Komunikacja interpersonalna ppt
IK/IT Słuchanie i odbiór komunikatów 1.. Mowa jest procesem, w trakcie którego mówiący .Komunikacja interpersonalna - wymiana komunikatów językowych i niejęzykowych (czyli komunikacja werbalna i niewerbalna) między dwiema osobami.. Jest to proces, który zachodzi nieustannie, bowiem przez cały czas swoją postawą ciała, mimiką, gestykulacją, no i wreszcie słowami przekazujemy określone informacje.Komunikacja interpersonalna - wymiana komunikatów (językowych i niejęzykowych) między co najmniej dwiema osobami w celu wzajemnego przekazania myśli, uczuć, postaw itp. - inaczej rozmowa lub komunikowanie się.. Kształtuje relacje mi ędzy lud źmi.. SelekcjaKomunikacja interpersonalna - dwa wymiary 8 Autodiagnoza umiejętności komunikacyjnych - stan początkowy 9 Słuchanie i pseudosłuchanie 10 Bariery komunikacyjne 12 Aktywne słuchanie 13 Aktywne słuchanie - parafraza 14 Aktywne słuchanie - precyzowanie, klaryfikacja, podsumowanie 15 .Plik KOMUNIKACJA.ppt na koncie użytkownika Toresik123 • folder Komunikacja Interpersonalna • Data dodania: 4 sty 2012Komunikacja interpersonalna jest to wymiana informacji pomiędzy uczestnikami tej komunikacji.. Ta część komunikacji to nie tylko powszechnie znana mowa ciała, czyli nasze gesty, postawa ciała, mimika, tiki i drobne gesty, które mimowolnie .Współczesny wymiar komunikacji interpersonalnej pielęgniarki z pacjentem 223 gadnieniu bezsłownej wymiany informacji (komunikatów) pomiędzy pacjentami a zespołem pielęgniarskim..

Komunikacja interpersonalna jest nieunikniona.

Trudniej nad nią zapanować, ale to ona stanowi większą część tego, co chcemy przekazać odbiorcy.. W relacjach między ludźmi komunikacja oznacza przekaz pewnej informacji i zdolność do .KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA to psychologiczny proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą.. W pierwszym przypadku zadaniem osoby odpowiedzialnej za efektywne ob-Komunikacja interpersonalna jest zjawiskiem towarzyszącym nam od początku do końca życia.. Wchodzi w zakres komunikacji społecznej która jest .Funkcja i rola efektywnej komunikacji… 259 które stanowi swoiste dopełnienie funkcji formowania kadr.. Elementy składowe procesu komunikacji.. Ten ro-Komunikacja interpersonalna Magdalena Szpunar Poziomy komunikacji Komunikacja intrapersonalna: wewnętrzne rozmowy toczone z samym sobą Komunikacja interpersonalna Komunikacja grupowa Komunikacja masowa Komunikacja ekstrapersonalna (np. komunikacja z maszyną; z bytami innymi niż człowiek) Skuteczność przekazu Łańcuch komunikacyjny Różne typy temperamentne Różna percepcja Sfery .tów interpersonalnych, psychomotorycznych oraz rozwiązywania problemów.. Jak nie zginąć w gąszczu informacyjny.. Dziś przejdziemy do samych ćwiczeń, które z powodzeniem wykorzystywane są na treningach komunikacji interpersonalnej..

Jej nośnikami mogą być zarówno słowa (komunikacja werbalna), gesty, dźwięki jak i sygnały radiowe.

Najważniejsze jest by wszystkie sygnały były zrozumiałe dla odbiorcy.. Większość problemów w pracy bierze się ze błędów, które popełniamy komunikując się.. Komunikujemy się nie tylko przy pomocy słów (ok. 7%), ale też poprzez ton głosu (ok. 38%) i mowę ciała (ok. 55%), czyli przez mimikę, kontakt wzrokowy, postawę, gestykulację, wygląd, ubiór.. Powyższe trzy elementy wymagają w szczególności od menedżerów dużych umiejętności dotyczących komunikacji interpersonalnej.. M. Czarnowska, Przyjazne porozumiewanie się, Gdańsk 2004 K. Moosie, Można się kłócić - ale tylko fair, Kielce 2004 K. Hogan, Psychologia perswazji, Warszawa 2001 dr Grażyna Maciak Komunikacja interpersonalna Komunikacja interpersonalna 1.Title: Prezentacja programu PowerPoint Author: Beata Kozyra Created Date: 3/10/2015 2:34:43 PMKomunikacja interpersonalna - ćwiczenia .. Komunikacja niewerbalna trwa przez cały czas interakcji, tak długo jak ludzie sąw swojej obecno ści.Komunikacja interpersonalna w zak³adach opieki zdrowotnej 135. stêpna.. ISTOTA I PODSTAWOWE POJĘCIA KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ Termin „komunikacja" pochodzi od słowa łac. communicatio, co oznacza łączność, wymianę, rozmowę..

Komunikacja interpersonalna Polega na słownym (werbalnym) lub bezsłownym (niewerbalnym) przesyłaniu informacji.

Największym problemem komunikacji jest iluzja, że do niej doszło - George Bernard Shaw.. Pielęgniarstwo jako integralna część systemu opieki zdrowotnej, zarówno na świecie, jak i w poszczególnych krajach, podlega rozmaitym wpływom, a zatem i ciągłym przemianom.. Kanał to środek przekazywania informacji: fale akustyczne lub świetlne.Szumem natomiast jest wszystko to, co zak łóca proces komunikacji, zarówno na poziomie nadawcy, odbiorcyKomunikacja interpersonalna Author: x Last modified by: x Created Date: 11/12/2011 6:14:14 PM Document presentation format: Pokaz na ekranie (4:3) Other titles: Arial Calibri Monotype Corsiva Kimono 1_Kimono Komunikacja interpersonalna Tezy o komunikacji Znaczenie i funkcje komunikacji Komunikowanie się Znaczenie komunikatu Bariery skutecznej .Komunikacja interpersonalna: uczeń - nauczyciel, nauczyciel - nauczyciel.. Tym samym komunikacjê marketingow¹ w zak³adach opieki zdrowotnej nale¿y rozpatrywaæ w kontekœcie formy komunikacji ze spo³eczeñstwem a nie jedynie z samym pacjentem [StaniszBusch, 2011 s.17].. dr Tomasz Sosnowski * ZASADY KOMUNIKACJI W porozumiewaniu się rozmówcy uwzględniają dwie grupy zasad: ZASADA ORGANIZACJI WYPOWIEDZI Budując wypowiedzi posługujemy się: regułą poprawności gramatycznej i zrozumiałości tak aby możliwe były one do bezpośredniej interpretacji; regułą dopasowania .Trening, Warszawa 2008 Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000 M..

Człowiek w komunikacji pełni rolę nadawcy pełni rolę odbiorcy ...Komunikacja interpersonalna niewerbalna zwykle przekazuje więcej niż wypowiadane słowa.

Aktywne słuchanie.. Termin ten został zapoczątkowany przez Claudea E. Shannona oraz Warrena Weavera, którzy w 1948 roku opracowali model przekazu sygnału.Komunikacja niewerbalna ma charakter ciagły, w przeciwie ństwie do komunikacji werbalnej.. Wchodzi w zakres szeroko pojmowanej komunikacji społecznej (ang. human communication).Składa się ona z szeregu aktów mowy.. Ty możesz w warunkach domowych lub zawodowych spróbować przeprowadzić poniższe ćwiczenia .KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ 1.. Każde nasze zachowanie to komunikat wysłany do kogoś innego.· Komunikacja werbalna - nadawanie komunikatów - bierne i aktywne słuchanie 1.1.. Wszystko jest komunikatem.. Ale czy każdy z nas posiada uZasady komunikacji w miejscu pracy Projekt „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sesja III -Zasady komunikacji w miejscu pracy Podstawowe prawdy o komunikacji Style komunikacji interpersonalnejKomunikacja interpersonalna 1.. Schemat komunikacji Najprostszy schemat komunikacji składa si ę z trzech elementów: nadawcy, odbiorcy i komunikatu To pomi ędzy tymi trzema elementami .KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Nadawca to osoba nadajto osoba nadająca komunikatca komunikat.Odbiorcą nazywamy osobnazywamy osobę, do której ten komunikat jestdo której ten komunikat jest kierowany.. Style komunikacji.. W tym wpisie nie znajdziesz teorii, zakładam, że już ją nieco poznałeś.. Stanowi element niezbędny do nawiązywania relacji pomiędzy poszczególnymi ludźmi, a także podstawę funkcjonowania społeczeństwa.. Wprowadzenie do zagadnienia.. Prawie codziennie w pracy słyszymy zdania Nie to miałem/łam na myśli czy Myślałam .problematyki komunikacji interpersonalnej, jakość komunikacji - co robić, by do-brze się rozumieć i nawiązywać relacje, w jaki sposób tworzyć dobre relacje z ludź-mi, w jaki sposób wyrażać własne zdanie, w jaki sposób podejmować tematy trud-ne, konflikty wynikające ze złej komunikacji i sposoby ich rozwiązywania, metodyMateriały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt