Porównaj główne założenia pokoju augsburskiego i edyktu nantejskiego
Wystąpienie Marcina Lutra.. - przedstawia główne założenia i metody kontrreformacji .. pokój augsburski, Unia Protestancka, Liga Katolicka, defenestracja praska, wojna trzydziestoletnia, lisowczycy, pokój westfalski, wojna o .Nie narzucano poddanym religii panującego („cuius regio, uius religio"), w przeciwieństwie do postanowień pokoju religijnego w Niemczech z 1555 roku.. 3 1517- wystąpienie Marcina Lutra 1521-edykt wormacki 1530-opracowanie augsburskiego wyznania wiary 1534- akt supremacyjny 1541- kalwińska gmina wyznaniowa 1555- pokój augsburski 1534- zakon jezuitów 1542- inkwizycjainstytucja kościelna 1545-1563- sobór trydencki 1559- indeks .Warto pamiętać.. Samodzielnie charakteryzuje problemy religijne epoki nowożytności i sposoby ich rozwiązywania.. Wprowadzał zasadę "cuius regio, eius religio" (czyja władza, tego religia).. Dyskryminacja hugenotów (innowierców francuskich), zakończona odwołaniem edyktu nantejskiego przez Ludwika XIV w 1685 r., który wygnał nie-katolików (głównie rzemieślnicy, wojskowi, artyści itd.). - wojna trzydziestoletnia.. a. ogłoszenie w kościele w Wittenberdze 95 tez przeciwko odpustom - 31 X 1517 r. b. uzyskał poparcie elektora saskiego Fryderyka III MądryPokój Augsburski Data Miejsce/a Strony Postanowienia Skutki 25 września 1555 r. Augsburg Cesarz Karol V : protestanccy książęta Rzeszy Potwierdzał polityczny i religijny podział Rzeszy Niemieckiej..

Oprócz pokoju augsburskiego i edyktu nantejskiego.

Ludwik XIV samodzielne rządy objął dopiero w 1661 r., po śmierci kardynała Mazarina.. Augsburski pokój religijny, pokój kończący pierwszy okres wojen religijnych w Niemczech, uchwalony 1555 na sejmie Rzeszy w Augsburgu, podpisany przez cesarza Karola V.. Ze względu na powyższą informację i weryfikację punktową wyniki II etapu XV Wojewódzkiego Konkursu z Historii, mogą zostać opublikowane z opóźnieniem.Start studying historia daty 2.. Reformacja w Niderlandach; wojna o niepodległość Niderlandów (1568‑1648) i jej wynik.. We Francji mordowano protestanckich hugenotów, Niemcy zajęte były wojnami religijnymi, Anglia .Reformacja - ruch religijno-polityczno-społeczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa.Był reakcją na negatywne zjawiska, które miały miejsce w katolickiej hierarchii kościelnej, a także stanowił opozycję do katolickiej doktryny dogmatycznej.Podwaliny pod wystąpienie Marcina Lutra położyła działalność Jana Husa na początku .Chęć złamania potęgi twierdz protestanckich (np. La Rochelle) przez Richelieu, uwieńczona powodzeniem.. - ideologia mieszczaństwa (burżuazji) - wolność w sferze politycznej i prywatnej .- zna datę wystąpienia M. Lutra z programem reform Kościoła 1517 r., datę zawarcia pokoju w Augsburgu 1555 r., wydania edyktu nantejskiego 1598 r., ogłoszenia aktu supremacji 1534 r.; datę nocy św. Bartłomieja 1572 r.;Start studying Daty str 2..

Stała się nią po pokoju westfalskim podpisanym w 1648 roku.

1522 - ogłoszenie przez Zwinglego 67 tez nowego wyznania: * Pismo Święte jedynym źródłem wiaryWojny religijne we Francji z uwzglądnieniem m.in. hugenotów, Nocy św. Bartłomieja, edyktu nantejskiego.. - rokosz zebrzydowskiego 1620r.. Szwajcaria - podział kraju na kantony leśne i górskie oraz kantony miejskie.. Zaczęli słać do Poniatowskiego propozycje dotyczące przejścia na stronę Rosji, książę natomiast lojalnie powiadomił o tym cesarza, wg którego nie pozostało nic innego jak "rozwiązanie sprawy za pomocą wystrzałów armatnich".Ogłoszenie przez króla Francji Henryka IV edyktu nantejskiego w 1598 roku,obiecującego tolerancję dla protestantów, nie dotyczyło Alzacji, ponieważ ta nie była jeszcze częścią królestwa.. - Jan Karol Chodkiewicz odniósł zwycięstwo nad Szwedami pod Kircholmem 1606-07r.. Wprowadzał podział religijny Niemiec, którego jedynym kryterium była decyzja władzy państwowej, ujęta w zasadę Cuius regio, eius religio ("czyj kraj, tego wyznanie")..

- ogłoszenie edyktu nantejskiego przez Henryka IV we Francji.

Reformacja i kontrreformacja w Rzeczypospolitej 1520r.- zakaz rozpowszechniania pism protestanckich 1544r.- założenie uniwersytetu w Królewcu 1552r.- uchylenie przez Zygmunta II Augusta antyprotestanckich dekretów swego ojca 1562r.- bracia polscy odłączają się od kalwinów 1564r.- 1.. Uważane czasem za końcową fazę baroku, w rzeczywistości zajęło wobec niego pozycję przeciwstawną.. Sprzeciwiło się pompatycznemu .. W odróżnieniu od edyktu nantejskiego króla Francji Henryka IV, nikomu w państwie w żadnym miejscu nie zabroniona też wyznawania jego religii.Od lipca 2011 r. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie jest członkiem międzynarodowej Wspólnoty Krzyża z Gwoździ z główną siedzibą w Coventry.. Epoka wielkich hetmanów Zna najważniejsze cechy polskiej sztuki wojennej od XVI do początku XVIII wieku.. .porównuje główne założenia pokoju augsburskiego i edyktu nantejskiego nantejskiego oraz ocenia, które z nich były korzystniejsze doraz ocenia, protestantówktóre z nich były korzystniejsze dla protestantów Medycejskiej, rzezi protestantów w Vassy, wygaśnięcia dynastii Walezjuszów, koronacji Henryka IVBurbona, unii w Utrechcie,opisuje główne cechy armii macedońskiej i rzymskiej, opisuje organizację rzymskiej armii przed 107 r. p.n.e. oraz reformę wojskową Mariusza, DOPUSZCZAJĄCA wyjaśnia i stosuje pojęcia:hoplita, falanga, legion, Pax Romana, identyfikuje postacie: Filipa II, Aleksandra Wielkiego,ogłoszenia interim augsburskiego, II wojny religijnej w Niemczech, pokoju w Augsburgu, edyktu tolerancyjnego Katarzyny Medycejskiej, rzezi protestantów w Vassy, wojen religijnych we Francji, nocy św. Bartłomieja, wygaśnięcia dynastii Walezjuszów, koronacji Henryka IV Burbona, edyktu nantejskiego, unii w Utrechcie, powstania Republikiznaczenie pokoju augsburskiego oraz edyktu nantejskiego..

Jest to organizacja działająca na rzecz gojenia ran historii, wzajemnego pojednania oraz budowania kultury pokoju.

Postanowienia pokoju religijnego w Augsburgu (1555): - po raz pierwszy uznano prawnie istnienie wyznania protestanckiego, - wolny wybór religii przyznano jedynie książętom i wolnym miastom, - dobra kościelne, które zostały przejęte przez protestantów do 1552 roku, zostały w posiadaniu protestantów, - w przyszłości w wypadku przejścia biskupa lub opata na .- przedstawia postanowienia edyktu nantejskiego i wyjaśnia jego znacznie .. - wskazuje na mapie podziały religijne Europy w XVI w.. - bitwa pod Kłuszynem.. I. Reformacja i wojny religijne w chrześcijańskiej Europie.. Wojny religijne w XVII w.. WIEK XVII.. W czasie swego 54-letniego panowania król uczynił z Francji najsilniejsze państwo na kontynencie europejskim.rządzi król w oparciu o podległą mu administrację; brak reprezentacji stanowych (ostatnie Stany Generalne - 1614); jednowyznaniowość (odwołanie edyktu nantejskiego - 1685); merkantylizm (gospodarka); Wersal i nowa rola arystokracji rodowej.. Wymienia zmiany w sztuce wojennej epoki nowożytnej.. Podaje daty roczne .3.. Wojna trzydziestoletnia (1618‑1648) i pokój westfalski (1648) z uwzględnieniem zniszczeń i strat ludnościowych na terenie Niemiec.1598r.. Należy także wspomnieć o ugodzie sandomierskiej.. Lubelski zbór posiada swoją filię w Kuzawce nad Bugiem.Rokoko - nurt stylistyczny, obecny zwłaszcza w architekturze wnętrz, ornamentyce, rzemiośle artystycznym i malarstwie, występujący w sztuce europejskiej w latach ok. 1720-1790.Nurt rokokowy wyróżnia się także w dziejach literatury.. Główne kierunki reformacji w Polsce.Ile żył Jan iii Sobieski 2020-07-07 09:56:43; napisz, kiedy miało miejsce zjednoczenie Włoch i jakie były przyczyny i skutki tego procesu 14) - napisz, kiedy miało miejsce zjednoczenie Niemiec i jakie były przyczyny i skutki tego procesu 2020-06-22 16:52:32; Następcą Mahometa, którzy nosili to śmierci Mahometa zostala spisana swieta ksiega islamu, czyli.Zawiera ona nauki .Bartłomieja, wydanie edyktu nantejskiego, Pokój augsburski, Sobór trydencki" Wojewódzka Komisja Konkursowa uznaje każdą udzieloną odpowiedź, za Prawidłową ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt