Czynniki egzogenne rozwoju człowieka
Nazywane również determinantami są jednym z czterech rodzajów czynników osobniczego rozwoju człowieka.Czynniki teratogenne są to różnego rodzaju czynniki pozagenetyczne, które wpływając na rozwijający się zarodek i płód dziecka, mogą przyczyniać się do powstawania wad wrodzonych.. Naukowe PWN, Warszawa, 2005.. W badaniach nad rozwojem człowieka równie dobrze muszą być rozpoznane czynniki rozwoju wpływające na organizm .CZYNNIKI EGZOGENNE: Czynniki egzogenne są to czynniki otaczającego świata oddziałujące na organizm dziecka ciągłymi bodźcami burząc jego równowagę fizjologiczną (homeostazę), zmuszając do przystosowania się do warunków zewnętrznych i modyfikując jego rozwój.. Jeśli małe .Czynniki rozwoju fizycznego: • endogenne genetyczne - determinanty: czyli cechy dziedziczone po rodzicach, genotyp, • endogenne niegenetyczne matki - stymulatory: czyli środowisko wewnętrzne, kolejność ciąży, tryb życia matki, itp., • egzogenne - modyfikatory: czyli czynniki biogeograficzne i społeczno-ekonomiczne.Czynniki egzogenne.. Układ nerwowy - integruje i reguluje pracę pozostałych układów narządów.. Zatrucia związkami chemicznymi.Czynniki warunkujące proces adaptacji Czynniki wpływające na proces przystosowania się możemy podzielić na endogenne i egzogenne.. Jeśli małe dziecko żyje w warunkach, które uniemożliwiają mu .Rozwój nie przebiega w jednakowym tempie i rytmie, wykazując w kolejnych okresach życia przyspieszenie lub zwolnienie wzrastania i różne natężenie procesów dojrzewania..

W: Czynniki rozwoju człowieka.

( Lubowiecka J., 2000; Piaget J., Inhelder B., 1993) Do czynników endogennych możemy zaliczyć: płeć, wiek, ogólny poziom psychoruchowy dziecka, stan zdrowia i temperament.9.. Wśród nich można wyodrębnić cztery główne grupy: czynniki genetyczne, tzw. determinanty, czynniki paragenetyczne, tzw. stymulatory, czynniki środowisko-we(egzogenne), tzw. modyfikatory oraz tryb i styl życia, który wiąże się poniekąd zTryb życia jest jednak swoistym rodzajem kulturowym modyfikatorem rozwoju, pomimo iż typowym czynnikiem egzogennym nie jest.. óntos - byt, będące, istniejące, génesis - pochodzenie) - przemiany anatomiczne i fizjologiczne osobnika od powstania w wyniku rozmnażania do śmierci.. Jeśli małe dziecko żyje w warunkach, które uniemożliwiają mu .Podsumowując powyższe rozważania, rozwój człowieka podlega ścisłej kontroli genetycznej, jednakże uzyskany przez człowieka w określonej fazie rozwoju poziom wynika tylko w części z determinacji genetycznej, gdyż kształtowany jest również przez czynniki kulturowe, społeczno-ekonomiczne i biogeograficzne.. W pewnych sytuacjach możemy zaobserwować niekorzystnie wpływy tego środowiska na rozwój człowieka.. Wszechstronny rozwój człowieka, jego pełna ontogeneza zawiera ponadto rozwój kulturalny i duchowy, którym częś- Zmiany, które doty-czą rozwoju biologicznego, fizycznego, motorycznego, sensorycznego imorfo - logicznego.Wolański sprowadza podział czynników rozwoju człowieka do czterech grup: czynników endogennych genetycznych czynników endogennych paragenetycznych czynników egzogennych trybu życia; Czynniki endogenne genetyczne..

Czynniki egzogenne w życiu płodowym.

Również poszczególny narządy i tkanki rozwijają się z właściwym dla nich tempem i rytmem.. Wybrane aminokwasy i ich właściwości Aminokwasy to cząsteczki, z których zbudowane jest białko.Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 2. wykład pierwszego roku pedagogiki Czynniki wpływające na rozwój człowieka czynniki endogenne genetycznie ( determinatory) płeć, konstytucja budowy ciała, rasa, tempo rozwoju biologicznego czynniki endogenne paragenetyczne (stymulatory) wpływ organizmu matki na rozwój płodu ( tryb życia matki w okresie ciąży, wiek rodziców, liczba .BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA 1.. Czynniki endogenne to indywidualne właściwości dziecka jak płeć, wiek, indywidualne cechy układu nerwowego, stan zdrowia, ogólny poziom rozwoju psychoruchowego dziecka.. Prezentacja prac o tematyce roli współczesnego przedszkola.. Zawartość białka w produktach spożywczych 4.. W zależności od tego czy organizm rozmnaża się płciowo czy bezpłciowo początek ontogenezy wyznacza zapłodnienie albo oddzielenie się od organizmu macierzystego.Przebieg rozwoju dziecka jest regulowany przez liczne czynniki zarówno endo-genne, jak i egzogenne.. Człowiek i przyroda.. 3 - Czynniki rozwoju osobniczego człowieka) PWN Warszawa, Wyd.. Zjawiska retardacji i akceleracji rozwoju biologicznego.O CZYNNIKACH ROZWOJU CZŁOWIEKA 17 roście i dojrzewaniu organizmu, lecz obejmuje także rozwój psychiczny oraz społeczny, które na omawianej konferencji naukowej również były dość obszernie poruszane..

Wstęp do ekologii człowieka.

Ma się to w ten sposób, iż w czasie kształtowania się danego układu wszelkie negatywne oddziaływanie na owy proces spowoduje zaburzenie w większym lub mniejszym stopniu.Czynniki egzogenne, czyli modyfikatory rozwoju.. Czym są aminokwasy 2.. W pewnych sytuacjach możemy zaobserwować niekorzystnie wpływy tego środowiska na rozwój człowieka.. Podczas oddziaływania tego typu czynników, dochodzi do kształtowania się fenotypu, czyli zespołu .Posts about Czynniki egzogenne written by Dydaktyk.. Andrzej Jopkiewicz, Edyta Suliga, „Biologiczne podstawy rozwoju człowieka", Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom - Kielce 1998 2.Rozwój człowieka uwarunkowany jest bowiem wieloma czynnikami - genetycznymi, fizjologicznymi związanymi z dojrzewaniem organizmu i mózgu, psychologicznymi, środowiskowymi.. Żekoński Z. i Wolański N. - Warunki społeczno-bytowe jako czynniki rozwoju człowieka.. Czynniki rozwoju osobniczego (auksologia) - czynniki endogenne genetyczne (determinanty rozwoju), czynniki endogenne paragenetyczne (stymulatory rozwoju), czynniki egzogenne (modyfikatory rozwoju - biogeograficzne i społeczno-kulturowe).. Pierwszy człon „tarato" pochodzi od greckiego słowa „teras ~ atos", czyli potwór, dziwny twór, zaś drugi człon „genny" od gr..

Pojęcie i czynniki rozwoju fizycznego.

Czynniki endogenne i egzogenne wzajemnie przeplatają się i uzupełniają w kształtowaniu rozwoju ontogenetycznego organizmu,Wpływ czynników teratogennych na rozwój człowieka Słowo teratogenny w słowniku wyrazów obcych PWN oznacza wywołujący powstawanie wad rozwojowych w organizmach zarówno zwierzęcych jak i ludzkich.. Tryb życia matki w okresie ciąży.. Są to elementy środowiska otaczającego organizm, których różnorodność polega na skali natężenia, a nieskończona wręcz zmienność na ilość kombinacji między elementami współwystępującymi.. Szczególnie w okresie niemowlęctwa i dzieciństwa zmiany są bardzo szybkie i obejmują różne dziedziny aktywności człowieka: motorykę, emocje, procesy poznawcze.Przedstawię teraz ogólnie czynniki zaburzające rozwój człowieka w kolejnych stadiach życia, gdzie w każdym momencie może nastąpić zaburzenie.. 11 października 2018 Dodaj komentarz [podrozdział pracy licencjackiej] .. Czynniki genetyczne.. Dlatego czynniki te nazwano modyfikatorami.czynniki egzogenne rozwoju czŁowieka Posted on March 2nd, 2009 by karol Czynniki egzogenne w życiu pozapłodowym dzieli się na działające w następujących rodzajach środowisk: - środowisko biogeograficzne - modyfikatory naturalne; - środowisko społeczno - ekonomiczne - modyfikatory kulturowe.Ontogeneza, rozwój osobniczy (gr.. Aminokwasy w suplementacji 5.. Charakterystyka czynników egzogenych Środowisko zewnętrzne w sposób istotny wpływa na rozwój człowieka.. Podział aminokwasów na endogenne i egzogenne 3.. Układ dokrewny (hormonalny) - wytwarza środowisko chemiczne.1.. Człowiek jako istota biologiczna.. Może on zostać ograniczony, a nawet hamowany.. Bibliografia: 1.Wolański N. - Rozwój biologiczny człowieka.. Czynniki egzogenne to czynniki związane ze środowiskiemCzynniki egzogenne, czyli modyfikatory rozwoju.. Choroby matki.. (pod red. N. Wolańskiego).Czynniki środowiska zewnętrznego (egzogenne) wpływające na rozwój biologiczny człowieka: A: Warunki biogeograficzne (modyfikatory naturalne): *zasoby mineralne i naturalne w otoczeniu oraz wkład powietrza jako nieorganiczne składniki łańcucha pokarmowegoCZYNNIKI PARAGENETYCZNE W ROZWOJU CZŁOWIEKA Do czynników paragenetycznych zalicza się: - układ nerwowy, - układ hormonalny, - narządy i tkanki.. Może on zostać ograniczony, a nawet hamowany.. Czynniki wpływające na rozwój dziecka Endogenne i egzogenneRozwój człowieka - ontogeneza - to wszelkie procesy zmierzające do przemiany organizmu, które zaczynają się od chwili poczęcia (zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik) aż po kres życia (śmierć).. Może on zostać ograniczony, a nawet hamowany.. W pewnych sytuacjach możemy zaobserwować niekorzystnie wpływy tego środowiska na rozwój człowieka.. To, co jest najistotniejsze w przypadku teratogenów, to szkodliwość wyłącznie dla płodu, nie dla matki.z pracy magisterskiej Są to czynniki, które zmuszają osobnika do ciągłego przystosowywania się do zmieniających się warunków zewnętrznych.. génos co oznacza: ród; pochodzenie .G.. Sochaczewska wyróżniła czynniki od których zależy adaptacja..Komentarze

Brak komentarzy.