Wyznaczanie charakterystyki diody półprzewodnikowej
Wielkość różnicy potencjałów na złączu p-n jest rzędu 0,1 V i stanowi barierę nie do przebycia dla nośników prądu w temperaturze pokojowej.. Ćwiczenie składa się z dwóch części: najpierw studenci samodzielnie badają charakterystyki diod, następnie oglądają charakterystyki diod, następnie oglądają .Dioda pojemnościowa - dioda półprzewodnikowa, w której wykorzystuje się zjawisko zmiany pojemności złącza p-n pod wpływem zmiany napięcia przyłożonego w kierunku zaporowym.. Istotą działania większości diod jest przewodzenie prądu w jednym kierunku (zwanym kierunkiem przewodzenia) i znaczne blokowanie jego .E 14.1 Wyznaczanie charakterystyki diody półprzewodnikowej INSTRUKCJA WYKONANIA ZADANIA Obowiązujące zagadnienia teoretyczne: 1.. Model pasmowy półprzewodników, energia Fermiego.. 2.2 Schematy układów pomiarowych.. Zagadnienia: Stała Plancka, prawa promieniowania ciała doskonale czarnego, efekt fotoelektryczny, widmo fal elektromagnetycznych, półprzewodniki samoistneĆw.. Dioda Schottky'ego - dioda półprzewodnikowa w której zamiast złącza p-n jest zas-podstawie danych pomiarowych wyznacza się charakterystyki napięciowo-prądowe badanych elementów.. Dioda półprzewodnikowa.. Dlatego w zakresie polaryzacji w kierunku przewodzenia charakterystyka diody germanowej jest bardziej zbliżona do charakterystyki diody idealnej.DIODA - PARAMETRY, CHARAKTERYSTYKI I JEJ ZASTOSOWANIE Spis treści 1 Cel ćwiczenia 1 ..

Przebieg tej charakterystyki wynika ze zjawisk opisanych powyżej.

Przy wykonywaniu połączeń wykorzystać układ pomiarowy z naniesionym schematem połączeń.. Ponieważ każde złącze p-n przepuszcza prąd praktycznie w jednym kierunku, jest ono nazy-wane też złączem prostującym.. Napięcie, natężenie, opór elektryczny.. Tak jak każdy element dioda ma również swoje parametry graniczne, których nie można przekroczyć bez jej .Ćwiczenie nr 50: „Wyznaczanie charakterystyki diody półprzewodnikowej.".. W oparciu o charakterystykę statyczna diody wyznacza się dla diody: napięcie przewodzeniaU F .. Przykładowa charakterystyka diody rzeczywistej Aby móc wykorzystać przedstawione w poprzednim punkcie sposoby opisu diody idealnej do analizy obwodów zawierających diody rzeczywiste można wykorzystać schemat zastępczy diody pokazany na rys.1.4.. Wyznaczanie charakterystyk prądowo - napięciowych złącza p - n 10 2.5.. Pomiary przeprowadzi w szerokim zakresie zmian prdu przewodzenia - od 1 mA do 100 mA.. Przewodnictwo samoistne i domieszkowe półprzewodników.Charakterystyka diody Na rys. 3.2 przedstawiona jest charakterystyka diody I D =I D (U AK).Jak widać na rysunku już przy bardzo małych napięciach U AK (jest to napięcie na diodzie) prąd płynący przez diodę I D (prąd przewodzenia) bardzo mocno wzrasta do dużych wartości.. W kierunku zaporowym (odwrotna polaryzacja) przez diodę płynie tzw. prąd wsteczny .Diody germanowe mają niższe napięcie progowe (0,2÷0,3 V) niż diody krzemowe (0,6÷0,7 V)..

Wyznaczenie charakterystyki I=f(U) dla diody połączonej w kierunku przewodzenia.

Przy doborze rozkładu punktów1 ĆWICZENIE 48 WYZNACZENIE STAŁEJ PLANCKA NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYKI DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNEJ Cel ćwiczenia: Wyznaczenie stałej Plancka na podstawie pomiaru charakterystyki prądowo- napięciowej diody elektroluminescencyjnej.. Jest to nieliniowy, dwukońcówkowy element, którego wyprowadzenie przymocowane do warstwy „p" (+ positive) nazywane jest anodą, a do warstwy „n" (− negative) katodą.Charakterystyka U-I diody półprzewodnikowej.. Tak jak ka żdy element, dioda ma parametry graniczne, których nieDioda półprzewodnikowa - element elektroniczny należący do rodziny diod, zawierający w swojej strukturze złącze „p-n" wykonane z materiałów półprzewodnikowych.. Wyznaczanie ładunku elektronu na podstawie charakterystyki złącza p-n (diody półprzewodnikowej) CEL Celem ćwiczenia <dioda> jest pomiar charakterystyki prądowo napięciowej I(U) dla diody półprzewodnikowej w wybranym zakresie napięć i wyznaczenie na tej podstawie wartości bezwzględnej ładunku elektronu q e, czyli tzw. ładunku elementarnego.Rys.. Prawa Coulomba, Ohma, Kirchhoffa.. W ramach uproszczonego modelu, dioda przewodzi prąd gdy potencjał anody względem katody przekracza pewną wartość zwaną napięciem przewodzenia diody..

Charakterystyka prądowo-napięciowa diody uzyskana ze wzoru (3).

Z analizy wykresów wyznaczamy dla diody prostowniczej: wartość natężenia zastępczego prądu nasycenia złącza I'S oraz współczynnik n, a dla diody stabilizacyjnej napięcie stabilizacji UZ i rezystancję przyrostową rZ. 3.2.3.. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi parametrami i charakterystykami diod półprzewodnikowych.. Model pasmowy przewodników, półprzewodników i izolatorów 4.Plik Ćw.. Prąd elektryczny w metalach.wyznaczamy dla diody prostowniczej: napięcie przewodzenia UF, oraz współczynnik n, a dla diody stabilizacyjnej napięcie przewodzenia UF, napięcie stabilizacji U z, rezystancję przyrostową r Z.. Korzystając z przyrządów pokazanych na rys. 8 zestawić układ pomiarowy zgodnie ze schematem z rys. 9.2 1 Ćwiczenie 241.. 2.2.1 Wyznaczanie charakterystyki napięciowo-prądowej w kierunku przewodzenia metodą punkt po punkcie.Krótka charakterystyka diody półprzewodnikowej.. W celu oceny wpływu wybranego parametru na charakterystyki statyczne diody .1 Ćwiczenie 29 Charakterystyki diody półprzewodnikowej I.. Cel ćwiczenia: wyznaczenie charakterystyki diody Zenera, charakterystyk tranzystora p-n-p oraz n-p-n w układzie wspólnego emitera (WE), zapoznanie się z podsta-wowymi właściwościami tranzystora i oscyloskopową metodą badania cha-rakterystyk prądowo-napięciowych..

Schemat układu pomiarowego do wyznaczania charakterystyki diody półprzewodnikowej w kierunku przewodzenia.

Jak wida ć, ju ż przy bardzo małych, dodatnich napi ęciach U AK pr ąd ID płyn ący przez diod ę bardzo mocno wzrasta, osi ągaj ąc du że warto ści.. Napięcie to wynosi około \(0.6 V\) dla diod krzemowych.. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWEJ Kraków 2019 ZAKRES WYMAGANYCH WIADOMOŚCI ZE SZKOŁY ŚREDNIEJ: Ładunki elektryczne.. Zmontować układ przedstawiony na rysunku 1.. Inne typy diód półprzewodnikowych5 W celu wyznaczenia charakterystyki statycznej diody trzeba narysować schemat układu, stanowiący równoległe połączenie badanej diody oraz niezależnego źródła napięciowego lub prądowego i przeprowadzić analizę DC Sweep względem wydajności tego źródła w zadanym zakresie zmian napięcia lub prądu.. II.Historycznie pierwszymi diodami były detektory kryształkowe i diody próżniowe.Obecnie najczęściej spotykanym rodzajem są diody półprzewodnikowe, zbudowane z dwóch warstw odmiennie domieszkowanego półprzewodnika, tworzących razem złącze p-n. Ta cecha stanowi podstawowy powód licznych zastosowań diod półprzewodnikowych w technice jako niezbędnego elementu układu prostowniczego .Diody półprzewodnikowe - wpływ temperatury Wpływ temperatury na charakterystykę diody w kierunku przewodzenia 1N4001Rys.4.. 19 Badanie charakterystyki diody półprzewodnikowej.rar na koncie użytkownika michael5262 • folder [WAT] ''Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki'' T. Kostrzyński, J. Rutkowska, K. Zubko • Data dodania: 25 mar 2014DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE-CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE.. Rys. 1.Użyte przyrządy pomiarowe: - Oscyloskop Schlumberger (Sefram) 2558, 3x250MHz zmierzy charakterystyki statyczne wybranych typów diod półprzewodnikowych spolaryzowanych przewodzco: diody prostowniczej, diody stabilizacyjnej oraz diody Schottky'ego.. Rys. 10.BADANIE CHARAKTERYSTYK DIODY I TRANZYSTORA METODĄ OSCYLOSKOPOWĄ I.. Symbol elektryczny diody półprzewodnikowej oraz jej charakterystykę wyjściową przedstawia poniższy rysunek.a) Polaryzacja diody w kierunku przewodzenia Rys. 9.. Dioda prostownicza Na poniższym rysunku przedstawiono zależność natężenia prądu I złącza p - n od przyłożonego napięcia U, czyli jego charakterystykę prądowo - napięciową.. Zawiera on diodę idealną D i, rezystancję szeregową R s oraz konduktancję upływu G uNa Rys. 5 pokazano przykładowo przebieg charakterystyki diody prostowniczej w kierunku przewodzenia.. Pole elektryczne.. Podstawowe wielkości fizyczne opisujące przepływ prądu elektrycznego: napięcie, natężenie prądu, opór 2.. Dla ustalonego nat ężenia I wyznaczamy napi ęcie U na diodzie oraz zmian ę pr ądu ∆I spowodowan ą zmian ą napi ęcia ∆U.. Konstrukcja złączy stosowanych w diodach pojemnościowych jest specjalnie przystosowana do wykorzystania tej właściwości; półprzewodnik, z jakiego .. Dioda półprzewodnikowa jest elementem elektronicznym, wyposażonym w dwie elektrody, który posiada nieliniową charakterystykę prądu wyściowego w funkcji napięcia wejściowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt