Specyfikacja techniczna konstrukcje drewniane
Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i montaŝem drewnianych konstrukcji będących częścią inwestycji wymienionej w OST Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument .SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRAC.. Zakres robót wymienionych w ST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.Pręty zbudowane są z desek lub bali drewnianych, połączonych głównie za pomocą gwoździ, śrub, kołków, wkrętów lub kleju.. Przedmiot SST.. Określenia podstawowe.. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowyWięźba dachowa jako drewniane prefabrykowane wiązary dachowe.. Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.. Przedmiot SST.. Przedmiot SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WZNOSZENIE KONSTRUKCJI OBIEKTÓW (KONSTRUKCJE DREWNIANE) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i .ST - 01.04..

Roboty ciesielskie - konstrukcje drewnia ne 1.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-04 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa zamówienia Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych .. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji.. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s ą wymagania dotycz ąceWARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - seria wydawnicza Instytutu Techniki Budowlanej.. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sąwymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych, realizowanych w ramach projektu „Budowa BudynkuSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Strona | 7 Konstrukcje dachowe drewniane - ST 01.12 1.. 1.4.Specyfikacja techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.. Przedmiot ST Elementy małej architektury - Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczej na obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie 1.2.1 SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA..

Konstrukcje drewniane.

WSTĘP 1.1.. Specyfikacja Techniczna- betony konstrukcyjne.. Część ogólna 1.1.. 1.1.Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji .1 1.. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.. Zakres stosowania Specyfikacji.szczegÓŁowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt budowlanych sst- b - 5 - konstrukcje drewniane nazwa zamówienia: „wykonanie robÓt remontowych w budynku administracyjnym na terenie obiektu centrum sportu w opolu przy ul. wandy rutkiewicz"Specyfikacja została sporz ądzona w systemie na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp..

Konstrukcje drewniane kod CPV WSTĘP 1.1.

Parametry dachu: powierzchnia 3035 m2, kąt 20°, 35°, 40°, 55°, poddasze nieużytkowe - pomost techniczny = 135 mb, max.. Każdy projekt jest indywidualnie rozpatrywany oraz wymaga dobrania właściwych rozwiązań oraz materiałów dla danej inwestycji.Drewniana konstrukcja nośna - elementy drewniane przenoszące obciąŜenia pionowe i poziome od obiektu na fundament.. Wstęp 1.1.. Bardziej szczegółowo1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSTRUKCJE DREWNIANE (Kod CPV ; ) 1.. Zajmujemy się renowacją i odbudową konstrukcji drewnianych.SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR 5 - KONSTRUKCJE DREWNIANE 1.. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) cieszą się niezmiennie od wielu już lat dużym zainteresowaniem środowiska budowlanego i dlatego Instytut Techniki Budowlanej (ITB) podjął w 2003 r. inicjatywę ich publikacji, początkowo w ramach serii .Specyfikacja techniczna stanowi wyłącznie przykład możliwości wykończenia poszczególnych elementów domu drewnianego i nie jest obowiązkowym wykazem materiałów obejmującym każdą inwestycję.. Najczęściej mają kształt trójkątny lub dwutrapezowy.. OBIEKT / TEMAT: Rozbudowa, przebudowa i rozbiórka stanowiąca ETAP I inwestycji pn.: "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Biblioteki Głównej przy ul. Takie konstrukcje zalecane są w przypadku domów z poddaszem nieużytkowym, z dachami dwuspadowymi o stosunkowo małym kącie nachylenia (15 - 20 stopni).SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KONSTRUKCJE STALOWE WARSZAWA 06.09.2011 RYSY Architekci ul. Modrzewiowa 12 05-500 Nowa Iwiczna Pracownia: ul. Krasickiego 44b, 05-500 Nowa Iwiczna [email protected] t. +48 (22)4908505 1 ST 02.06.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI: 1 WstępSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcje drewniane CPV ST WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonaniaProjektujemy i realizujemy domy drewniane, letniskowe, całoroczne, na zgłoszenie do 35m2, garaże, altany, wiaty, werandy oraz tarasy..

Modułowe drewniane obiekty, kontenery usługowe.

Specyfikacja Techniczna - roboty murowe - ściany konstrukcyjne, ścianki działowe z cegły pełnej, dziurawki, cegły wapienno- piaskowej .SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01.06 Konstrukcje drewniane dachowe KOD CPV 45261100-5 - Wykonywanie drewniane konstrukcji Obiekt: Rozbudowa budynku leśniczówki l-ctwa Cheł-stów o wiatrołap wraz z remontem elewacji robotami adaptacyjnymi i wykończeniowymi Adres: Chełstów 51, gmina Twardogóra obręb Chełstówek, dz. nr 171KONSTRUKCJE DREWNIANE 1.. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych wi ęŜby dachowej w budynku sali gimnastycznej wraz z dwoma przewiazkami przy szkole podstawowej w .Specyfikacja Techniczna- zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych.. (deski z kapinosami, podkładki .KONSTRUKCJE DREWNIANE (CPV 45261100-5) 1 Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót: 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.. WYKONAWCZYCH REMONTU I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU BUDYNKU TECHNIKUM LEŚNEGO w TUŁOWICACH I. B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE.. Ogólne wymagania dotyczące robót.. Wstęp.. zadania 4. normy 5.Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie tarasów drewnianych klasy A.1.. Przedmiot specyfikacji technicznych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania konstrukcji dach i pokrycia dachu na budynku centrum społeczno-kulturalnym w Roźwienicy.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dla zadnia pn.: „REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W KOMPLEKSIE ZABYTKOWEJ HUTY ŻELAZA W ZAGWIŹDZIU".. obciążenie pomostu = 150SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcje drewniane i roboty dekarskie CPV - 45261 1.. Wstęp 1.1.. Konstrukcja drewniana - nie zaleca się wykonywania konstrukcji z drewna pod taras drewniany nie gnijący klasy A.1.. z o.o. SEKO spec 2 B.07.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1..Komentarze

Brak komentarzy.