Podatkowa interpretacja indywidualna co to
Interpretacja przepisów prawa podatkowego jest to ocena przez organ skarbowy pod względem poprawności prawnopodatkowej wniosku podatnika w którym opisał zdarzenie podatkowe i zadał pytanie dotyczące jego wątpliwości co do zastosowania właściwych przepisów podatkowych .Przedłużony termin do wydania interpretacji indywidualnej.. Prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski, kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK w Toruniu, zwraca uwagę, że czysto formalnie organy podatkowe mają o tyle rację, że brak jest przepisu, który by wprost przyznawał ochronę podmiotowi, który nie jest posiadaczem interpretacji.. Indywidualną interpretację podatkową otrzyma każdy podatnik/płatnik/inkasent po złożeniu stosownego wniosku o jej wydanie.. Składa się ją do Krajowej Informacji Skarbowej.Zobacz również: Czy indywidualna interpretacja podatkowa chroni przed negatywnymi skutkami w razie jej zmiany?. Do interpretacji nie trzeba się stosować.. Składający wniosek jest zobowiązany w sposób wyczerpujący przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe.Indywidualne interpretacje to sposób na uzyskanie oficjalnego stanowiska administracji skarbowej na temat stosowania przepisów podatkowych w jednostkowych sprawach.. Czekaj na interpretację indywidualną.Indywidualna interpretacja podatkowa jest urzędową odpowiedzią na pytanie dotyczące skutków prawno-podatkowych konkretnego zdarzenia..

§ 3.Indywidualna interpretacja podatkowa - co to jest?

Od 2015 roku mają nastąpić zmiany w zakresie .Indywidualna interpretacja chroni bowiem z założenia tylko osobę, która o nią wnioskowała.. Nie stanowi ona ochrony dla innych podatników i nie można podawać jej jako motywacji rozliczeń.. Fraza: Sygnatura interpretacji: Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura .Interpretacje indywidualne i ogólne (SIP) .. System Informacji Podatkowej umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych na podstawie rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, oraz innych informacji podatkowych.§ 2.. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.. Sensem wydania takiej interpretacji jest zapewnienie podatnikowi jednostkowej ochrony w sytuacji niepewności co do interpretacji konkretnych przepisów prawa podatkowego, w konkretnej sytuacji przedstawionej we wniosku o wydanie .Interpretacja indywidualna prawa podatkowego jest wykładnią przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie wydanej na wniosek i na rzecz zainteresowanego podmiotu.Interpretacja indywidualna - co to takiego Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienie dotyczące interpretacji indywidualnej jest Ustawa Ordynacja podatkowa [Dz.U.2012.749]..

...Indywidualna interpretacja dla przedsiębiorcy z ZUS.

Urząd ma trzy miesiące na wydanie interpretacji (licząc od dnia złożenia lub uzupełnienia wniosku).Indywidualna interpretacja podatkowa to informacja udzielana przez Krajową Informację Skarbową.. W sytuacji, gdy organ wyda interpretację na korzyść podatnika, to nie musi jej uzasadniać.Jak chroni interpretacja podatkowa przed zapłatą podatku?. Wynika to z art. 14l Ordynacji podatkowej.Nie wiesz, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego?. Indywidualna interpretacja podatkowa jest wydawana na prośbę wnioskującego (może złożyć ją i zwykły podatnik, i przedsiębiorca), który chce ustalić, czy w sposób właściwy odnosi się do obowiązujących przepisów podatkowych.. Można z niego korzystać na trzy sposoby, tzn. traktować je jako:Indywidualna sprawa podatnika.. Opis działania formularza.. Oparta jest ona o przedstawiony stan faktyczny lub potencjalny stan dotyczący zdarzeń przyszłych.. W art. 14b.§1.Interpretacje indywidualne, nie zawsze tylko indywidualne.. Interpretacja indywidualna, jej zmiana oraz postanowienia, o których mowa w art. 14e zmiana lub uchylenie wydanej interpretacji w sprawach podatkowych § 3, wraz z informacją o dacie doręczenia są niezwłocznie przekazywane organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji..

Omówimy to w tym artykule.Ordynacja podatkowa.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wydaną interpretację zmieni z urzędu minister właściwy do spraw finansów publicznych.Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych.. Indywidualna interpretacja podatkowa wydawana jest w oparciu o art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa (Op).. 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.Interpretacja indywidualna jest specjalnym pismem, wydawanym w imieniu ministra finansów przez organ skarbowy.. Wniosek kierujemy do KIS w wersji papierowej lub elektronicznej przez e-PUAP.Podatnicy mający kłopot ze zrozumieniem prawa mogą zwrócić się do fiskusa o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.. Wyszukiwarka.. >> - Zaczyna też powoli spadać zaufanie do instytucji interpretacji indywidualnej jako takiej.. Interpretacja może ci się przydać w niejasnej sytuacji jako punkt odniesienia.Wspomniane wyżej interpretacje indywidualne, to np.: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w z dnia 4.12.2013 (ILPB3/423-415/13-2/JG), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15.11.2013 (ITPB3/423-385/13/PST),Indywidualna interpretacja podatkowa - rodzaje wniosków Wniosek ORD-IN..

Indywidualna interpretacja podatkowa - kilka informacji o wniosku.

Zastosowanie się do wydanej interpretacji indywidualnej nie może szkodzić wnioskodawcy.. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.. Interpretacja dotyczyła czegoś, co ma się dopiero wydarzyć, a nie czegoś, co już się wydarzyło.. A to niestety zdarza się coraz częściej.Indywidualna Interpretacja Podatkowa to dokument zawierający oficjalną interpretację problemu podatkowego.. Złóż wniosek w Krajowej Informacji Skarbowej.. Interpretacja da ci wiedzę, na przykład czy zgodnie z prawem korzystasz z ulg podatkowych bądź czy możesz skorzystać z nich w przyszłości.Indywidualna interpretacja prawa podatkowego to dokonana na wniosek podatnika wykładnia przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie zainteresowanego.. Indywidualna interpretacja podatkowa jest wiążąca dla urzędu skarbowego, ale tylko w określonym zakresie.. Natomiast postąpienie zgodnie z wydaną interpretacją ogólną nie może szkodzić nikomu, kto się do niej zastosował.. Szczegóły znajdziesz poniżej.Indywidualna interpretacja podatkowa chroni przedsiębiorca niezależnie od tego, czy zawarte w niej postanowienia zostałyby podważone przez inne organy.. W przypadku braku pewności co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, podatnik ma prawo złożyć wniosek o interpretację indywidualną.Zdarza się czasami, że organy podatkowe (na przykład urząd skarbowy, prezydent miasta) stosują sprzecznie między sobą prawo podatkowe.Minister finansów, inwestycji i rozwoju może wydać wtedy podatkową interpretację ogólną, aby ujednolicić stosowanie prawa podatkowego.. Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej może dotyczyć stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej).. Przedsiębiorcy stosunkowo chętnie wnioskują do fiskusa o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.Jeśli przedmiotem zapytania jest zdarzenie przyszłe, podatnik zyskuje pewność co do tego, jak skarbówka podejdzie w tej konkretnej sprawie np. do rozliczenia kosztów czy innych kwestii podatkowych.Na te wszystkie wątpliwości powinna odpowiedzieć nam indywidualna interpretacja prawa podatkowego.. Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych.. Złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową.. Inaczej mówiąc, interpretacja indywidualna polega na tym, że przedsiębiorca we wniosku o interpretację opisuje stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe (np. działanie, jakie zamierza podjąć), zadaje .Indywidualna interpretacja podatkowa, czym jest i co zawiera .. Co więcej, zastosowanie się przez podatnika do takiej interpretacji powinno chronić go przed negatywnymi skutkami (ale czy faktycznie chroni przekonacie się w dalszej części tego wpisu).Interpretacje indywidualne to chyba najpotężniejsze narzędzie w rękach podatników, które oferuje ordynacja podatkowa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt