Specyfikacja techniczna tynki gipsowe
Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach kat.. Zakres robót objętych ST.. Produkt wg specyfikacji technicznej mieszkania to tynk maszynowy klasy 3. z o.o. SEKOspec 1 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45410000-4 TYNKI 1.. Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).płyt gipsowo-kartonowych powinny mie ć zaszpachlowane styki płyt i wkr ęty mocuj ące.. Malowanie mieszkań -farba emulsyjna akrylowa i sufitów w kolorze białym.. Ogólne wymagania dotycz ące robótInstrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2018Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.. Określenia podstawowe.specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robÓt - etap i branŻa budowlana Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.Tynki gipsowe, z uwagi na rodzaj spoiwa, uziarnienie i sposób obróbki końcowej, pozwalają uzyskać od razu jakość powierzchni porównywalną z jakością i gładkością uzyskaną po zastosowaniu cienkiej warstwy gładzi.. CPV- 45432120-1- Instalowanie nawierzchni podłogowych.. Wykonywania tynków gipsowych Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej..

... Specyfikacja Techniczna- gładzie gipsowe.

Gładzie gipsowe według przepisów prawa są wyrobami budowlanymi, dla których specyfikacją techniczną jest .SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B TYNKI 1.. ST Wymagania ogólne CD; ST Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.. Wśród tynków dostępnych na rynku do wyboru mamy 4 rodzaje: tynki cementowo wapienne, tynki wapienne, tynki gipsowe, tynki gliniane - ten rodzaj stosuje się tylko okazjonalnie, zatem skupimy się na pozostałych trzech rodzajach.W mieszkaniu na wszystkich ścianach mam tynki gipsowo-wapienne, producentem tego tynku jest firma Baumit.. CPV - 45410000-4- Tynkowanie.. Od piwnicy po dach, do wszystkich pomieszczeń o maksymalnej wilgotności powietrza 70%, łącznie z kuchniami i łazienkami o zwykłym wykorzystaniu (np. toalety w szkołach i łazienki w hotelach, budownictwie mieszkaniowym, szpitalach itp.)specyfikacje techniczne wykonania i obioru robÓt budowlanych (standardowe) sst - 6 cpv tynkowanie okŁadziny z pŁyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) sufity podwieszone 1 spisSzczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.. Doskonale sprawdzi się do ręcznego tynkowania sufitów, a także do uzupełnienia ubytków tynku na suficie.W specyfikacji technicznej należy dokładnie sprecyzować rodzaj, fakturę i kategorię tynku..

Sufit na parterze: tynki gipsowe.

CPV - 45410000-4- Tynkowanie.. Wszelkie prawa zastrze Ŝone!. Zeszyt 1.. Szczegółowe informacje techniczne tynków gipsowych można znaleźć w specyfikacji technicznej.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI I OKŁADZI NY ŚCIENNE B.10.00.00 1.. Jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajów podłoża.. Specyfikacja Techniczna .Ręczny tynk gipsowy Knauf Rotband to tynk o zwiększonej przyczepności, dzięki czemu polecany jest zwłaszcza na trudne podłoża mineralne, np. betonowe.. Sufit na piętrze: płyty gipsowo kartonowe ogniowe, docieplony wełną mineralną gr 28 cmTworzenie powierzchni gładkich na ścianach i sufitach wewnątrz budynków.. Jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajów podłoża.. Wstęp Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych na zadaniu Przedszkole Łaszewo 1.2.. WSTĘP 1.1.. Przedmiot STSzczegółowa specyfikacja techniczna (SST) b ędzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.. W Twoim mieszkaniu zapewne spotkasz tynki gipsowe dla których dopuszczalne są odchyłki: odchylenie od płaszczyzny do 5 mm na długości 2 m; odchylenie od kierunku pionowego ściany nie więcej niż 3 mm na długości 1 m i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości; odchylenie kąta prostego do 4 mm na długości ramienia 1 mTynk mineralny wewnętrzny Podział tynków mineralnych..

Przedmiot SSTSpecyfikacja Techniczna- tynki cementowo-wapienne.

Podkłady z tynków zwykłych powinny spełnia ć wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do załoŜonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej - odmiany i kategorii tynku podkładowego.B-O-01.24.12 Specyfikacja Techniczna - Tynki gipsowe natryskowe 37 .. Od piwnicy po dach, do wszystkich pomieszczeń o maksymalnej wilgotności powietrza 70%, łącznie z kuchniami i łazienkami o zwykłym wykorzystaniu (np. toalety w szkołach i łazienki w hotelach, budownictwie mieszkaniowym, szpitalach itp.)Odbiór tynków w mieszkaniach - normy .. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie tynków wg.. Służy do wykonywania prac budowlanych i remontowych w pomieszczeniach o umiarkowanym poziomie wilgotności.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru tynków zewn ętrznych i wewn ętrznych dla Budowy hali sportowej w Piwnicznej Zdroju.. Posadzka: betonowa wykonana maszynowo na gładko, izolacja styropian gr 15 cm na parterze (5 cm w garażu) i 5 cm na piętrze..

Tynki gipsowe mog ą by ć jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Reprodukcja projektu w cało ści lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora ZABRONIONA B-O-01.24.12 TYNKI GIPSOWE NATRYSKOWE 1. przedmiaru.Specyfikacje techniczne.. Okładziny z płyt gipsowo - kartonowych (suche tynki gipsowe) CDTynki gipsowe mieszkań + gładź gipsowa.. Część B: Roboty wykończeniowe.. WSTĘP Nazwa nadana przez Zamawiającego: Projekt przebudowy dwóch lokali użytkowych w budynku wielorodzinnym przy ul.Tynk gipsowy „Starateli" zyskał uznanie nie tylko w Rosji, ale także w innych krajach.. Specyfikacja Techniczna- posadzki i podkłady.. Mam z nim problem ponieważ uważam że tynk jest zbyt miękki i zbyt podatny na uszkodzenia mechaniczne.Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.. Taras nad mieszkaniem - szlichta betonowa : wodoszczelna + płytki dekoracyjne tarasowe SEMMELROCK.Tynki gipsowe znajdują szerokie zastosowania w budownictwie mieszkaniowym, wielorodzinnym i jednorodzinnym jak również w obiektach użyteczności publicznej.. Zakres stosowania SSTWARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - seria wydawnicza Instytutu Techniki Budowlanej.. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) cieszą się niezmiennie od wielu już lat dużym zainteresowaniem środowiska budowlanego i dlatego Instytut Techniki Budowlanej (ITB) podjął w 2003 r. inicjatywę ich publikacji, początkowo w ramach serii .Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmuj ą wszystkie czynno ści umo Ŝliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie tynków wewn ętrznych obiektu: − tynki cementowo-wapienne, − tynki gipsowe.. Tynkirok wydania: 2018ilość stron: 37ISBN: 978-83-249-8529-6ospecyfikacji technicznej.. Wykończenie posadzek: W piwnicy - szlichta betonowa + gres techniczny.. Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionej prawem autorskim .. Ze wzgl ędu na technik ę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozró Ŝnia si ę nast ępuj ące typy tynków gipsowych: - zaci ągane i gładzone - wykonywane przez zaci ągni ęcie pac ą wyprawy do uzyskania gładkiejSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH TYKNKOWANIE- OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI GIPSOWE) - KOD CPV 45510000-4 Strona 2 z 19 1.. Możliwe jest zastosowanie struktury na różnych powierzchniach, nadaje się zarówno do pianobetonu, jak i do ścian z cegły.. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych.. Sufit w garażu: docieplony wełną mineralną 8cm..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt