Notatka ze spotkania z opiekunem stażu
z nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego mgr Sylwią BacewiczZ OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. Korzystając z pomocy opiekuna sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczycielaZ obserwowanych zajęć nauczycielka sporządzała notatki , formułowała wnioski , dzieliła się interesującymi spostrzeżeniami z opiekunem stażu.. Tylko osoby, które są zapraszane na spotkanie przed utworzeniem notatek, będą miały do nich dostęp.. ü Spotkania raz w miesiącu w ustalonym terminie.. HARMONOGRAM SPOTKAŃ opiekuna stażu ze stażystą odbywającym staż na nauczyciela mianowanego Okres stażu - od 01 września 201r do 31 maja 2014 r Nauczyciel stażysta - mgr .- nauczyciel kontraktowy Opiekun Stażu - mgr .. Miejsce odbywania stażu - GIMNAZJUM NR 2 im.. ks. P. Wawrzyniaka w Śremie TEMATYKA I TERMIN SPOTKANIA WRZESIEŃ 2011 r 1 Spotkanie informacyjne .Notatka ze spotkania informacyjno- instruktażowego nauczyciela stażysty z opiekunem stażu Data spotkania: marzec 2008 Miejsce spotkania: Przedszkole Integracyjne- Sporządzać notatki ze spotkań z opiekunem.. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.Plik Notka ze spotkania instruktażowego z opiekunem.doc na koncie użytkownika irishsharin • folder staż • Data dodania: 27 mar 2011- Przez cały okres stażu współpracowałam razem z koleżanką ze świetlicą środowiskową TPD i Przedszkolem Publicznym nr 9..

2. wiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Z tego względu w ramach doskonalenia swojej wiedzy opiekun stażu powinien nauczyć się realizować w praktyce następujące metody pracy: spotkania informacyjne, np. na temat procedury .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Sylwia Klimczak Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Ewa Adamska Imię i nazwisko dyrektora placówki: mgr Małgorzata Krupińska Miejsce pracy: Przedszkole nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim Czas trwania stażu: od 1 września 2010r .Opiekun stażysty a staż na n-la dyplomowanego - czyli pełnienie funkcji opiekuna stażu, a własny rozwój zawodowy.. 2 pkt.. Przez cały okres stażu raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności.Kontrakt z opiekunem stażu KONTRAKT.. c) c) Przeprowadziła zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu i dyrekcji szkoły( załącznik nr 46).Tylko osoby w tej samej organizacji, które są organizatorem spotkania, mogą uruchamiać notatki ze spotkania lub uzyskiwać do nich dostęp.. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem niezwykle przydatnym.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażua) określenie zakresu obowiązków stażystyb) określenie zakresu obowiązków opiekuna stażuc) określenie zasad komunikowania się i współpracy- skonstruowanie planu rozwoju zawodowego- konsultacjeIX 2009raz w miesiącu .Opiekun stażu Cały rok szkolny 2013/2014 Notatki własne 6..

nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu.

Na początku współpracy zawarłyśmy kontrakt określający jej warunki oraz ustaliłyśmy harmonogram spotkań.. Zakres obowiązków opiekuna stażu Opiekun stażu powinien: - Zapoznać stażystę z procedurą uzyskania awansu.Biblioteka Uniwersytetu OpolskiegoNotatka ze spotkania informacyjno- instruktażowego nauczyciela stażysty z opiekunem stażu Data spotkania: wrzesień 2007 Miejsce spotkania: Przedszkole IntegracyjneHarmonogram.. Data: 28.01.2010 r. Miejsce: Dom Kultury w Iksowie, Siedziba Komitetu ds. Budowy Ośrodka Sportowego dla Młodzieży.. - Dokumentować realizację planu rozwoju zawodowego.. Poza tym staż odbywasz w szkole, w której będziesz mieć rozmowę, zatem sprawozdanie jest wystarczające, a notatki pomogą ci je napisać.. - Uczestniczyć w lekcji otwartej raz w semestrze.. Opublikowano: 17 stycznia 2017 roku .. ü Sporządzać notatki ze spotkań z opiekunem.§3 ust.2 pkt.4 znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywałam staż.. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami opiekuńczo - wychowawczymi obowiązującej nauczyciela Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dziennika zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do .2 6 ust..

opiekuna stażu mgr Małgorzaty Kuduk.

W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.Aby role te mogły być właściwie wypełniane, opiekun stażu powinien bardzo umiejętnie dobierać odpowiednie metody do pracy ze swoim podopiecznym.. Wspólnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań.Współpraca z opiekunem stażu We wrześniu 2016 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Katarzyną Kuśnierz.. 2010r.Znajomość przepisów prawnych oraz krótkie notatki z analizy przepisów.. współpracy w roku szkolnym 2011/2012.. § z zabawą mikołajkową - grudzień 2008r.. Z uczniami klas piątych i szóstych odwiedzaliśmy podopiecznych: § z wróżbami andrzejkowymi - listopad 2008r.. Systematycznie poznawałam szkołę, jej zadania, działania Rady Pedagogicznej: - uczestnicząc w spotkaniach z opiekunem stażu, na których zostały omówione wszystkie dokumenty szkoły - poprzez wstępne szkolenie ze społecznym inspektorem BHPArkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Awans zawodowy, Warsztat pracy..

- Prowadzić zajęcia raz w semestrze w obecności opiekuna stażu.

Nauczycielowi stażyście oraz nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż, dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna stażu.Nie ośmieszaj się podpisywaniem notatek z rozmowy, to praktyka pierwszych staż, kiedy teczki wożono samochodami - dosłownie.. 1 Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola: Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było określenie jasnych i czytelnych zasad współpracy z opiekunem stażu panią Alicją Jeleń.. Spotkania z Dyrektorem dotyczące awansu zawodowego Zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu: Określenie zakresu obowiązków stażysty.. zawarty pomiędzy.. Notatki, dziennik refleksyjnego praktyka itp. 2.Zapoznanie z przepisami wynikającymi z Karty Nauczyciela i rozporządzenia MENiS z dnia 1.12.2004 r. analiza i prawidłowa interpretacja przepisów spotkanie IX 2008 potwierdzenie 3.. Opracowanie planu rozwoju zawodowego prezentacja projektu planu, naniesienie poprawek przez opiekuna stażu i Dyrektora spotkania, dyskusja IX 2008 plan rozwoju 4.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Goliat Imię i nazwisko opiekuna stażu: Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Miejsce pracy: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lubochni Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego Czas trwania stażu: 01.09.2016 .Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo sformułowałam wniosek o ponowne rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego, kolejny plan rozwoju zawodowego, a także aneks do tego planu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt