Cechy sztuki starożytnej
Historię sztuki archaicznej dzieli się na trzy .Cechy starożytnej sztuki egipskiej: zastosowanie kanonu w przedstawianiu postaci, czyli odpowiednich proporcji między poszczególnymi częściami ciała.. Odległości te były mierzone przy pomocy kratek (np. odległość między podstawą a czubkiem włosów u postaci przedstawionej w pozycji stojącej wynosiła 18 kratek, a dla postaci w .Wymienię cechy sztuki starożytnej Grecji.. Humanizm renesansowy ożywił studia klasycznej łaciny i greki, co spowodowało odnowę naukowej i filozoficznej myśli starożytnej, a także klasycznej poezji i sztuki.. Cechami dzieł archaicznych są: frontalność i statyczność, płaski i powierzchowny modelunek ciała.. Sztuka grecka - rozwój Nazwa sztuka grecka obejmuje twórczość artystyczną społeczeństwa greckiego w okresie od 1150 r. p.n.e. do 30 r. n.e.. Cechy: rozwijała się urbanistyka, czyli planowa zabudowa miast, w świątyniach bardzo ważnym elementem były rytmiczne kolumnady, wykształciły się trzy porządki architektoniczne: dorycki, joński i koryncki,Kultura rzymska w ciągu stuleci uległa wielu przemianom.. p.n.e.) i Rzymu (przełom Iw.. Artysta mniej uwagi poświęcał twarzy: oczy miały zwykle specyficzny .Tagged with analiza, analiza formalna, barwa, cechy sztuki, funkcje sztuki, historia sztuki, matura, notatki, sztuka, walor, środki wyrazu art folie - art madness historia sztuki dla początkujących i tych trochę bardziej zaawansowanych..

Cechy sztuki antycznej.?

Zwykle mówiąc o niej wyróżniamy dwa style: kultura jońska - bardzo bogata, swobodna, indywidualna, lekka i majestatyczna, kultura dorycka - mniej swobodna, ciężka, rygorystyczna konstrukcja, powaga, dostojność i surowość.Typowe cechy sztuki greckiej i rzymskiej: 1.Domy, w których mieszkali Grecy były budowane z umiarem i taki też tryb życia prowadzili.. Ważne daty .. Kończy się wraz z podbojem Grecji przez Rzymian.SZTUKA STAROŻYTNEJ GRECJI Nareszcie dochodzimy do konkretów.. • Cechy sztuki rzymskiej 1. realizm - wierność rzeczywistości 2. monumentalizm - pokazanie potęgi państwa i władcy 3. dekoracyjność - zdobienie przestrzeni publicznej i prywatnejGRECKA RZEŹBA ARCHAICZNA.. W rozwoju sztuki rzymskiej przyjmuje się podział na okresy: królewski (VI wiek p.n.e.), republiki (V-I wiek p.n.e.), cesarstwa (30 rok p.n.e. - koniec IV wieku n.e.).. Wymienię i omówię porządki architektoniczne, Omówię, na czym polegał kanon w rzeźbie.. Czas jej trwania określa się na lata od ok. 1200 r. p.n.e. do I w. p.n.e.. W momencie największego rozkwitu państwo obejmowało Europę Zachodnią i Południową, Afrykę i Bliski Wschód.W tym czasie nastąpiło silne przemieszanie .Sztuka starożytnego Rzymu Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji .Sztuka starożytnej Mezopotamii była przejawem działalności artystycznej człowieka na obszarze leżącym w dorzeczu Tygrysu oraz Eufratu, który trwał od III/IV tysiąclecia p.n.e. do VI w. p.n.e. Całą tę epokę cechowała jedność artystycznych form, ciągłość rozwoju oraz funkcja służebna wobec władców i religii..

Kryteria sukcesu: Podam ramy czasowe sztuki starożytnej Grecji.

Jeśli historycy podzielą ewolucję starożytnej sztuki greckiej na formację (archaiczną), kwitnącą (klasyczną) i kryzysową (hellenizm), wówczas rozwój starożytnej sztuki rzymskiej przybiera nowe cechy podczas zmiany dynastii cesarskiej.Ramy czasowe - Sztuka starożytnej Grecji rozwijała się od 1200 - 100 p.n.e.. Architektura starożytnego Rzymu, który podbił Grecję w 146 r. p.n.e., zawdzięcza bardzo wiele greckiemu sposobowi budowania.Sztuka starożytna, Antyk - opracowania.. Powstały tu takie państwa jak: Babilonia, Asyria, Akad, Sumer.RZYM: Bardzo trudno jest wskazać moment, od którego można mówić o samodzielnej (czyli mającej cechy odróżniające ją od sztuki innych kultur) rzeźbie rzymskiej, ponieważ sztuka starożytnego Rzymu powstawała z połączenia miejscowych tradycji (przede wszystkim wpływów etruskich) z elementami fascynującej Rzymian sztuki hellenistycznej.Materiał składa się z sekcji: "Ważne daty" - od powstania Stonehenge do ukończenia budowy Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku wg projektu Franka Lloyda Wrighta; "Sztuka użytkowa" - wprowadzenie terminu "sztuki piękne", cechy sztuki użytkowej, ilustracja; "Przykłady wykorzystywania sztuki użytkowej" - moda, grafika użytkowa, Internet, ilustracje; "Wzornictwo przemysłowe" - ceramika .Cechą charakterystyczną humanizmu było zafascynowanie kulturą starożytnej Grecji i Rzymu oraz antropocentryzm..

Cechy stylów klasycznych:-> Sztuka starożytnej Grecji (V-VIw.

^^ 2010-09-06 16:17:36 mam nadzieje, że znacie odpowiedź na moje pytanie wymień charakterystyczne cechy sztuki antycznej 2009-09-04 20:04:12Sztuka i życie w Grecji: Starożytna sztuka grecka wyróżniała się konsekwencją w rozwoju.. • Myślenie historyczne determinuje formę i treść.. 3.Większość rzeźb powstała w związku z potrzebami religijnymi, wykonywano posągi wielkich bóstw, płaskorzeźby zdobiące świątynie, nagrobki… 4.Do połowy IV w p.n.e powstała sztuka .• Sztuka jako podstawa propagandy władzy cesarskiej (funkcja propagandowa).. Równie popularny był arystotelizm.- zna charakterystyczne cechy sztuki starożytnej Grecji - opisuje cechy trzech porządków architektonicznych: doryckiego, jońskiego i korynckiego - zna style malarstwa wazowego - wymienia podręcznikowe przykłady zabytków architektury i rzeźby greckiej b) wychowawcze Uczeń: - dostrzega znaczenie sztuki starożytnej Grecji jako ogniwa w .Sztuka rozwijająca się na terenie starożytnego Egiptu od początku IV tysiąclecia p.n.e., pozostając głównie na usługach władcy i religii, spełniała funkcję propagandy wizualnej w utrwalaniu ustalonego porządku społecznego; cechą charakterystyczną sztuki starożytnego Egiptu jest nieprzerwana ciągłość, trwałość i jednolitość artystycznych form.Encyklopedia sztuki starożytnej, Warszawa 1974; Krzemińska Agnieszka, Ściany mitów i iluzji, "Polityka" nr 34 (3023) Kumaniecki Kazimierz, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1965; Piszczek Zdzisław (red.), Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1983Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu cz. 1..

Sztuka starożytnej Grecji miała wpływ na całą późniejszą sztukę - od starożytnego Rzymu do współczesności.

p.n.e. i I w. n.e.): prostota kompozycji (proste .Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej, spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki greckiej.Sztuka grecka okresu hellenistycznego - ostatni etap rozwoju sztuki starogreckiej, obejmujący czasy od śmierci Aleksandra Macedońskiego (323 p.n.e.) do przejęcia Egiptu Ptolemeuszy przez Rzymian (30 p.n.e.).. Podboje Aleksandra Wielkiego rozszerzyły zasięg oddziaływania sztuki greckiej na wiele podbitych ziem, mających już wcześniej bogate tradycje kulturowe (np.Kultura starożytnej Grecji zaczęła rozwiją się po upadku kultury mykeńskiej której to przyczyną upadku był najazd Dorów.. Za początek archaicznego okresu w historii Grecji i jej sztuki przyjmuje się połowę VIII w. pne, kiedy to ukształtowała się struktura greckiej polis i powstały pierwsze znane świątynie kamienne, natomiast jego koniec wyznacza data bitwy pod Salaminą w 480 r. pne, uznawana za początek okresu klasycznego.. 2.Najwspanialsze świątynie wznoszone były na cześć bogom.. Miejsce, jakim była Mezopotamia rozwinęło się wiele kultur i starożytnych cywilizacji.. Wyjaśnię, na czym polegało malarstwo czerwono i czarno wazowe.. praktyczne informacje, użyteczne opracowania, historia jednej matury i trochę intymnych zwierzeń.Rozwój architektury starożytnego Egiptu, a w nieco szerszym pojęciu sztuki starożytnego Egiptu, obejmuje okres od czwartego tysiąclecia p.n.e. do IV wieku naszej ery.. Sztuka wcześniejsza, z lat 3000-1100 p.n.e. nosi nazwę egejskiej.Rozwój sztuki greckiej można podzielić na trzy główne okresy, które dzielą się na kolejne mniejsze:Chyba cechy architektury starożytnej Grecji i Rzymu.. Grecja: - stosowanie porządków architektonicznych (doryckiego, jońskiego, korynckiego) - świątynie na planie prostokąta lub koła - kolumnada w okół świątyni (perystaza) - dekoracja rzeźbiarska tympanonu w świątyniach - płaski strop - monumentalizm Rzym:-stosowanie łuku półkolistego i różnych jego przekształceń (np .Sztuka starożytnego Rzymu Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji .Periodyzacja..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt