. Zmienna rozwojowa jest zmianą mającą decydujące znaczenie dla psychicznego rozwoju człowieka.Psychologia rozwoju człowieka jako jedna z subdyscyplin psychologii zajmuje się badaniem wzrostu, rozwoju i zmian w zachowaniach ludzi od poczęcia do śmierci Na określenie tej nauki używa się także innych nazw: psychologia rozwoju w ciągu życia, psychologia rozwoju człowieka, psychologia rozwojowa biegu życiaPsychologia rozwoju - jedna z subdyscyplin psychologii..

Jej rozwój jest czymś wtórnym w stosunku do rozwoju i funkcji układu nerwowego.

Wieloczynnikowy, interakcyjny model powstawania zaburzeń rozwoju psychicznegoRozwój człowieka, przedmiot psychologii rozwojowej, polega na ontogenetycznych zmianach o charakterze progresywnym i regresywnym.. RGK6jwSx3tyaG 1Osobowość kształtuje się w procesie rozwoju psychicznego, który odbywa się w kilku fazach: Od narodzin do dorosłości (zmiany intensywne).. Ludzkie działania mogą być konsekwencją poniższych uwarunkowań.. Wyróżniamy kilka rodzajów zmian rozwojowych: - ilościowe (zmiany wielkości), gdy cecha (najczęściej fizyczna) przyrasta albo się różnicuje, na przykład liczba neuronów w mózgu;choseksualnego, jakie akcentował Z. Freud i poszerzyła rozwój człowieka o aspekty : psychospołeczny, biologiczny i kulturowy, jako czynniki warunkujące ogólny bieg życia człowieka.. Najlepsze warunki dla prawidłowego, a co za tym idzie, harmonijnego rozwoju człowieka to prawidłowa higiena, ciepły klimat rodzinny oraz serdeczna opieka.9.00 - Rozpoczęcie seminarium - dr Konrad Piotrowski, Uniwersytet SWPS, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka..

Najczęściej czynniki warunkujące rozwój fizyczny i psychiczny ujmowane są w cztery grupy: 1.

Przywiązanie a kontrola hamowania w późnym dzieciństwie: Pośrednicząca rola zdolności werbalnych dziecka - dr Anna Kamza, Uniwersytet SWPS w Poznaniu, prof. UAM, dr hab. Adam Putko, Uniwersytet im.Życie człowieka zaczyna się od jaja zapłodnionego przez plemnik - zwycięzcę wyścigu, w którym uczestniczyło nawet 200 milionów jego konkurentów.. Zmiany te mają charakter postępowej w sferach fizycznych i psychicznych, jednakże nie są jednakowo szybkie.. 1.Zagrożenia psychofizyczne powodują obciążenia sfery psychofizycznej człowieka, w wyniku niesprzyjających warunków pracy, zarówno w obszarze fizycznym jak i psychicznym.. Freud wyróżniał trzy poziomy zjawisk psychicznych, w zależności od stopnia, w jakim mogą się one znaleźć się w polu ludzkiej uwagi, tj.: świadomość (odnosząca się doRozwój psychiczny człowieka c.d.. Te ostatnie obejmują czynniki geograficzne (klimat), społeczno‑ekonomiczne (sytuacja rodzinna, warunki mieszkaniowe, materialne), psychiczne (wpływ rodziny i grup .Czynniki wpływające na rozwój dziecka.. Człowiek przychodzi na świat z pewnym zestawem genów odziedziczonych po .Procesy poznawcze - procesy tworzące i modyfikujące struktury poznawcze (reprezentacje umysłowe) w systemie poznawczym (w umyśle), będące przedmiotem badań kognitywistyki i psychologii poznawczej.Można stwierdzić, że procesy poznawcze służą do tworzenia i modyfikowania wiedzy o otoczeniu, kształtującej zachowanie (służą poznawaniu otoczenia).CZYNNIKI POWODUJĄCE POWSTAWANIE ZABURZEŃ ROZWOJU PSYCHICZNEGO: Czynniki, które powodują zaburzenia w rozwoju psychicznym człowieka można podzielić na trzy główne grupy: Czynniki biologiczne - organiczne, Czynniki psychiczne - psychologiczne, Czynniki środowiskowe, Ad.. GENETYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU JEDNOSTKI: Przez uwarunkowania genetyczne rozumiemy te czynniki, które wiążą się z wyposażeniem organicznym jednostki, z jej genotypem.. Wszechstronny rozwój człowieka, jego pełna ontogeneza zawiera ponadto rozwój kulturalny i duchowy, którym częś-procesy psychiczne, to jednak jako pierwszy poddał je szczegółowemu badaniu, a także opisał ich rolę w ludzkim rozwoju i życiu.. Wymaga od naszego organizmu bardzo wielu zmian, które następują bez przerwy.. • Rozwój dziecka, jego tempo i rytm zależą od wielu czynników.. Wieloczynnikowy, interakcyjny model powstawania zaburzeń rozwoju psychicznego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rozwój psychiczny człowieka: dynamika, czynniki kształtujące.. Rozwój psychiczny polega na zmianach w systemie zachowania się i psychiki.. Teoria rozwoju osobowości R. Pecka akcentuje rolę i znaczenie se­ rii kryzysów, jakie pojawiają się w rozwoju jednostki, a szczególnie w okresach śred­Zachowanie człowieka to wieloaspektowe zjawisko.. Są to cechy jakościowe i ilościowe.ROZWÓJ CZŁOWIEKA 1.. Od dorosłości do regresji, czyli starzenia się (zmiany ekstensywne)..Komentarze

Brak komentarzy.